Ma Galesiaqäna
Ama Rhäväktsäs
Ma Pol qa säm bä rhakt täkt ama abuk. Bä qa säm bäm gi sage ama värhap na ama qatnanaktpämda e vät am ngärhäktka ma Galesia.
Arhani ama Judaqäna sa rha män säva ama värhap e vät ma Galesia bä rhat tamän ma ama qrot iva ama qatnanaktpämda rhat tet parhäm angätni ma Ngämuqa aa Muräkt angät kärhong. Rhi qoar i ma Pol di qaku ama engäktki na qa ama ngangga inguna qä sameng i isiska vät a rha iva qaku rhat tualat toqoräkt. Sokt di ma Pol qa muvät pät arha enge rhoqoräkt i qä sameng iva ma Ngämuqa qät kyiradeng na ama ruvek arha vuirhong grekt bä rhat nanakt bä nävät arhä qatnanakt diva qale rha da ama iaräs na ngät ama iar angärha ron na ama isiska nage ama Qloqaqa ama Qumärqumärqa iva rhat tualat na ama räkt ngät ama lat. Iangärhäkt ama räkt ngät ama lat di qaku ngät tumaiar ut dap kinak ngät dän nasot toqoräkt i ut däqäm i ama qatnanaktpämda na ut bä na äkt dä urhi siqut iva ut tet parhäm ma Ngämuqa aa snängaqa mamär. Ma Pol qät säm di sage ama qatnanaktpämda iva rha rhair särhä iarhakt ama Judaqäna arhä rhisu ama iraski na ngät dap pa evär däm da sämäni ama iska na ama engäktki i ma Jisas.
Ma Galesiaqäna di qi su ut i sävetka qat dän i ama räktka na qa dä ma Ngämuqa aa saqong di sokt nävät aa qatnanakt dap saqi as kaku nävät guani.
Ama Qävälap Nasot A Ne
Ama Muqunäga Narhoer (1:1-9)
Ma Pol Qät Täväktsäs Sävät Aa Lat Kärangätni i Qä Sameng Sävät Ama Isiska Dä Ama Qatnanakt (1:10-2:21)
Ama Rhisu Sävät Ama Qatnanaktpämda Arha Iar Na Ama Isiska Dä Na Ama Qatnanakt (3-4)
Ama Lat Kärangätni Iva Ut Tet Parhäm Ngät Dä Rhangät Täkt Ama Iar Na Ama Isiska Dä Na Ama Qatnanakt Angärha Ron (5-6:10)
Ma Pol Qat Tu Da Aa Enge Angät Tpäs (6:11-18)
1
Ma Pol Qa Säm Ama Märmärgem Sage Ama Qatnanaktpämda E Ma Galesia
Aingo ma Pol di ama ngangga na ngo nävät ma Jisas ma Krais näkt nävät ma Ngämuqa ama Ngätmamäk kärakni i sa qa märanas nä ma Krais nämät ama tñäpki. Dap kaku ama ngangga na ngo nage ama ruvek ura nävät a rha. Aingo näkt sävät aurha ruavek ama qatnanaktpämda qärarhani i qale rha rhi na ngo di urhit täk na aut märmärgem sagem ngän
dä ngut täk nä rhangät täkt ama enge sage ama qatnanaktpämda e va ama ngärhäktka ma Galesia.
Mamär iva ama ñämsävätki dä ama bulap sagem ngän nage ma Ngämuqa ama Ngätmamäk dä ma Engeska ma Jisas ma Krais kärakni i sa qa vodäm mes bä sokot na qa särha aurha vuirhong ivakt iva qa rhuisiska vät a ut nämät tom däkt ama qäväläm gärqomni i ama ruvek tat tualat na ama vuirhong. Bä qa mualat toqoräkt di varhäm ma Ngämuqa aa snängaqa qärakni i aut mamäk na qa qärakni i mamär iva ama ruvek tit bon da ama murhämeska sagem ga vasägos. Ngäktki rhoqoräkt.
Saqi As Kaku Agung Anga Sameng Anga Mär Ngät Nga E
Nak kräk mät ngo mamär nävät a ngän i ngän lir ngän bon da angäna rhängitnäk sävät ma Ngämuqa qärakni i qa armeng däm ngän nävät ma Krais aa ñämsävätki bä ngän dong sävät angätni ama sameng gärangätni i ngät maos. Dap kaku ngu qoar i saqi as agung anga sameng anga mär ngät nga e. Sokt di arhani ama ruvek ta e iarhakt kärarhae i rhit sämadädän na ngän bä nani a rha iva rhi näpgoer na ama sameng ama mär ngät sävät ma Krais bä ngät dän maos. Näma dä qäqi aung nävät a ut ura anga ensel näda ama usäpki arha ron gä sameng na agung anga sameng gärangätni i qaku ngät toqor iangärhäkt ama sameng ama mär ngät kärangätni i sa ut sameng na ngät bä ba ngän di mamär iva ma Ngämuqa qä sangäm na qa mas. Sa rhoqor mäqi ut tamän bä saqi as täkt di nguat tamän i ngakt bä aung gä sameng ba ngän na agung anga sameng gärangätni i qaku ngät toqorne na ama sameng gärangätni i sa ngän da ngät dä mamär iva mä Ngämuqa qä sangäm na qa mas.
10 Mäniekt? Nga rhäkt di ngut ñäm nani anga rhares nage ama ruvek ura nage ma Ngämuqa? Nga nguat tamän doqor täkt divakt iva märmär ge ama ruvek nävät a ngo? Ngakt bä va nguat tualat toqoräkt dä mai mamär iva qaku ma Krais aa latka na ngo.
Ma Ngämuqa Qa Mes Ma Pol Ivakt Iva Aa Latka Na Qa
11 Gua ruavek, nani a ngo iva qunäga vät a ngän i ama sameng ama mär ngät kärangätni i sa ngua sameng na ngät di qaku ngät dän nage ama ruvek. 12 Inguna sa qaku ngua rha ngät nage aung anga ruqa ura aung ga su ngo rhäm ngät dap kinak sa ngua rha ngät i ma Jisas ma Krais ka qur a ngo rhäm ngät.
13 Sa ngän nari sävät gua iar mudu rhoqoräkt i qale ngo da ama Judaqäna arha iar angärha ron bä ngänät dräm i sa ngu sangäm na ama qatnanaktpämda mäni ma Ngämuqa mavängam doqoräkt bä nani a ngo iva ngu sot na rha. 14 Bä aingo di sa ngua met e na ama Judaqäna qärarhani i ngu na rha ut koeo rhoqorne rhoqoräkt i sa nguat tualat parhäm ama Judaqäna arhä qatnanakt bä sa ama qrot gu snängaqa iva arhani diva rhit päs aut mamäkkäna arhä qärhong mamär. 15 Sokt di nasot dä iaqäkt kärak i qa arñis na ngo sagem mes as toqoräkt i qaku gu nanäk kia sa ngo qärak i qa armeng däm ngo nävät aa ñämsävätki 16 di sa mär gem ga iva qa rhuqunäga sa aa emga bä ba ngo ivakt iva aingo diva ngu sameng sävät a qa e mänguräp ama Jentailqäna. Näkt pät iomäkt ama qäväläm di qaku ngua met sage aung anga ruqa ivakt iva qat tuqunäga vät a ngo sävät iarhongäkt kärqärhong i sa ngua lu irhong. 17 Bä qosaqi qaku ngua met sämät ama värhäm ama mor äm ma Jerusalem sage iarhakt kärarhae i mudu rha er ta män i ama ngangda na rha näkt nasot dä sä ngo dap kinak ngua märanas bä ngua met sävät ama ngärhäktka ma Arebia. Näkt nasot dä saqi evär däm ngo sämät ama värhäm ama mor äm ma Damaskus.
18 Näkt nasot ama dävaung ama qoeo dä ngua märanas bä ngua met sae ma Jerusalem ivakt iva ngu lu ma Sefas* ma Sefas Rhakt täkt ama ngärhipki di at tarimini na ama enge ama Aramaik di “ama duiqa.” “Ma Pita” di qosaqi ama sägäni nä ini ama rharimini na ama Grikkäna arha enge rhoqoräkt. Ma Pol qat dräm gat tes ma Pita i ma Sefas pa angätni aa abukkina. bä qale ngo e gem ga vät ama ngärhäqyisem da qäraet na ama qunäng. 19 Sokt di qaku ngua lu aung nävät arhani ama ngangda dap sokt ma Engeska aa läktka ma Jems. 20 Ma Ngämuqa sa qat dräm i rhangät täkt ama enge qärangätni i ngut säm a ngät di ama engäktki na ngät.
21 Näkt nasot dä ngua märanas bä ngua met sävät ama ngärhäqyiom ma Siria dä ma Silisia. 22 Bä rhoqoräkt pät iangärhäkt ama rhodäm di ama qatnanaktpämda mäni ma Krais nävät ama ngärhäktka ma Judia di qaku rhat dräm a ngo inguna qoki as kaku rha lu ngo. 23 Iarhakt ama qatnanaktpämda di sokt tat nari ama enge qärangätni i ngät tamän doqortäqyia, “Iaqäkt kärak i mudu qat dräm gä sangäm na ut mavängam ivakt iva qale ut nanakt di sa rhäkt di qä sameng sävät ama qatnanakt kärangätni i sa mäqi di qä siqut iva qä slava na ngät.” 24 Bä nävät tangät täkt gua lat dä sa rha ansäs sage ma Ngämuqa.

*1:18 ma Sefas Rhakt täkt ama ngärhipki di at tarimini na ama enge ama Aramaik di “ama duiqa.” “Ma Pita” di qosaqi ama sägäni nä ini ama rharimini na ama Grikkäna arha enge rhoqoräkt. Ma Pol qat dräm gat tes ma Pita i ma Sefas pa angätni aa abukkina.