Ma Jems
Ama Rhäväktsäs
Ma Jems ka säm bä rhakt täkt ama abuk näkt tat tu arhä snäng i qa di qaku ma Jems kärakni i ama ngangga na qa dap kinak tat tu arhä snäng i ma Jisas aa läktka na qa. Ma Jems di ama narhoerqa na qa e ma Jerusalem bä qa di ak na qa nämäni iarhakt kärarhae i ma Jisas ka män gem da rhoqoräkt i qa märanas nämät ama tñäpki.
Qa säm iva sage ama ngärhäqyisem da unbem ama enep nävät ama Judaqäna qärarhani i sa vräs däm da vät ama ivätki moe nage ama märänga. Sokt di nak sa qunäga i qa säm sage ama qatnanaktpämda.
Qat tamän ma ama qrot iva ama qatnanakt ama engäktki na ngät mäni ma Jisas diva ngärhit puk sa angärha lat ama mär ngät dä qä su sävät angätni ama lat kärangätni iva ama qatnanaktpämga qat tualat na ngät ura va qa ingis mä ngät.
Ama Qävälap Nasot A Ne
Ama Enge Na Ama Märmärgem (1:1)
Sävät Ama Märän Ngä Na Ama Siqutsiqut (1:2-18)
Ngiat Nari Dä Ngiat Tualat (1:19-27)
Qale Urhit Täksäne (2:1-13)
Ama Qatnanakt Dä Ama Lat (2:14-26)
Mamär Iva Ut Turäkt Mamär Ta Aut Koebañ (3:1-12)
Ama Mädräm Ama Mär Ngät Ama Unmem Na Ngät Ñismäne (3:13-18)
Ama Rhonsävät Iva Qale Ut Tet Nasot Ama Ivätki At Kärhong (4)
Ama Rhonsävät Bä Ba Ama Qärhongbärharha Qärarhani I Qaku Rha Mualat Maräkt Sävät Arhani Ama Ruvek (5:1-6)
Maosmaos Na Ama Enge Na Ama Sämaqrot (5:7-20)
1
Ma Jems Ka Säm Ama Märmärgem Sage Ama Qatnanakt Päm Da Ama Judaqäna
Aingo ma Jems di ama latka na ngo vä ma Ngämuqa qä nä ma Engeska ma Jisas ma Krais ina rem.
Dä ngut säm sävät a ngän ama ngärhäqyisem da unbem ama enep nävät ama Judaqäna qärarhani i sa vräs däm ngän bät ama ivätki moe nage ama märänga. Nguat tes pät ama märmärgem sagem ngän moe.
Ama Siqutsiqut Sävät Angän Gatnanakt
Gua ruavek, mamär iva ngäni qok bä va märmär gem ngän masirhat toqoräkt i ama märän maos maos ngät dän bät a ngän inguna ngänät dräm i ama siqutsiqut sävät angän gatnanakt di nak pa ngät tualat sä ngän iva ngänät mair ma ama qrot mauiu. Dä mamär iva ngänit tares pät iangärhäkt ama lat angärha rhäng iva ngät dän masirhat ivakt iva ngän diva sräp ngän dä va mamär na ngän näkt pa qaku ngän natläk nani guani.
Ngakt bä aung nävät a ngän di qaku qat dräm ma Ngämuqa aa snängaqa i nani a qa iva iaqäkt ka rhualat toqor mäniekt di mamär iva qä nän ma Ngämuqa qärakni i qat dräm gat tuqunäga masirhat mamär bä ba ama ruvek moe dap kaku qat don da. Dä va qa rhatnärhäm ga. Sokt di mamär iva qä nän nävät ama qatnanakt dap pa qaku aa snängaiom ama udiom inguna iaqäkt kärak i aa snängaiom ama udiom di qa rhoqor ama vaegi vä garäska qärakni i ama laurqi qi nän mä qi imono inamuk. Ama ruqa rhoqoräkt di qaku mamär iva qä natmu aa snäng iva qä rha guani nage ma Engeska qrekt i qa di aa snängaiom ama udiom bä ama inirqi na qa vät aa iar moe.
Mamär iva ama qatnanaktpämga ama tlä qa diva märmär gem ga inguna ma Ngämuqa qat tu aa snäng i qa di ama moräs na qa. 10 Dap mamär iva ama qärhongbärhaqa diva märmär gem ga qrekt i ma Ngämuqa qä säm ama gaini na qa inguna qa diva qäbäs na qa rhoqor ama mran angät ngualäñngualañ gärangätni i ngät dräm gäbäskäbäs na ngät. 11 Inguna ama qunäga di nga qät sek mes sa aa qärnaqi ama mor qi dä qä qek pät ama mran angät ngualäñngualañ dä arharpus na ngät pät ivät bä rhäktäksot na angät murhämeska. Di qosaqi rhoqorne iva qäbäs na ama qärhongbärhaqa nämät aa lat moe.
12 Märmär ge iaqäkt kärak i qat mair ma ama qrot da ama märän angärha ron inguna ngakt bä sa qa män näva ama siqutsiqut angät tpäs diva qä rha ama qäbautki na ama iar qäraktni i ma Ngämuqa sa qa mumänaris iva qä von iarhakt kärarhae i arha snäng bät a qa rhäm gi.
13 Qale aung gä namärhamän grekt bä qat don säda ama siqutsiqut angärha ron i aingo di ma Ngämuqa qä siqut na ngo iva ngua rhualat na ama vuini inguna qaku mamär vät aung iva qä siqut nä ma Ngämuqa iva qa rhualat na ama vuini dä qosaqi ma Ngämuqa di qoki sa qaku qä nasiqut na aung doqoräkt. 14 Sokt di ama ruvek asägäk asägäk tat don säda ama siqutsiqut angärha ron iva rha rhualat na ama vuirhong di nävät arhä snängaqa maräkt toqoräkt i qä rhoer nanokt ta dä qä rhartäm sä rha. 15 Bä nga rhoqoräkt i arhä snängaqa qä rhartäm sä rha masirhat diva qä sa ama vuini bä va ama vuini di nga rhoqoräkt i ama mor ini mamär diva ini ngät dän sa ama tñäpki.
16 Gua ruavek kärarhani i gua snäng bät a ngän masirhat, paris ngäni iras täm mes. 17 Ama vänbon moe qärangätni i ama mär ngät dä maräkt na ngät di arhar sä ngät na rhävuk nage ma Ngämuqa iaqäkt kärak i sa qa säm ama neraqa asägäk asägäk moe mät ama leqäs. Sokt di ma Ngämuqa di qaku qa rhoqor iarhongäkt kärqärhong i sa qa säm irhong gärqärhong i irhong ngät dräm ngärhit kutsasorhane inguna qa di nak kaku qät kutsasorhane. 18 Bä varhäm aa snängaqa maräkt di qa sa ut nävät aa enge na ama engäktki. Bä nga rhoqoräkt di ut toqor ama narhoer ngät ama gavam nämäni ama ma Ngämuqa aa sämsäm moe.
Mamär Iva Ut Nari Ama Enge Dä Ut Tet Parhäm Ngät
19 Gua ruavek kärarhani i gua snäng bät a ngän masirhat, mamär iva qunäga vät a ngän mamär sävät tom däkt. Ama ruvek moe asägäk asägäk di mamär iva rhit lir tat nari dap pa qale rhit lir tat tamän. Bä qosaqi va qale rhit lir tir qur 20 inguna ama ruvek arha uraqi di qaku qit sa ama räkt ngät ama lat kärangätni i ama mär ngät dä ma Ngämuqa aa saqong. 21 Dä soknga qale ngän natmualat na ama lat ama vu ngät bä sävät ama vuirhong moe dap kinak ngäni säm ama gaini na nas bä va ngäni rha ama enge qärangätni i sa ma Ngämuqa qa mu ngät päm ngän. Iangärhäkt ama enge di mamär vät a ngät iva ngä rhumaiar na ngän.
22 Nak mamär iva ngän det parhäm ama enge dap pa qale ngänät nari ngät sae. Ngakt bä sokt ngänät nari ama enge di nak ngäni iras täm mes. 23 Inguna ngakt bä aung gat nari ama enge dap kaku qat tet parhäm ngät di qa rhoqor ama ruqa qärakni i qät lu mamär na aa saqongait pa ama rhitlunaspämgi. 24 Iaqäkt ama ruqa qat lu nas mamär va ama rhitlunaspämgi näkt nasot i qat tet nae dä rät pät a qa masägos na aa saqongait bä qaku qat dräm i it toqor mäniekt. 25 Sokt di iaqäkt kärak i qat lu mamär va ama muräkt ama rhäkmamär ngät kärangätni i ngärhit bon da ama isiska dä qosaqi qat mair mauiu ma ama qrot dap kaku qat nari ama enge näkt rät pät a qa na ngät dap kinak kat tet parhäm ngät diva märmär gem ga qrekt bä qat tualat toqoräkt.
26 Ngakt bä aung di qat tu aa snäng i ama räktka na qa ama ruqa dä ma Ngämuqa aa saqong dap kaku qat turäkt mamär ta aa qoebäñga di qä iras täm mes näkt tak täkt ama ruqa aa iar na ama ansäs sage ma Ngämuqa di ama mäñmäñini na ngät. 27 Ama iar na ama ansäs kärangätni i ama qumärqumär ngät dä ama mär ngät mamär dä ma Ngämuqa ama Ngätmamäk aa saqong di rhoqortäqyia, mamär iva urhit lu vät ama säbotta dä ama evop ama maqos ta rhoqoräkt i qale rha da arha tläqa aa ron. Dä qosaqi va urhi arñis na nas nae näda ama lat ama vu ngät angärha ron bät ama ivätki.