19
miráitana Pááírati timá yíkáitata Îtumma tebûqa ámikaae. ááiq-wayukama áwáábiq-annama kárama atoyumá aqnókáq kámokaa umá kuyákareta tokô-kaqtoma matéta anómma yabíkái-nakokaa umá aneq abákaraae. yemá ókaraq-okaraq umá iréta tirááe: “ ‘Ítíráaeo-wayukati anómma yabíkái-nakoqtaba’ máqtemma miráono-maraaono téra tíyaqtaao.” téta timátuweta wemmá óyauqa yurákááe.
keqnáámmá Pááírati kumá yáubarena timá yímikaiye: “aónaaro! otaa-qtátááqá wepímmá íma káonaunaboaq wemmá awíqma márúte máápaq keráwáqtôpaq kumónúne.” téna Pááírati timá yímikaiye. Îtuma áwáábiq-annagaraq tokô-kaqtogaraq umátokainakaraq kumá kéyaubaitanama Pááírati timá yímikaiye: “aónaaro! maan-náqá wemíye.” téna timá yímikaiye. uyátáraa-monoq-wayukagaraq anó-monoq-naupaken-i-wayukagaraq wemmá káonetama anókaq ááyaqtaa umá tirááe: “wemmá kaapaq-yátáq ikámma aráápa maraao! wemmá kaapaq-yátáq ikámma aráápa maraao!” téta tewana Pááírati timá yímikaiye: “keráwáqá kenamáárîq wemmá awíkera kaapaq-yátáq ikámma aráápa máráaro! kemá aónáúnama íma otaammá kutáiye.” téna Pááírati titata Ítíráaeo anó-monoq-wayukama yauwéqma timá ámikaae: “wemá ‘Áánûqtun áanikomune’ tiráipoana minnáyaba ketááí aammá aúmatan-aikoma maan-náqá puíno kétiye.” téta timá ámikaae. ááqibo Pááírati min-áímmá ítáimma wemmá ókaqma-aaqa kamáguraiye.
Pááírati yauwéqma kámááni-naupaqa uténa Îtumma ítama aónaraiye: “emá náakakena iráánô?” téna ítáitana Îtuma aamá ítiraiye. 10 Pááírati timá ámikaiye: “nôraq itaawáq íma ketáaraq yauwéqma kéteno? ketí akoqnáárake emmá kanaaráq ayúkeq kéti akoqnáárake emmá kaapaq-yátáqá ikámma aráápa-yakanune. íyaq minnâ káonaano?” téna titana 11 Îtuma yauwéqma timá ámikaiye: “Áánûqtu ení akoqnáá-yataaqa ámikaipoaa ení akoqnáárake kemmá kanaaráq mirá-umatikanone. miráipoana kemmá tiwíqmena enayáápi má márái-nakopi wái-kumiq-yataakoma ení kúmiq-yataaqa uyátá-maqma wáiye.” téna Îtuma yauwéqma timá ámikaiye.
12 min-áímmá ítátuwena Pááírati Îtumma ayuwáínana kóinin-aiqtaba abáá kéitata Ítíráaeo anó-monoq-wayukama anókaq ááyaqtaa umá tirááe: “emá ayúwénana kóínaama Títaama” Arómani mú mikáq anó-naqa wení ‘aanábómá’ íma mánone. móra-nakoma wenamáárîq anómma yabíkái-nakon amé mékaan énama wemá Títaani webó-náqá mániye.” téta tirááe. 13 Pááírati yeráwáqô ten-áímmá ítátuwena Îtumma awíqma yainaí-nákóní abíqtáráq óqtamma maréq-uraapimma Ítiráaeo-wayukati yáabimma Káábatae tekáq Pááírati maraq máqe-uraiye. 14 taákaq máráaro. mi táoqa kótámaki-kanaaraq máqte-qtataaqa mamá óqtaa í-yúpáámíye. miráuma abaúgómá aúkáa-makaaq itana (12:00) Pááírati timá yímikaiye: “aónaaro! keráwáqtí anómma yabíkái-naqa maannámiye.” téna Pááírati tiráiye. 15 min-áímmá ítátuweta waayúkama ááyaqtaa umá tirááe: “nékaq akaao! nékaq akaao! wemmá kaapaq-yátáq ikámma aráápa maraao!” téta tewana Pááírati akáyáámá timá wíráabe umákena timá yímikaiye: “nóinabiyo! keráwáqtí anómma yabíkái-naqa kemá kaapaq-yátáq ikámma aráápa-makanuno?” téna titata uyátáraa-monoq-wayukama yauwéqma tirááe: “Títaama wenamáa ketáái anómma yabíkáimiye.” téta tirááe. 16 ááqibo miráitana Pááírati Îtumma yeqtiyáápi maréna kaapaq-yátáq ikámma aráápa-maraigaae téna yímikaiye.
Îtumma kaapaq-yátáq ikámma aráápa-makaae.
miráitata Îtumma awíqme yewana 17 wenamáárîq kaapaq-yámá aqména uráiye. ááqibo móra-anugon-awiqa “áqnón-ayaatane” ten-ánúráq kóuraiye. Ítíráaeo-wayukati yáabimma Kórákótá-anue. 18 mibáq Îtumma kaapaq-yátáq ikámma níri amá aráápa-makaraae. káqomma kaayaq-nákárátámá téba-tebaq kaayaq-káápáq-yátáq yíkamma níri amá aráápaq-mayiketa Îtumma aúkáapi ikámma kaapaq-yátáq aráápa-makaraae.
19 Pááírati móra-aubama agamá kaapaq-yátáq aráápa-makaiye. min-áúbágómá mirá-tiraiye: “Îtuma Náátárêtibakene Ítíráaeo-wayukati anómma yabíkái-nare.” wemá mirá téna agatáiye. 20 min-áúkápáq Îtumma kaapaq-yátáq ikámma aráápa-makaraae. waaqókáq anó-marukapoata taígani-kayukama min-áúbámá yoráútaae. Pááírati Ítíráaeo-wayukati yáabikaraq” Arómani-aipikaraq Karíki-aipikaraqa agatáiye. 21 miráitata uyátáraa-monoq-wayukama Pááíratimma timá ámikaae: “ ‘Ítíráaeo-wayukati anómma yabíkái-nare’ té íagayaao! emá maará té agayaao. ‘maan-nákómá Ítíráaeo-wayukati anómma yabíkáuna-naqune tiráiye’ té agayaao!” téta tewana 22 Pááírati yauwéqma tiráiye: “kemá agamaráuna-aubama minnâ agamakáune.” téna tiráiye.
23 ááiq-i-wayukama Îtumma kaapaq-yátáq ikámma níri amá aráápa-makatuwetama wení unáákáqtôma mamá yakáqma kaayaqté-kaayaqte-aqtoiq umáketa móra-mora umá yáátáá umátaae. wení aneke-káqtókáráq matáamma íma arááqtama-qtamma meyabaké kumátamakuraine. 24 wení aneke-káqtóyátábámá ááiq-i-wayukama ye íyáá téite urááe: “maaminnâ íma yakaráíyaqtaao! minnáraq aábêma kéyaananatanaa móra uyátainna-nakoma mayániye.” téta aábê yarááe. naayóbáq Áánûqtuni agamatá-kánnáábí tiráine. minnâ
“ketí unáákáqtôma mamá yátáá umáyeta ketí unáákáqtôraq aábê yamá móra uyátainna-nako mayániye.”
téna tiráiniq ááiq-i-wayukama mirá-uraae.
25 ááqibo Îtuni kaapaq-yátágóní waaqókáqá wenanóagaraq wenanóani aúkogaraq wenáwîqa Máríaa Kárópatin ánáako Máríaa Máátarinigaraq itó-uma máqe-uraae. 26 Îtuma wenanóakaraq wení iyápó-annabike ôriq umá ákái-nakaraq mikáq itó-uma mááyana yimónatuwena wenanóamma timá ámikaiye: “aaragô, enáanima maamíye.” téna Îtuma wení iyápó-annabike móra ákái-nakoqtaba timátuwena 27 wení iyápó-annabike ákái-nakomma timá ámikaiye: “enanôma maamíye.” téna titana mikáké min-íyápó-ánnábíké-nákómá Îtuni anóama awíqmena mó yabírákaraiye.
28 íbêqa aónaimma máqte-mayaima wenaboámá ámikai-mayaima mamá ánatagitana Îtuma tiráiye: “kemmá nonáá kétikaiye.” téna tiráiye. mirá kétimatuwenama máqtemma Áánûqtuni agamatán-áíkómá pááq íniye tiráiniq umá ánatagitana áraimma mirá-uraiye. 29 tawebímmá wááéni-nokaraq waaqókáq wáqe-uraiye. aináákáá-qtátááqnápó wááeni-nopi yamá atímma yátábi apiramá múte mamá Îtun óyaukaq makááe. 30 wááéni-nomma yaímma nátuwena mirá téna tiráiye: “maaminnâ ánatagiye.” mirá-timatuwena aqnómmá mamá awáutena pukuráiye.
Îtumma kéuqtaae.
31 mi táoqa kótámaki-kanaaraq máqte-qtataaqa mamá óqtaa í-yúpáárápóata Ítíráaeo anó-monoq-wayukama “arááq-yuma íma kaapaq-yátáq wáikaae” téta tirááe. aabáyaama Taabati-yúpáábóata anón-aawaqa naí-yúpáárápóata “yúma kaapaq-yátáráq íma wáikaae” téta tirááe. miráipoata min-Ítírááéó-wáyúkámá Pááíratimma ko ítama aónaraae: “yítauqa ko akáma yúma mamé mó yúwáaro téaq timáyikaao.” téta tirááe. 32 Pááírati ááiq-i-wayukama timáyíkáitata iréta Îtute yíkamo-nakoratati yítauqa ya akátaae. 33 ááqibo Îtukaq iréta aónaamma wemá pukuráitataboata wenaítauqa íma akátaae. 34 aanibo ááiq-i-wayukabike móra-nakoma wení waqtáánápó Îtun arautapí atáqtúwáitana mikáqá nokáráq naaegáráq aumé kukáiye. 35 minnáma kemmá timónai-nakoma watáa tiráimma min-áímmô timá minnâ áraimma tiráiye. kemmá timónai-nakoma wenamáárîq aónaraimma minnâ áraine. miráinaq mikáq keráwáqá tirummá amínoe. 36 Áánûqtuni agamatá-kánnáábí tiráiye:
“íma móra wenayááqtáma akatínoe.”
Áánûqtuni agamatá-kánnáábí tiráimma minnâ áraimma kéyipoana mi-qtátááqá pááq uráiye. 37 káqomma Áánûqtuni agamatá-kátáágómá kétiye:
“waayúkama agaibamáráa-naqa aónainoe.”
min-áíkómá mirá téna tiráiye.
38 anaaékaq Yótêbi Aarimatéabake-nakoma wenamáárîq Pááíratikaq Îtun aúma mamé mó uqtamákainayaba ítama aónaraiye. Yótêbi Îtun anaaé wárái-naqanibo wemá Ítíráaeo anó-monoq-wayukati yáaqa kéikatenaboana aúpáq mirá-uraiye. Pááíratima kanaaráq mayániye téna titana Yótêbi Îtun-auma mamé kóuraiye. 39 Níkótímaatigaraq Îtumma ko aónainena nokáámma urái-nakoma wemá káwekaa-qtataakaraqa óq-yarake kugáqmatakaraqa mákama íráqôn-akuq-yataaqa ko maména uráiye. taíganipoana miráuma óqtakoraan-ummaa (34 kg) yaráiye. 40 miráitata máqtemma Ítíráaeo-wayukati yáaimma pukáa-kayukama kéuqtaani umá Îtumma uqtamákaiyeta urááye. yenákámá Îtun-auma matétarata paru-baru-wáqtóráké máqte-qtataaqa mamé i-qtátááqnápógáráq múqmûma útúyuweta ákûq-matawekaraq umá uqtamákaiyaqtaba mamá óqtaa urááye. 41 Îtuma pukái-marukaqa mipímmá yómmá wáqe-uraiye. mi-qtópímmá móra aúgen-oqtapi muríámmá waayúkama uqtamáyikaima wáqe-uraiye. min-óqtá-múríápímmá naayóbáqá móra-naqa íma uqtaráápine. 42 Ítíráaeo-wayukati máqte-qtataaqa óqtaa í-yúpáá pááq iné kéitataboata Îtumma min-óqtá-múríápímmá mó uqtamákaraaye.