^
1 JON
Jisas wa Anutuning midi ka' iik guk
Indi Anutuning kadapmang kareng ka diok sangang da'ning wara'ganangsa' ikantam
Kasira Aming wa indining yotangkanip aming
Diok sangang ganang ningda'ning iik wara'ning ki sini'
Kasira Aming ning digirap wari kadofigu' wara'ning midi
Naktangka aming indi Anutuning mindine arantagim ningsa' ikitam
Kadapmang ka kuyane famga' siamo' ninak wara'ning midi
Naktangka aming indi Anutuning de ganang wa mutu guk mokngang
Anutuning mini unggo guk ka mini unggo kamaganangni guk wara'ning midi
Anutu wa kadapmang ka aming famga' ninak wara'ning ki sini'
Aming ka Kasira Aming ga' naktangka titing adi kadagang tarakayo wara'ning tangkunang guk
Anutu wari mindingni ning ki sarengsa' ninita'
Naktangka aming indi ka' iik kareng ka fikifiki ningsa' iikning wara'guk ikem