2
Naktangka aming wari aming yotangkayap ga' ibang tutugu wara'ning midi
1-2 Ka midi ka aming yanggek wara'ning u ganggang ga' torik wa tim munumung sini' ka ning ganotik, sidi Anutuga' ibang tounga wa sidi ibang ka Anutu wari aming sige a aming wap guk ka king a gavman dabiksa' u yotangkayap waraga' undu' tonting. Ning tanga adisining kane kareng waraga' undu' Anutuga' ibang ka kabaksi' kareng naknga mesisiringa titi ning u tonting. Ning tinga Anutu wari yotangkayabinga kafakafa sa' niptatoreinga kugurang karengsa' ira ning tanga Anutuning kadapmang didimeng unggungsa' yaranga tanga ikantam. Anutu ka yotangkanip tinga gi' giri ikitam adi indi ibang ka aming fam ga' sura u tutugu waraga' siamo' nakita'. Adi ami taming dabiksa' indi adita' naktangka tinga gi' ira adining midi beng guk ning ki u nakdidima sini' tanga iik waraga'sa' nakita'. Ka beng sini' Anutu wa kubaniksa' wari ikita'. Abanga aming girii ka aming indi yotangkanibinga Anutuganang au wara'ning ka aming a Anutu indining bining ikita' wa aming ka Kasira Aming Jisas wang. Ka Kasira Aming Jisas ka wa aming dabiksa' ka anasining kadagang wari tanga kagaya girii bimbem wara'ning ning kuma' yaging u kanga kagaya u udaim waraga' sura wa ananing fugu u uukga' aigaim sa' tanga kabiaminga uking. Ka adi u tugu' wa aming indi u kanga nakeda tanga ning tontam, o beng sini' Anutu adi aming dabiksa' indi manggaknip ga'sa' nakita' wara' kama didimeng ka ana kuma' sura kabigu' wara'ganangsa' wa kane kigineng ka indi manggaknip wara'ning u tugu' wang. Ka beng sini' kane ka u tugu' wara'ning midi kareng ka aming wari naknga naktangka tanga kadapmang didimeng ning sasuk kareng guk iik waraga'sa' tanga wa Anutu wari nipmiinga na aming arantagim nua'ni ka Juda mo' wara'sining aposel a yanggek aming ning itik. Ka na adisining aposel ning torik wa a mandaga' giknara' ning mo' sukanting, mokngang, wa beng sini' torik.
Ka beng sini' indi aming yotangkayap ning Anutu girii ananing arantagim ning kuma' ikem wara' na ning torik, aming dabiksa' ka kama yong yong indeng ira yaring adi kabaksi' kagaya a barap a arok u kabisasu'nanga Anutuganang sini' ira Anutuga' ibangsa' tonga ikanting.
Naktangka taming wari kadapmang kareng titi wara'ning midi
A taming ka naktangka titing waraga' wa ning toutik, adi fuksi' tasase karesi ipmonga wa naktangka taming ning kadapmang sa' yaranga ipmanting. Adi napa' karesi guk udi giri ipmanting ka adi fuksi' bema ara ning kadapmang tanga tasase inga'ni inga'ni a kungkum karesi karesi wari fuksi' a kisi' sasa'ganang mimeng sini' mo' tinting, mokngang, wa napa' fuksi' usingsa' ning. 10 Ka taming ka Anutuga' naktangka tinting wara'sining tasase a kungkum karesi ningda'ning wa adi Anutuning kadapmang kareng kuni' kuni' u tinting wang. 11 Ning tanga taming adi adisiining fuksi' bema afanga aming ning kapmik ganang kusubang sa' ira kadapmang kareng ning sasuk bimbem waraga'sa' sukanting. 12 Abanga na tapni nua'ni ka ning titik, taming adi kane ka ami yaptatoranga yanggek ning wara'guk mo' tinting, mokngang, adi bak titi ganang wa mera naksa' tinting. 13 Ka sidi kadapmang ka tim Anutu wari tugu' waraga' sukanting, Anutu adi tim ka ami Adam u tugu'. Ning tanga tamni Iv wa mandang inga' tugu'. 14 Abanga Setan ning midi mandaga' wa Adam wari mo' naktangkagu', mokngang, wa taming wari naknga tanga Anutuning kadapmang kareng wara'ganang tipkadagagu'. Ka ki ka waraga'sa' tanga wa na midi ka taming wa tim iyak titining guk mokngang ning torik wang. 15 Ka taming ning kane girii wa saba iibe wara'ning. Ka adi adisining kane waraga' bibi' guk mo' nakanting, adi kadapmang kareng ka Anutuga' naktangka titi a aming fam ga' siamo' ninak a didimeng kareng ira sansaramik guk mo' titi ning tanga kusubang gi' ikanting wa adi mamareng guk iik ganang wa Anutu wari yotangkayap tinga adi kareng gi' giri ikanting.