3
Aposel arantagim wa Anutuning kadapmang inga'ni kareng ning kane aming
Ka na midi ka aposel indi Anutuning midi wa beng guksa' tugutam ning tongak waraga' wa sidi ning ma sukni', a Pol adi aposel anasining wap sa' bema aranga tora'. Abanga aposel indi kadapmang ka aming fam wari amise fam ka yong nua'niga' aunga tinga adisining kanesi' kareng wara'ning midi u tonga yangtintingneinga bema kafakafa titi waraga' kudi umpang urang yokiamiting ningda'ning mo' tanga sanem. Abanga indi sidi sibinga aunga wa umpang ka u yokiamiting u torik ningwara' u yora nim ga' guk mo' fasanem. Mokngang sidining iiksi' didimeng wa kudi umpang kareng ka Anutu wari indining kabakni'ganang yoknimning ning ita'. Wa ning, Korin sidi aposel indining midi u naknga iik didimengsa' tinga aming kabi'mo' wari u sapma o aposel adi Anutuning kane beng sini' ting ning fatoing wari indining midi umpang kareng ningda'ning ita'. Ka sidi aming ning biningganang ira kadapmang didimengsa' tinga sabing wa sidi kudi umpang kareng nua'ni ka Kasira Aming Jisas wari indita' yora niminga bema kane tanga tipkadofigum wari iking. Ka u yoku' wa ingk wari umpang ganang wa ma uningkim pampangareng ganang ka tim Anutu wari Moses ga' yokngamgu' ningda'ning mo', mokngang, wa napa' tangkunang sini' ka Anutu ka ka' ningsa' iik wara'ning mini unggo wari sidaning kabaksi'ganang mang sini' yoku'.
Ka midi tangkunang ka indining kane kareng waraga' u torik wa Kasira Aming Jisas warisa' yotangkaniminga mutu guk mo' tanga Anutuning de ganang beng guksa' tugutam. Ka beng sini' indi amingsa' tangkunang guk mokngang wara' indi a kane ka wa indining tangkunang ganang girisa' titining ning tutugu ning guk mokngang, tangkunang wa Anutu warisa' nimita'. Ning tanga anasa' indifitangkainga adining midi totangka inga'ni kareng wara'ning kane aming arantagim ning ikem. Ka Anutuning kadapmang inga'ni ka wa kadapmang tapni ka tim Moses wari kudi umpang ganang iyokning ningwara' mo', mokngang, wa napa' kareng sini' ka Anutuning mini unggoning sa'. Beng sini' kadapmang tapni ka timinggi' umpang ganang u yoku' wa aming wari kadagang tinga wa wadigi'sa' tipmiri waraga'sa' tuguta'. A Anutuning mini unggo wa ningwara'ning mo', wa aming yotangkayabinga ka' ningsa' iik wara'ning.
Ka kadapmang tapni ka aming wari kadagang tinga wadigi' ifimiri ning ka Anutu wari Moses ga' uningkim ganang yokngamgu' wari kadofigu' undu' Anutuning diok kigineng guk kadofigu'. Ning tinga diok kigineng wari Moses ning nonda ganang undu' kadofiinga kaging. Diok ka wa bibi' tonga kabasira kuma' tugu' de ka wa kigineng guk ko adegu' wara' Isrel aming adi desansoranga tanga kafakafa guk mo' kaging. Ka kane inga'ni ka Anutuning mini unggo ka wari aming ning kabaksi'ganang kamiaminga bibi' guk mo' titing wara'ning tangkunang wa girii sini'. Beng sini' kadapmang tapni timini ka aming ka kadagang guk wara'siga' kagaya ninim ning undu' kigineng guk, ka kadapmang inga'ni ka aming yotangkanibinga didimengsa' iik wara'ning wa kigineng girii beng sini'. 10 Ka kadapmang inga'ni ning kigineng wa girii sini' wara' indi kadapmang timini ning tang wa kigineng guk mokngang ning ubu kayam. 11 Abanga kadapmang timini ka wa kuma' bibi'ning, a kadapmang inga'ni wa fikifiki ningsa' iikning wara' kadapmang timini ning kigineng u tatarafik sini' tara'.
12 Ka aposel arantagim indi Anutuning kadapmang inga'ni ka wari inga' girii sini' giranga fikifiki tangkunang ningsa' ira au waraga' naktangka sini' tem wara' indi napa'niga' mutu guk mo' tanga Anutuning midi u tangkunang sini' ituanga fiarem. 13 Ka kane ka indi inga' u fatem wa midi kadapmang inga'nining kigineng wa kapmo' ka tim Moses wari tugu' ning mo' fatem, mokngang. Tim Moses adi ning tugu', adi midi tapni u bema yangtintingnonga wa Anutuning diok kigineng wari adining nonda ganang kadofigu' wa adi ami taming wari diok wari ari' biwanga tara' u ma kani' ning tonga kwi' wari tumuksase tugu'. 14 Ka Moses wari nonda u isefiaminga dasi' wari kaga guk mo' tiging ningsa' ka Isrel ami taming wara'sining sasuksi' undu' bibi' tugu', wara' adi dekangkamara ningsa' tanga ababanga kami yara'ganang undu' kadapmang timini ning midi u indangikiting wa kwi' wari dasi'ganang isefiapma fidening ningda'ning ko tanga kafakafa mo' naknga iking. Ka kwi' dibing u tanga kayo wara'ning kadapmang kubaniksa' wa aming wari Kasira Aming Jisas ganang sini' irota' wa girii wari kwi' u tanga kayongaminga Anutuning kadapmang didimeng u sarengsa' kanga tanga irota'. 15 Ka beng sini' kami yara'ganang undu' ningsa', Juda aming adi Moses ning kadapmang tapni u indangikiting wa adi ki guk mokngang ka tim tanga abiging ningsa' ko tanga indangira iking. 16 Ka aming wari kabaksi' faranga girii ga' naktangka titing wara'ganangsa' wa giri, girii wari kwi' dibing u tanga kayoiaminga kadapmang inga'ni ning ki u sarengsa' kating. 17 Ka girii ka u torik wa mini unggo ana. Ka aming ka girii ning mini unggo ka wara'guk irota' wa mini unggo warisa' tangkunang amiinga kadagang ning kigineng u tarakayonga wara'ning kapmik nua' mo' irota', mokngang, adi sangang ganang ira ararangeng karengsa' ubu irota'. 18 Wara' naktangka aming dabik indi aming arantagim ka napa'ni wari dabi' isefi ning guk mokngang ning ubu kuma' ikem. Ning tinga Anutuning diok kigineng wari indining nondakni' ganang i kadofinga diokinga aming wari napa' uuring glas ganang urang yabiting ningda'ning sareng sini' kuma' kaing. Ning tanga girii ka mini unggo urang tongak wari ananing kigineng warisa' kabakni'ganang i kuni' nua'ni ka kigineng guk anagok dabik ningsa' indifaigik waraga' kane beng sini' tanga abuta'.