2
Aposel fam wari Pol guk kabaksi' dabik kufara tiging
Ka inga' na kama paramu'sini' ka gurak 14 ning kuma' ibinga Banabas guk indi Jerusalem yongga' tubobu aregumuk. Ka indi kuyani' nua'ni ka Taitas undu' nagira ning tanga adigok kubap dabik aregum. Ka na Jerusalem ga' u areguk wa naning sasuk ganang sigesa' mo' areguk, mokngang, Anutu anasa' nangtintingneinga areguk. Aranga Jerusalem yong do kadofinga ning tanga naktangka aming ka naktangka aming arantagim ning bining ganang wap guk yaging unggungsa' inagira fonga kukyapma midi bak tugum. Tanga ning tanga midi ka naga Anutuning midi kareng ka aming arantagim nua'niga' yangara ituayama kadapmang ka fuksi' giknim guk dudop ning ka Juda aming wari titing ning guk mo' titi waraga' yanggekuk wara'ning u ina yareguk. Ka midi ka u yangguk wa na ning sukuk, na Juda ning naktangka aming ning girisisi' u naganing kane waraga' yangnatam guk mo' totik wa na kane girii ka u tanga fiaretik abanga inga' ko tanga fautik wa sigening ningda'ning ma kadofo' ning sura wa midi u yangguk wang. Ka aming girisi adi naganing midi u didimeng girisa' tuguk ning naknga waraga' aiga tiging. 3-5 Ka tim Banabas guk indi Juda ning kadapmang tapni sa' yaranga yagumuk, ka inga' indi naktangka tanga girii Jisas ganang sini' ubu ira Juda ning kadapmang kuni' kuni' dabiksa' wara'ning kapmik ganang nua'bu mo' ikitamuk, waraga' tanga inga' midi bak u tugum ganang wa aming fam wari inga' abanga indining sasuk ka Juda ning kadapmang tapni ning u ko udep tanga ikiamuk ning waraga' nipdidimonga wa indindu' naktangka aming ning u sige tonga abanga indining bining ganang u meking. Ka Banabas guk indi kuma' yapkedagumuk, adi indita' mamareng nua'bu ninim ga' ning tonga tiging. Adi aming ka Juda mo', arantagim nua'ni Grik wara'ni ka Taitas u nagira agumuk u kanga fuksi' giknim ka Juda arantagim ana Anutu wari kareng iyap ga' ning tonga dobiting ning tangam ga' ning tonga abanga toging. Ka aposel arantagim fam adi midi ka Taitas ning fugu giknim dopmam ning waraga' kabi'guk mo' ningging wara' indi aming ka mandaga' gikneging wara'sining midi wa nakyam guk mo' tugukm. Ning tanga Taitas ning fugu giknim undu' mo' dopmamgum. Beng sini' timinggi Galesiani naktangka aming sidi Juda ning kadapmang ning kapmik ganang iikga' guk mo' sanggum wara' inga' Jerusalem yongganang do agumuk ganang undu' indi midi ka tim togum u kabinga kadapmang nua'ni nua'bu titiga' kabi'guk mo' sukumuk. Wara' adi midi ka Juda ning kadapmang tapni yaranga titining waraga' toging wa indi bibi' nakiama aiga guk mo' tugumuk.
Ka na Jerusalem ning naktangka aming fam wa wap girisi ka yaptatora aming ning guk yaging u yapkuk. Ka adi aming wap guk beng sini' wa ma mokngang wa wara'guk mo' nakarik, Anutu adi aming ning wap wara'guk mo' sukita' wara' na waraga' sasuk mimeng guk mo' titik. Ka adi naning midi u naknga nifididima titi wa ma yotangkanap titi waraga' midi fam nua'bu guk mo' nangging, mokngang, adi naganing midi u didimeng ningsa' naknga a undu' girisa' tarang, ningsa' toging. Adi ning toging, o beng guk Anutu wari adining midi kareng ning kane ka Juda arantagim indiganang titiga' wa Pita kamiinga tita' ningsa' ka Pol undu' midi kareng ning kane ka aming arantagim nua'ni ka Juda mo' wara'siga' ituayam waraga' kamiinga tanga ita', ning toging. Ka beng sini' Anutu wari Pita ga' tangkunang amiinga anga aposel kane ka Juda arantagim ning bining ganang tanga ikita' ningsa' ka Pol nata' tangkunang undu' namiinga anga aposel kane ka aming arantagim nua'ni ka Juda mo' adisining bining ganang u tanga itik. Ka aming famineng ka adi adisining girisi' ning fiabing ka Jems a Pita a Jon adindu' naga Anutu wari kane girii ka waraga' nipmugu' u napma ning tanga Banabas guk indi adisigok kane kubaniksa' tanga ikem waraga' tanga adisining kuyase sini' ningda'ning nipking. Nipma kafani' wenima ning tanga midi ning totangkaging, kafani' wenima ning tanga midi ning totangkaging, Pol ya Banabas ya adi aming arantagim ka Juda indining mo' u anga ina yariantamu', a india' ka aming Juda arantagim ning bining ganang ingging ina yaraintam, ning toging. 10 Ka adi midi kubanik ka ningsa' wa giri ningging, sidi kane ka aming arantagim nua'nining bining ganang udi girisa' anga tantamu', ka napa' kubaniksa' ka sidi naktangka aming kuyane ka Judia provins ingging ikiting wari napa'ga' nafek tinga yotangkayap wara'ning kolekta mamanggak waraga' naktangka aming ka arantagim nua'nining undu' yangnatam tantamu'. Ka midi ka adi u nangging wa nandu' kadapmang ka u titiga' kuma' sura fatitik wara' na adisining midi u naknga kane ka u titiga' aigaim sa' tuguk.
Pol wari Pita ning sasuk kigesini u sareng ituagu'
11 Ka na Jerusalem yong u kabinga Antiok yong ubu anga yaguk. Ka Pita adindu' Antiok yongga' inga' agu'. Anga ira kaneni wara'ning bining ganang kadapmang nua'ni ka didimeng mo' tugu'. Ka na u kanga waraga' naktangka aming fam ning dimisi'ganang sarengsa' ituangaminga naking. Ka midi u tongamguk wara'ning ki wa ning, 12 tim Pita adi Antiok yongga' munumung sini' agu' ganang wa adi a na aming arantagim ka Juda mo' wara'siguk nana kubap mo' nantam ning guk mo' togu', mokngang, adi kadapmang kareng tanga naktangka aming ka yong wara'ni wara'siguk nana kubap kuma' naging. Ka inga' Juda ning naktangka aming fam ka girisi' Jems wari Jerusalem yongganang yangkareinga aging wari anga kadofiging u yapma Pita adi Juda aming ka u aging ubu yapmeganga naktangka aming unggungni ka tim adigok nana kubap kuma' naging wara'guk nana kubap nana waraga' bibi' ubu naku'. Adi ning suku', Juda aming adi ning tuguting, aming arantagim nua'ni wari naktangka aming kadofonga wa tim ka fuksi' giknim dopma ning tanga inga' ikanting wa giri ning tuguting, wara' na aming arantagim fam guk nana kubap bnantam wa adi kadagang ma napni' ning tonga kadapmang ka waraga' ubu sura mo' nagu'. 13 Ka naktangka aming fam ka Juda arantagim ganang adindu' kadapmang mandaga' ka sasuksi' fama' guk titining udi kuma'sa' tiging. Adi Pita u yaranga naktangka aming kuyase ka arantagim nua'nining u wara'siguk bak kuguk ga' bibi' naknga iibi tiging. Ka wa adisa' mo', aming kareng ka Banabas ana undu' adisining kadapmang u kanga kuma'sa' tugu'. 14 Ka na Pita se' adi kadapmang didimeng kareng ka girii Jisas ning midi kareng wari ningtintingneta' unggungsa' mo' yareging u yapma Pita u aming fam ning dasi'ganang sareng kafang aniguk. Ning aniguk, Pita gu Juda aming, ka tim gu Juda ning kadapmang tapni waraga' sasuk mimeng guk mo' tanga naktangka aming ka arantagim nua'nining u guning kuyage sini' ningda'ning yapma adisigok nana kubap kuma' nanga yaging. Ka inga' yara'ganang wa gu adisigok bak dabik kura iik waraga' bibi' naknga bangap da'ning tarang wa gu kadapmang ka aming arantagim nua'ni wari naktangka aming ironga wa tim ka Juda indining kadapmang yaranga fuksi' giknim dopminting wa giri ning tutugu ning ningda'ning tarang. Ka na wa kadagang tarang ning gabarik, ning aniguk.
Kadapmang ka Kasira Aming Jisas ga' naktangka sa' titining wa Anutu wari aming didimeng ning yabita'
15-16 Ka beng sini' Galesia aming sidi ning sanotik, aming ka Juda indi wap ka Anutuning arantagim guk ikitam a aming arantagim nua'ni adi wap aming sansaramik titisi sa' ning ikiting. Ka indi kuma'sa' nakem, Anutu wari aming kubanik kubanik u wap aming didimeng ning ninota' wara'ning ki wa indi Juda ning kadapmang unggungsa' yaranga tantam waraga' tanga mo' ninota', mokngang. Anutu wari wap aming didimeng ning nipma nining wara'ning wa adi napa' kigineng kubaniksa' ka indi Kasira Aming Jisas ga' naktangka tanga adining kungkumak ning kigineng wari beng sini' yotangkanipku' waraga' kabakni' kubaniksa' kufura ikantam u nipma wa giri, aming didimeng ning ninota'. Ka Juda aming indindu' ningsa', Anutu adi wap ka aming didimesi ning u ninggu' wa adi Judaning kadapmang tapni sa' yaranga yagum waraga' tanga mo' ninggu', mokngang, adi napa' kubaniksa' ka indi Kasira Aming Jisas ga' naktangka tugum u nipma wa adi wap ka u ninggu' wang. Beng sini' Anutu adi wap ka aming didimeng wa aming wari Juda ning kadapmang tapni unggungsa' yaranga ikinga anini wara'ning kadapmang guk mokngang sini'. 17 Ka indi Jisas ga' naktangka tinga Anutu wari aming didimesi ning kuma' nininga napa' fam ka mo' titining ning yaging u inga' titi ubu kuma' ikem ganang ka indi mo' titiga' nua'bu tosefantam wa indi kadagang tanga aming arantagim nua'ni ka wap aming kadagasi wara'guk dabiksa' ubu ikantam. Ning tinga naktangka aming inga'ni ka Juda mo' wari u nipma Kasira Aming Jisas ning kane ka bak dabik kuknip ning wa napa' kadagang ning ma kani'. Ka mokngang, kane ka Kasira Aming Jisas wari tita' wa didimengsa' wara' aming adi didimeng ningsa' kanting. 18 Ka aposel indi sidiganang u anga kane tem undu' ningsa', Pita wa ma naga tim anga ning kuma' sangtamuk, Anutu wari aming didimesi ning sasap wara'ning kadapmang wa Juda ning kadapmang tapni u yara wa mo' wa kadapmang ka naktangka sa' titining unggungsa' tini'. Ka inga' nua'bu anga ning sangtamuk, sidi Juda ning kadapmang tapni wara'guk yaranga tini', ning ubu sangtamuk wa indi kadapmang ka tim sanggekumuk wa didimeng mo' tugumuk ning tutugu ning ningda'ning tantamuk wara' indi kadagang girii tiamuk. 19 Ka wa ning, tim na Juda indining kadapmang tapni ka yotangkanap titining guk mokngang wara'ning mamareng wari mungkupnanabinga aming kungkumong ningda'ning ningsa' yaguk. Ka kami yara'ganang wa na sasuk ka Anutu warisa' yotangkanamita' ning sukitik wa na Anutuganang ka' iyak guk ubu itik. Beng sini' na Kasira Aming Jisas ga' naktangka tirik wa adi firi ugari ganang kumogu' wa nagok dabik ningda'ning kumogumuk. 20 Wara' inga' yara'ganang na ka' nua'bu itik wa naganing tangkunang ganang mo' itik, mokngang wa Kasira Aming warisa' nagaganang ira yotangkanabinga ka' itik yang. Ning tanga na ning torik, naning iikna dabiksa' wa Anutuning mindingni Jisas ka nagata' siamo' naknga naga yotangkanap ga' sura iibisa' tinga uking adita' naktangka sa' tirik warisa' tanga wa ka' itik yang. 21 Ka na Anutu wari ai'dap ka ning u tanamita' wara' na u tarakayonga kadapmang nua'ni ubu yaranga titining guk mokngang sini'. Beng sini' kadapmang ka Anutu wari aming didimesi ning nining wara'ning wa aming wari Juda ning kadapmang tapni unggungsa' yareinga kuma' ninaro' ganang wa kane kigineng ka Kasira Aming Jisas wari tugu' wa sigening ning kayanam.