^
JEMS
Mamareng undu' indifitangka titining guk
Ibang tounga wa kabaksi' kubaniksa' kufakanting
Mambong wa napa' tangkunang ningsa' iikning mo'
Anutu adi aming indi kadagang titiga' nining ning guk mokngang
Naktangka tanga kadapmang kareng guk titi wa naktangka beng guk
Aming fuksi' usingsa' tagagareyap wa didimeng mo'
Naktangka ka kadapmang kareng guk mo' titi wa beng guk mokngang
Aming wari masi' kafakafa katatora wara'ning midi
Kadapmang kareng ning sasuk wa Anutu anasa' nimita'
Aming ka napa' kamaganangni ga'sa' nakota' wa Anutuning digirap ning irota'
Aming ning iik tagagareyap ning kane wa Anutu warisa' tita'
Aming ka ananing sasuksa' tanga titi wa kareng mo'
Jems wari aming mambong guk waraga' midi kigineng yanggu'
Girii kapmera mamareng bimbemsa' tanga iik wara'ning midi
Anutuning wap sige yora tugu wa kadagang
Naktangka aming ning ibang wa kigineng guk