4
Aming kadagang Setan wari Jisas taramira anigagaregu'
Mak 1:12-13; Luk 4:1-13
Ka Jon wari ama u ingama kabiinga Anutuning mini unggo wari Jisas u aming kadagang Setan wari mandaga' taramira kadagang titiga' andadide waraga' kama bining sige ka aming yong guk mokngang waraga' nagira agu'. Ka Jisas adi kama bining sige wara'ganang wa kama paramu' sini' ka tiim sidii 40 ning ira agu'. Ka adi kama paramu' ka u yagu' wara'ganang wa adi nana guk mo' nanga sigesa' ira agu' wara' adi segi kagaya sini' naknga yagu'. Ka aming kadagang Setan wari Jisas wari kadagang titiga' ning tonga mandaga' taramironga kadofinga ning anigu', ai gu Anutuning mindingni tangkunang guk, ka gu seka nakarang wa midisa' tuguinga uningkim yari nana igikaminga naya'. Ka Jisas wari ning anigu', mokngang na ning guk mo' totik. Anutuning midi ka tim yoking wa ning tuguta', aming wari damdang naknga iik wara'ning ki wa nana warisa' mo' tanga ikiting, mokngang adi Anutuning midi naknga ning tanga wa kigineng guk ira ka' ningsa' ikiting ning yoking. Ka Jisas wari midi ka u tuguinga Setan wari nua'bu taramikonga Jisas u nagira anga Jerusalem yong girii u kadofinga siring yak girii tempel wara'ning furo'ning sini' kura aranga adenga Jisas u ning anigagu', gu Anutuning mindingni sini' udep wa i adenga aramping tanga kamaganang apa mangfanga kagaya kabi'guk mo' bemotang u gabotik. Ka gu kuma'sa' nakarang, waraga' Anutuning midi wa ning yoking,
“Anutu wari adining kunung aming ensel u yangkareinga wari kuma' abanga yotangkagapmanting. Abanga adi kuma' surogabinga uningkim fasi' ni wari kaaga kabi'sini' guk mo' gorota' ning yoking waraga' sure'.”
Ka Jisas adibu ning anigu', mokngang na ning guk mo' totik. Tim Anutuning midi nua'ni undu' yoking wa ning, gu guning Anutu girii wa napa' ka adi mo' titining u titiga' mo' sura anidideutang mokngang, ning yoking ning anigu'.
Ning tanga Setan wari nua'bu taramikaunga Jisas u nagira kama bubo girii nua'ni waraga' ubu agumu'. Anga kadofinga kama bubo girii wara'ganang aranga adenga Setan wari kamaganangni aming arantagim kuni' kuni' dabiksa' ikiting a adisining mambongsi' girisi girisi a adisining tangkunangsi' u kafadudu yora anatintingnanga yaranga ning anigu', napa'napa' ka u defata' yabarang wa na guta' gamsasu'na wara'ning. Ka gu nagata' mandaka upma mesisiringa tanamotang wa napa'napa' u ibigamsasu'notik. 10 Ka Jisas wari Setan u ning anikagaregu', a Setan uri mugo te'. Kadapmang ka mesisiringa titi wara'ning ka timinggi' kuma' yoking u fideta' wa ning, gu kane a mandaka upma mesisiringa wa Anutu girii kubanik waraga'sa' tangamotang ning yoking. 11 Jisas wari ning tuguinga aming kadagang Setan wari Jisas u kabinga mugoinga Anutuning kunung aming ensel arantagim wari afanga Jisas u yotangkangama ning tanga adeging.
Jisas wari kane munumung wa kama tubo Galili u tipmaragu'
Mak 1:14-15; Luk 4:14-15
12 Ka Jisas adi midi ne ka Jon Baptis u kalabus iyung kuma' bema dasiging wara'ning u kuma' naku'. Ning tanga marara kama tubo Galili tara' waraga' ubu mugogu'. 13 Ka adi u anga kadofinga wa ananing yong ki Nasaret u mo' anga yagu', mokngang adi Nasaret wa tatarafik sa' tanga anga Kapaneam yong ga' agu'. Ka Kapaneam yong wa Galili gwang gaga ganang, ka kama dibing ka wa Sebyulan guk ka Naftalai guk adisining papase arantagim wara'sining kama waraga' mugogu'. 14 Ka Jisas wari yong ka u mugogu' waraga' wa midi ka tim profet Aisaia wari tuguinga yoking wari beng guk kuma' kadofigu'. Ka adi midi ka wa ning yoking,
15 “aming ka Sebyulan ya Naftalai ya sidi kama ka Jodan ama tubo do ning tara' ka kadapmang ka gwang girii ga' yaranga mugoting, abanga sidi Galili tara' wara'ning dibing ka Juda mo' wari ikiting sidi ning sanotik,
16 aming arantagim ka gaa' kangkam ganang ikiting sidi inga' diok kareng girii kuma'sa' kaing. Aming arantagim ka kungkumak ning kadapmang kadagang yaranga ikiting sidi diok ka wari kadofinga kadapmang dioksangandasaminga sangang sa' ubu denga karengsa' iking, ning togu' u yoking.”
17 Ka kama ka wara'ganang Jisas wari Kapaneam yong u kadofinga Anutuning midi kareng u munumung sini' tokadofigu'. Ning ina yaregu', ai aming wari Anutuning bining ganang iik wara'ning kama wa kuma' kadofonga tara' yang. Ka sidi kabaksi' faranga kadagang u kabisasu'na tini' ning yanggu'.
Jisas wari kane aming fama'gong fama'gong inagiknagu'
Mak 1:16-20
18 Ka Jisas wari Galili gwang gagu u yaranga agu'. Anganga yapku' ka aming fama' iguyangguk Saimon wapni nua'ni Pita guk ka kuyangni Andru guk wari kanesi' ka ama ging mamanggak ning tiagumu' u gwang wara'ganang umben kaminga fiaregumu'. 19 U anga yaptuanga Jisas wari ning yanggu', ai aming fama' sidi ama ging wengmanggak kane ba titamu', ka ningwara' kane ka wa kagabi tanga nagok kubap manam. Ning tinga nagabu kane ka naning aming arantagim ka ama ging u manggakitamu' ningda'ning tanga inagikdemu' waraga' ubu sanggerotik. 20 Ning ininga aming fama' iguyangguk adi Jisas ning midi u naknga ninak sa' tanga adisining kane u kabinga Jisas u yaranga adigok kubap mugoging. 21 Ning tanga inagira gwang gaga u kabi'ning nua'bu yaranga anganga yapking ka Jems iguyangguk Jon ya udi babangsi' Sebedi guk bot ganang mera umbensi' u fatipdidimaging. U fonga yaptuanga Jisas wari aming fama' iguyangguk u adigok kane kubap tanga iik waraga' katianggu'. 22 Katianinga adi Jisas ning midi u ninak sa' tanga marara babangsi' Sebedi wa bot ganang unggung kabinga ning tanga kanesi' u wadigi' sini' kabinga marara Jisas guk kubap ubu aging.
Jisas wari midi kareng ituanga bagana aming ifakarenda ning tugu'
Luk 6:17-19
23 Ka Jisas wari kama tubo Galili tara' wara'ning yong yong u yangara adisining siring yaksi' ganang amanga Anutuning midi kareng ka kama ka aming wari Anutuning bining ganang iik wari kagadofi wara'ning u ituaima yaranga ning tanga aming ka bagana kadagasi kuni' kuni' guk undu' ifakarenda ning tanga yaregu'. 24 Ning tinga midi ne ka Jisas wari kane kigineng u tugu' wara'ning wari kama tubo Siria tara' u dabiksa' feradanga mugoinga naknga yareging. Ning tinga aming kama tubo wara'ni wari midi u naknga amise bagana kadagasi guk a mamaresi kuni' kuni' ka aming masi' unggo kadagasi guk ibap amamosi a bagana ka aming wari kungkumak tanga masi' fe titiing ningwara' u inagira auinga Jisas wari dabiksa' ifakarendasasu'negu'. 25 Ning tinga ami taming kabi'mo' ka kama tubo Galili tara' a kama tubo Dekapolis tara' a Jerusalem yong girii tara' a kama tubo Judia tara' a Jodan ama fugung do ning tara' wara'ni dabiksa' wari Jisas ning kane kigineng u kanga kadidima sini' tonga ko yaranga fengakiaging.