9
Jisas wari aming bagana agik kayong kafong kungkumosi tipmaragu'
Mak 2:1-12; Luk 5:17-26
1-2 Ka Jisas guk ka arantagim guk adi kama ka u kabinga gwang fugung ga' tubobu maunga bot ganang areging. Arang mera ning tanga anganga Jisas ananing yong ki ganang u anga kadofiging. Ka aming yong ki wari aming nua'ni bagana agik mamareng kayong kafong kungkumosi u ipma bema Jisas u kaunga abiging. Ka Jisas wari bagana aming wara'ning amine wari Jisas ning kigineng ga' naktangka tanga bema abiging u yapma bagana aming u ning anigu', sabana gu sasuk mimeng mo' totang, guning kadagang wa kami kuma' tanga kayogamarik. Ka Juda aming ning sasuk aming fam adi Jisas wari midi ka guning kadagang kami kuma' tanga kayogamarik ning togu' u naknga kabaksi' kadanga anasa' ning toging, ai aming ka wa midi ka Anutu anikige ningda'ning tora' nakem. Ka Jisas adi adisining sasuksi' kabaksi'ganang u kuma' yapkedanga midi ning yanggu', sidi nagata' kadagang ba naknaming. Ka sidi indining suking, sidi naga o na guning kadagang kuma' tanga kayogamarik ning u midisa' torik waraga' kabaksi' kadagang ba naknaming, a naga napa' sireng sini' ka mamarak tanga mugo te' ning toutik wa giri mamareng guk mo' u nakanting. Mokngang, midi fama' wara'ning ki wa kubaniksa' ka naning kigineng kuma' tipkadofiinga kaing wang. Ka sidi ning toing wara' na napa'ni tasamotik sidi u kanga o Anutu wari tangkunang ka aming ning kadagang tanga igukiam wara'ning wa Amingning Tim Iyak ga' kuma' ba amigu' ning u kanga nakeda waraga'. Ning ina ning tanga bagana aming u ning anigu', we' mamarak tanga kwi'ga mambong u manggaknanga yakangga' mugo te'. Ning aniinga bagana aming wari mamarak sa' tanga yoring ga' mugo tugu'. Ning tinga ami taming kabi'mo' ka unggung anga adeging wari u kanga base tanga Anutuning wap bema aranga ning toging, ai Anutuning kigineng ka ya aming ganang guk wa indining kadofiinga tinga kayam, ning toging.
Jisas wari Matyu anga nagiku'
Mak 2:13-17; Luk 5:27-32
Ka Jisas wari yongganang u kabi'ning nua'bu anganga takis manggak ning kane aming nua'ni wapni Matyu u adining takis mamanggak ning yak kabasi'ganang merafatugu' u anga katuagu'. U katuanga ning anigu', gu abubu tanga nagok kubap manam. Ning tinga Matyu adi Jisas ning midi u ninak sa' tanga marara adining kaneni ka takis mamanggak ning u wadigi' sini' kabinga Jisas u yaranga adisigok kubap ubu mugoging.
10 Ka inga' Matyu wari tangsana kabi' tanga Jisas guk ka arantagimni guk u adining yak ganang anga adigok nana kubap nana ga' katianggu'. Ka wara'ganang wa Matyu adi aming takis mamanggesi a aming fam ka Juda amise wari kadagang ning yapma aming sansaramik titisi ning iniaging undu' katiana abanga Jisas se' guk nana u kubap dabik mera naging. 11 Ka Juda arantagim ning sasuk aming girisi Farisi wari Jisas wari aming wara'siguk nana kubap mera naging u kanga Jisas ning arantagimni u ning yangging, ai, sidining girisi' wari aming takis mamanggesi a aming sansaramik titisi ning wara'guk nana kubap ba mera fining. 12 Ka Jisas adi Farisi wari midi u toging wara'ning u kuma' kanga midi tipfara tanga ning yanggu', beng sini' dokta adi aming karesi guk mo' yabiting, mokngang, adi aming ka bagana guk unggungsa' yabiting. 13 Ka midi ka u torik waraga' wa Anutuning midi nua'ni ka umpang ganang timinggi' yoking wa ning, na ofa ka keng sigesa' u nanam ga' bibi' nakarik, na ofa beng guk ka kadapmang ka aming fam ga' kabaksi' guk naknga kafakafa tiap wara'ning u nanam ga'sa' nakarik ning yoking, ka sidi midi ka wara'ning ki waraga' kafakafa sura nakedanting. Ka nandu' aming karesi ga' mo' abuguk, mokngang na aming kadagasi sa' yabonga abuguk, ning yanggu'.
Jisas wari kadapmang ka Anutuga' sura nana tapni titining waraga' togu'
Mak 2:18-22; Luk 5:33-39
14 Ka Jon Baptis ning arantagimni wari abanga Jisas u ning aniging, ai indigok ka Farisi guk indi fiking ni Anutuga' sura ibang tounga wa indi nana tapni guk tanga fatugutam, ka guning arantagim adi tapni guk mo' tanga nanga au sa' wa indining fiting fiabem. 15 Ka Jisas wari midi tipfara tanga ning yanggu', sidi kadapmang ka aming wari kafauwe titiga' tangsana tanga titing waraga' sukni'. Wa ning, adi ning titing aming ka tangsana wara'ning nana u nana ga' ininga abuting adi aming ka kafauwe titining wari adisigok kubap ko marekiting ganang wa giri mesisiringa tanga nana sa' titing, ka inga' aming wari kafauwe titiga' abanga nagira auinga wa adi bibiri' naknga nana tapni wa wara'ganangsa' titing. Ka naning arantagim undu' ningsa', kami nagok kubap ikem ganang wa adi kabaksi' kareng naknga nana sa' tinting. Ka inga' naga ibiinga wa adi nagata' kabaksi' mamareng naknga nana tapni wa wara'ganangsa' tini'.
16 Ka naga abanga kadapmang kareng inga'ni yanggetik wara'ning wa midi nua'ni ka ning toutik, kwi' timini wari damarik tota' u kanga ginang u muntofi sefonga wa kwi' inga'ni sini' mo' dopma muntofotang, mokngang. Gu ning totang wa kwi' inga'ni wari tangkunang guk ko fideinga kwi' timini wari urapsa' nua'bu damirira ning tanga ginang wari girii sini' kadofota'. 17 A nua'ni ka ning, wain ama inga'ni kigineng guk wa maga giknim kandang ka timini wara'ganang mo' tagarotang, mokngang, ning wa wain ama inga'ni kagaya guk wara'ning kigineng wari tanga kandang u ibaramak tanga wain ama wari kwasina tinga kandang undu' wadigi' kadauta', waraga' tanga adi wain ama inga'ni undu' kandang inga'ni ganang didimengsa' tagakinga ama guk ka kandang guk wa kareng ningsa' fidentamu' ning titing. Ka naning midi ka naga inga' abanga i torik wara'ning wa kigineng guk wara' Anutuga' sura titining kadapmang ka timini yaranga titing wara'guk dabiksa' mo', undu' nua'ni, ning yanggu'.
Jisas wari taming nua'ni tipkarendanga taming kabasi' kungkumak tugu' ubu tipmaragu'
Mak 5:22-43; Luk 8:41-56
18 Ka Jisas wari midi u ko araininga yong wara'ni siring yak katatora ning aming girii nua'ni adining ibingini kuma' kumakngamgu' waraga' kaba mamareng naknga abanga Jisas ganang u kadofinga manda upma mera Jisas u ning anigu', o girii abanga yotangkanam te', naning yapna kuma kumata' kanga abarik. Ka gu anga suro' tinga tubobu marara ka' irota'. 19 Ning tuguinga Jisas wari ninak sa' tanga marara arantagimni guk dabiksa' aming girii u yaranga adigok kubap aging.
20 Ka adi kadap ko aramugoging ganang ka taming nua'ni bagana amaa so guk ka kama paramu' gurak 12 ning sini' kuma' tanga ira abugu' wari karenda titiga' sura aming bak girii tanga aging wara'ning mang ganang anga Jisas ning kwi' kangkama paramu' wara'ning sunom u kapmo' tifemgu'. 21 Ka taming adi o na kwi'ni sa' tifemotik undu' giri kuma'sa' karendotik ning sura anga tifemgu'. 22 Ka Jisas adi taming wari tifemgu' udi sireng urapsa' kuma' nakedagu'. Ning tanga faranga kanga taming u ning anigu', yapna gu mutu mo' totang, naga girisa' gifakarenda ning ning napma naktangkarang warisa' tanga kami gu wadigi' kuma' karendarang. Ning tuguinga bagana kadagang amaa so fikifiki fatarugu' wari kaga' wara'ganangsa' bigu'.
23 Ning tanga anganga aming girii wara'ning yak ganang u kadofinga yapking ka aming fam wari taming u unafarafi wara'ning bibiri' waraga' kandang figiking a aming fam ka mak kara bumburang kabi'mo' ning tanga fatiangaging. 24 Ka Jisas wari u yapma ning katianggu', ai aming dabiksa' sidi fugang afasasu'nini', taming kabasi' wa kungkumak wadigi' mo' tara' mokngang, dama sa' dekara'. Ka aming u kura faging adi Jisas ning midi u naknga a gu mandaga' giknarang ning tonga kanggaga tanga anikige tiging. 25 Ning tanga Jisas wari ami taming u yangkagarenga ipmasasu'nanga iyung bane u amanga taming kabasi' kumogu' wara'ning kafong u suroinga taming wari ka' tubobu ira seranga maragu'. 26 Ning tinga aming wari u kanga base ubu tiging. Ning tanga Jisas wari taming kabasi' tipmaragu' wara'ning midi u bema bema tiangainga midi wari kama yong yong u mugoinga naksasu'nanga yareging.
Jisas wari dasi' kadagasi fama' guk ka aming mini unggo kadagang guk u ifakarendagu'
27 Ka Jisas se' wari yong ka u kabinga mugo tiging. Ka aming dasi' kadagasi fama' wari marara mandang yaranga anga Jisas u ku ning katinganggumu', o aming girii Devit ning irini gu nipbubure tanga yotangkanip te'. 28 Ka Jisas adi ningsa' nakiama anga yak nua'ni ganang amogu'. Ka dasi' kadagasi fama' adindu' ko yaranga anga yak wara'ganang mandang amogumu'. Amanga Jisas ganang didimeng kadofiinga Jisas wari u yapma ning yanggu', ma' sidi naga girisa' sifakarenda ning ning u nabiamu'. Ka adibu ning anigumu', weng girii gu indifikarenda titining ning gabiamuk. 29 Ning tuguinga Jisas wari dasi' u suroyapma ning yanggu', sidi naga girisa' sifakarenda ning ning naknga naktangkiamu' warisa' tanga wa kami kuma' tasaminga karendiamu'. 30 Ka Jisas wari midi ka u tuguinga dasi' kadagasi wari tarara' tinga karengsa' ubu degaregumu'. Ning tanga Jisas wari yangsefi tangkunang ning tugu', dasi' i tasaminga degariamu' waraga' wa aming ka ni kabi'sini' guk mo' anintamu'. 31 Ka Jisas adi yangsefi tangkunang ning kuma' tugu' de ka mokngang, adi dasi' danga aming yong yong ka kama tubo wara'ni u yangsasu'na tanga yaregumu'.
32 Ka aming dasi' kadagasi fama' karendagumu' wari Jisas se' u ibinga mugoinga aming fam wari aming ibap amamong nua'ni ka midi map fentarugu' ubu nagira abanga kadofiging. 33 Ka Jisas wari u kanga aming wara'ning mini unggo kadagang u tanga kayongamgu'. Ning tinga aming midi map fentarugu' udi midi kaga'sa' togu'. Ka aming arantagim ka unggung adeging wari u kanga base tanga ning tonga yareging, ai napa' kigineng ka ningyara' ya Juda indining kamaganang i tim guk mo' kadofiinga katam mokngang sini', ya kamisa' kadofiinga kayam. 34 Ka Farisi arantagim fam ka adisining bining ganang unggung adeging wari u kanga ning toging, a idi kuma' kayam mini unggo kadagasi ning girisi' wari tankunang amiinga tara' ning toging.
Jisas wari ami taming kabi'mo' u yapbuburenga yotangkayap titiga'sa' naku'
35 Ka Jisas wari yong ka u kabinga ning tanga marara kama tubo Galili tara' wara'ning yong yong u yangara adisining siring yaksi'ganang amanga Anutuning midi kareng ka Anutuning bining kareng wari kagadofi wara'ning u ituaima yaranga ning tanga aming ka bagana kadagasi kuni' kuni' guk undu' ifakarenda ning tanga yaregu'. 36 Ka Jisas wari ami taming kabi'mo' wari mamarengsi' kuni' kuni' guk ka maga sipsip yotangkayap titining tuang guk mokngang ningda'ning ira Anutuning midi waraga' nafek sini' tanga abiging u yapma bibiri' sini' naku'. 37 Ning tanga ananing arantagimni u ning yanggu', kane girii sini' kadofinamara' karik. Ka na ami taming bak ya nana feng girii ka kuma' kurasasu'na ning ningda'ning yabarik. Ka feng wara'ning kane titining wa kane aming mimeng guk mokngang fama'sa', 38 wara' sidi feng wara'ning tuang Anutuga' ibang aninting. Ning tinga Anutu wari kane aming fam u nua'bu yapma yangkareinga yangara aming wari nana kuru' feng ganang u manggara bak urang kukiting ningda'ning tanga aming u manggara bak kukngaminga adining arantagim ganang kadofinting ning togu'.