11
Jon Baptis wari Jisas kadidima waraga' arantagimni fam yangkaregu'
Luk 7:18-35
Ka Jisas wari ananing arantagim 12 waraga' kane u ima ning tanga ibinga adi kama tubo Galili unggung wara'ning yong fam ga' anga ami taming u yanggera Anutuning midi u ituaima ning tanga yaregu'.
Ka Jon Baptis adi iyung kane kalabus u tanga itarugu'. Ka adi Jisas wari kane anga tanga yaregu' wara'ning midi ne u naknga adining arantagim u katiana ning tanga Jisas u anga kadidima waraga' ina yangkaregu'. Yangkareinga abanga kadofinga Jisas u ning anigaging, tim Jon wari inga' Anutuning aming girii nua'ni wari abubu ga' togu' udi gusa' iba ma aming nua'ni ko u abuinga kanam ga'. Ka Jisas wari ning yanggu', sidi naga midi ituarik a kane fam tirik u kuma'sa' kaing wara' sidi tubobu anga Jon u ning aninting, adi kane tanga yarara' wara'ning midi ka nana dani' wari kangam a aming wari nininga nakngam wara'ning wa ning, aming dasi' kadagasi wa tubobu degaring a aming ka kasi' kadagasi wa kadak didimengsa' ubu marara arengaking a aming ka bagana kadagasi lepa guk wa tubobu kuma' karendanga adisining fuksi' wa fafandangesi karesisa' ubu iking a aming masi' pipesi wa midi ubu naking. A aming ka bagana mamareng tanga wadigi'ga' ning tonga kuma' kumara deiak u tubobu ifamarak abanga tatafak aming wari adining midi waraga' naknga adiganang bak tinga adi midi u faituaimara'. Abanga Jon u ning anga aninting, aming ka naganing midi a kane naga tirik yara'ning u naknga bibi'guk mo' nakota', adi naktangka sa' tota' wa karengsa', Anutu wari yotangkangam tota' ning ina yangkaregu'.
7-8 Ka Jon ning arantagim wari tubobu mugoinga Jisas wari Jon Baptis ning wap bema aronga adining iik ning ki waraga' ami taming u ning yanggu', tim Jon wari kama bining sige ganang kadofinga ira midi itua kane tanga itarugu' ganang u tanga anga fakayaging wa sidi adining midi ne naknga aming beng wa aming sasuk fama' guk a aming baraganeng ka gugubik wari sigisap figira tipuwingna ningda'ning u kantam ning tonga u sura famayaging. Abanga sidi aming kangasi kwi' kangkamani inga'ni karesisa' tanga abara' u anga kantam ning tonga u famayaging. Mokngang, aming ka napa' inga'nisa' tanga iik ningwara' wa kama base ganang guk mo' yabiting, adi aming girisi king ning yak karesi ganangsa' ikinga yabiting. Abanga sidi profet nua'ni u anga kantam ning tonga sura u famayaging. Ka u suking wa giri didimeng beng guk suking. Ka beng sini' Jon wa profet de ka adi profet sa' ka tim kadofinga ira abiging ningwara' mo', mokngang adi wap guk wara' adi profet tim iyak ning ita'. 10 Ka aming ka Jon u kadofigu' waraga' wa Anutuning midi nua'ni ka umpang ganang timinggi' ning kuma' yoking, aming ka wa naganing kane aming na u anigareinga adi tim anga midi ka gu abubu wara'ning u ina ning tanga guning kadapmang u tipdidimagamara' ning yoking. 11 Beng sini' Jon Baptis adi profet fam irafata' de, ka aming sige wap guk mokngang fam ka nagata' naktangka tanga Anutuning bining ganang ikanting adi adisining iikning wap kareng wari Jon ning wap girii u tarafikanting. 12 Ka aming wari Anutuning bining kareng ganang iik wara'ning midi tim munumung sini' wa Jon Baptis wari kadofinga ituagu'. Ka kami yara'ganang naga abanga ituarik ganang undu' ningsa'. Ka aming arantagim ka sasuksi' kareng guk mokngang adi ami taming wari au wara'ning kadapmang u udaima iik kareng ka wara'ganang anasa' iikga' tangkunang kabasi'mo' ting. 13 Tim sini' profet arantagim wari midi ituanga abiging a Moses ning midi tang u tanga ira ababanga midi ka Jon Baptis wari kadofinga ituagu' wara'ning ki girii kubaniksa' wa midi ka aming wari Anutuning bining ganang iik wara'ning kama wari kagadofi waraga'sa' tanga tonga abuting. 14 Ka tim profet arantagim adi midi nua'ni ka inga' profet girii nua'ni ka Ilaija ningwara' wari abo'ga' ning toging. Wara' aming ka sasuk guk wa Jon Baptis wari abugu' waraga' wa nakeda tanga ning touta', o midi ka tim profet nua'ni wari abubu ga' urang toging wa kuma' abara' yaraga'sa' toging udi. 15 Aming ka sasuk guk wa giri midi ka i torik i kafakafa nakota'.
16 Ka na ning toutik, aming ka kami yara'ganang iking wa sasuksi' kareng guk mokngang wara' adi kadapmang ka ning u ting, adi sababi' wari bak kura sababi' amise fam ning urang katianiting ningda'ning, 17 aa sidi indi mesisiringa titining mime karengsa' toyam ka sidi mime titiga' bibi' naking. Abanga mak kagak ning mime bibiri' kareng toyam undu' sidi mak kagak ga' bibi' naking wa indining da'ning ting, ning urang tuguting ningda'ning ting. 18 Ning tanga Jon Baptis ning kadapmang ka nana a ama tapni tanga yagu' u kanga wa adi a aming ka udi mini unggo kadagang guk kayam ning fanikigeging. 19 Ka inga' Amingning Tim Iyak nagabu kadofinga nana a ama wa tapni guk mo' tanga nana sa' ubu tinga adi kareng mo' napma aroknam tanga ning fananing, a ya nasi' aming, aming ka nana ama nuguk adi' ya. Abanga aming ka aming kadagasi a aming takis mamanggesi wara'siguk ngingeng kubap fengak, ning guk wa na ga' fatara' ning fatoing. Ka midi beng guk sini' wa ning fideta', aming ka Anutu wari sasuk kuma' imara' adi Anutuning kane kigeda ning sasuk kareng guk wara' adi aming ning kane wa didimeng wa ma didimeng mo' ning wa sirengsa' kuma' kanga nakedanting ning yanggu'.
Jisas wari yong fam ka kabaksi' guk mo' fareging waraga' midi mamareng yamgu'
Luk 10:13-15
20-21 Ka yong fam ka kama tubo Galili tara' wara'ning ka tim Jisas wari yangara kane tangkunasi fam u tanga yaregu' ka adi kabaksi' faranga naktangka guk mo' tiging waraga' tanga Jisas wari ning ifang yanggu', a Korasin aming sidi inga' mamareng girii sini' katuani'ga'. Abanga Betsaida aming sidindu' mamareng girii ningsa' katuani'ga'. Beng sini' na kane tangkunang sidining dasi'ganang kuni' nua'ni sini' tirik, ka mokngang sidi waraga' guk mo' suking. A naga kane tangkunang ka i tirik ning i aming arantagim ka yong fama' ka Taia guk ka Saidon guk ka Anutuning midi mo' naknga ikiting adisining dasi'ganang u anga tiamarok wa adi kabaksi' urapsa' faranga adisining kadagang u kabinga ning tanga adisining kadagang waraga' sura kwi' babam kadagasi tama ning tanga kunumbang sa' kuma' urang marafakianing. 22 Wara' ning torik, inga' Anutu wari aming tagagareyabo' ganang wa adi mamareng girii sini' samo'ga'. Beng sini' mamareng ka sidi bemni' wa mamareng ka yong fama' Saidon guk ka Taia guk wari bemni' u tarafaro'ga'. 23 Ka Kapaneam aming sidi, a indi aming karesi Anutuning yong kareng ganangsa' manam ga' ning tonga iking wa mokngang sini'. Sireng ning sanotik, sidi Anutu wari kudip ganangsa' manggara iguksabo'ga'. Tim aming ka ni wari kane tangkunang ka naga i tasamarik ningyara' i aming kadagasi ka Sodom yong do ikiaging wara'siga' anga tiamonga tugu' wa adi kabaksi' urapsa' faranga adisining kadagang u kabisasu'neinga Anutu wari iibi sa' tanga yong u mo' tipkadagainga adi kami yara'ganang undu' ko ikianing. 24 Ka beng sini' inga' Anutu wari aming tagagareyabo' ganang wa adi mamareng girii sini' samo'ga'. Mamareng ka sidi bemni' wa mamareng ka aming ka Sodom yong ikiaging wari bemni' u tarafaro'ga' ning yanggu'.
Jisas wa aming mamareng guk wara'siga kabaksi' kugurang iyam wara'ning ki sini'
Luk 10:21-22
25 Ka kama ka wara'ganang Jisas wari beni Anutuga' ibang ning togu', o sibeng gu kama a kunim wara'ning girii beng sini', na guning kadapmang kareng waraga' kabakna karengsa' naknga guta' mesisiringa tirik. Beng sini' gu kuma' sura guning kigineng a sasuk kareng wa aming ka sasuk guk giri ning tonga iking wara'siga' mo' tipsirendaimarang, mokngang gu aming sige wap guk mokngang wara'siga' imarang wara' na guning kadapmang kareng ka waraga' sura kabakna karengsa' naknga mesisiringa tagamarik. 26 O sibeng beng guk sini' gu kadapmang ka wa kafakafa kuma' sura nakedanga tarang ning togu'.
27 Ka Jisas wari ibang u tonga biinga ning tanga aming u ning yanggu', naning sibeng wari adining napa'napa' wa mindingni nagasa' yaptatora ga' kuma' ibinamsasu'negu'. Ka naganing sasuk a kabakna undu' aming kamaganangni ka ni guk mo' kata' mokngang, sibeng warisa' kata'. Abanga sibeng ning iik undu' aming ka ni guk mo' nakedata' mokngang, wa mindingni nagok ka aming ka naga sasuk kuma' ima yantintingnarik wara'siguk indisa' wa giri nakedem. 28 Ka aming dabik ka mamareng kuni' kuni' a mamareng ka napa'ga' kabaksi' mamareng naknga sasuk mimeng titi wara'guk iking sidita' wa ning torik, na yotangkasap titi waraga' abuguk wara' sidi nagaganang sa' abani'. Ning tinga na yotangkasap tanga naganing kadapmang kareng ka kabaksi' kugurang iikning u saminga sidi kabaksi' kugurang guk ka mengkura kareng titining ningda'ning karengsa' naknga ikanting. 29-30 Ka sidi nagaganang abanga naning kane i bemting. Kane ka wa mamareng guk mokngang ka aming fam wari kuyang tatagim dabiksa' urang barungnanga nakiting ningda'ning ararangeng sa' kuma' nakanting. Beng sini' na kadapmang ka fuksi' bema afu a kugurang gi' yanggek wara'ning tuang sini'. Ka sidi nagaganang abuinga naga sanggekinga sidindu' naning kadapmang kareng u bemting. Ning tinga sidining kabaksi' wa kugurang karengsa' beng sini' naknga ikanting.