26
Juda ning sasuk aming girisi wari Jisas ugumak ga' midi totangkaging
Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53
Ka Jisas wari midi ka u ina ning tanga biinga ananing arantagimni u ning yanggu, sidi kuma'sa' naking kama fama'sa' ibinga wa sande girii ka Pasova wari kadofota'. Ka kama ka wara'ganang wa aming wari Amingning Tim Iyak naga bemnapma tonga aming fam ning kafasi'ganang iminga adibu firi ganang ugarinapni'ga' ning yanggu'.
Ka Juda ning pris girisi a sasuk aming wara'siguk wari pris arantagim ning girisi' wapni Kaiafas wara'ning yak ganang anga bak tiging. Adi bak u tanga kadapmang ka Jisas u mandaga' taramira bema tonga ugumak titi wara'ning waraga' tonga naking. Ning tanga ning toging, indi napa' u tonga wa sande girii ganang mo' tantam. Indi sande girii ganang tantam wa aming kabi'mo' wari fam ka indi yotangkanim a fam ka indita' bibi' naknim ning tanga anasa' midi ganggarang tonga arok tinga Rom ning gavman wari adisigok ami'ga' ba tonga tem ning tonga indita' bibi' ma naknimo' ning toging.
Taming nua'ni wari Jisas ga' kafakafa tangama ananing wel kareng u bema Jisas ning ki ganang tagakngamgu'
Mak 14:3-9; Jon 12:1-8
Ka Jisas wari yong kabasi' Betani u anga kadofinga aming nua'ni wapni Saimon adining yak ganang amanga mareiagu'. Aming ka wa tim bagana kadagang lepa guk yagu' adining yak ganang amanga nana mera nagu'. Ka taming nua'ni wari Jisas ga' naknga kafakafa sini' tangamonga wel sanda mupmu guk karengsa' u bema tabanga ning tanga Jisas ning ki ganang tagakngamgu'. Sanda ka wara'ning mupmuni wa kareng sini' wara' uningkimni toni wa girii sini' a sanda wara'ning kandang wa uningkim diding guk kareng wari tiging u bema tabanga tagakngamgu'. Ka arantagimni adi u kanga goi tiging. Ning toging, ai indi napa' tangkunang ka uningkim mambong girii warisa' to ning ningwara' wa sige guk mo' kwasinetam. Ka adi sanda kareng wa sige guk udi beng wa kwasinara'. Adi sanda u aming fam ga' ima uningkim mambong bema tatafak aming yotangkayap ga' wa adi sige ba kwasinara' ning toging. 10 Ka Jisas adi arantagimni wari goi tiging u kuma' yapma ning yanggu', a sidi taming wa mimeng mo' kanga tonting. Adi napa' u tanamara' wa napa' kareng sini' tanamara'. 11 Sidi tatafak aming ga' toing wa sidi ning nakni', adi sidigok ingging kama paramu' ko ikanting wara' sidi u yotangkayap ga' sura wa kuma'sa' yotangkayap ning. A na ya kama paramu' mo' irotik. Na inga' ingging kuma' sibinga mautik wara' na ning torik, adi kadapmang didimeng giri tara'. 12 Taming wari naganing fukna ganang wel sanda tagaknamara' wa inga' naga kungkumak tinga wel u fukna ganang ning tagara sufurunama yarani' wara'ning kamaga tanamara'. 13 Beng guk sini' ning sanotik, inga' aming wari kama kama yangara naganing midi kareng u ituanga yarani' ganang wa kami taming wari i tanamara' yaraga' undu' kuma'sa' toni'ga'. Ning tinga aming wari u naknga waraga' suktangkanga ikni'ga' ning yanggu'.
Judas wari Jisas u tipkadofiam waraga' Juda ning aming girisi ganang kadofinga midi totangka tugu'
Mak 14:10-11; Luk 22:3-6
14 Ning tanga Jisas ning arantagim 12 wara'ning nua'ni ka wapni Judas Iskariot wari Juda ning pris girisi arantagim wara'ganang anga ning yanggu', 15 na Jisas u bemsamotik. Ka sidi waraga' uningkim mambong wa indining tonapmanting ga'. Ning tinga aming girisi wari adining midi u naknga aigangam tanga uningkim mambong silva ka 30 ning u indangira bema Judas ga' amiging. 16 Ka Judas adi uningkim mambong u bema ning tanga anga kadapmang ka Jisas u bema tonga aming girisi ning kafasi'ganang iminga uuk u katua waraga' sasuk mimeng aratugu'.
Jisas wari arantagimni guk nana Pasova u tanga naging
Mak 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30
17 Ka Juda aming ning tangsana girii ka wapni Pasova ning tonga tiaging wara'ning tugunung titi ning kama munumung sini' udi kuma' kadofigu'. Ka Jisas ning arantagim wari Jisas ganang anga ning aniging, girii, Pasova nana ning kama kuma' dudurera' ka gu indi nana wa indeng mera nana ga' sutang. 18 Ka Jisas wari Jerusalem yong girini aming nua'ni wara'ning wap u ina ning yanggu, sidi yong girii do anga aming ka wara'ning yak ganang anga ning aninting, girii udi ning tora' naganing kama kuma' dudurera' wara' na kami naganing arantagim guk guning yak ganang nana Pasova u tanga nantam ning tora' ning aninting. Ning ina yangkaregu'. 19 Ning tinga arantagimni adi Jisas ning midi u naknga anga napa' ka Jisas wari yanggu' wara'ganang didimengsa' yaranga tiging.
20 Ka arantagimni wari nana u tugunungnasasu'nanga kabinga ning tanga kibiri ganang Jisas guk ka arantagimni 12 wara'guk dabiksa' wari yak ka wara'ganang amanga tangsana wap Pasova u mera naging. 21 Ka adi nana u mera naging ganang ka Jisas wari midi ning yanggu', beng guk sini' sanirik sidining nua'ni wari aming wari nifikadaga titi waraga' kuma' nifikadofara'. 22 Ka Jisas ning arantagim wari midi ka u naknga ai, kadapmang ka ning wa ni' wari tara' waraga' tora' ning tonga kabaksi' mamareng sini' naknga kubanik kubanik wari Jisas u ai, girii naga wa ma nisi' torang ning aniganga yareging. 23 Ka Jisas wari ning yanggu', beng guk sini' sanirik aming ka nagok gafa kubaniksa' ganang mera araniamuk anasa' wa u nifikadofara'. 24 Ka midi ka Amingning Tim Iyak wari kungkumak wara'ning wa tim umpang ganang kuma' yoking fideta' wara' na u tatarafik ning guk mokngang, kungkumaksa' totik. Ka aming ka nifikadofi tara' waraga' wa ning torik, bibiri' sini' adi mengni wari mo' ibeunga tugu' wa adi kadagang girii ka naga nifikadofi ning u tara' wari mo' tipkadaro'. Wara' ning torik, adi kadapmang ka naga nifikadofi ning u tara' wa napa' kadagang sini' tara'. 25 Ka aming tipkadofi titining ka Judas wari ning togu', ai tisa gu nagata' sura torang wa. Ka Jisas wari ning anigu', gasa' kuma torang una.
Jisas wari adining arantagim 12 wara'guk nana nanga gom nana ning kadapmang munumung tanga yamgu'
Mak 14:22-26; Luk 22:15-20; 1 Kor 11:23-25
26 Ning tanga nana u ko mera naging ganang ka Jisas wari nana kafo baret u bema ning tanga beni Anutuga' ibang asekna ning tonga upma arantagimni ga' ima yaregu'. Ima ning tanga ning yanggu', sidi baret ka i bema nani' ya naganing fukna gom u samarik. 27 Ning tanga wain ama kap ganang ubu tagara bema Anutuga' ibang asekna ning u nua'bu tonga ning tanga arantagimni ga' ima ning yanggu', sidi dabiksa' ama i bema topnani'. 28 Ama ka ya naganing fukna amaa u samarik. Amaa ka ya Anutu wari ami taming kabi'mo' wara'sining kadagang u tanga igukiama suknakubeyam waraga' totangkagu' u tiptangka waraga' naga nukinga amaana kwasinara' wara'ning u samarik. 29 Beng sini' torik na ama i topnem ya sidigok nanga abutam wara'ning ari' mera topnem. Na sidigok nua'bu guk mo' topnantam, inga' sibeng Anutuning bining kareng ganang wa sidigok dabik nua'bu mera wain ama inga'ni kuni' nua'ni u topnanam waraga'sa' irotik. 30 Ning ina ning tanga siring nua'ni tonga biinga fugang kadofinga amanga yak ka u kabinga kama bubo kabasi' Oliv waraga' mugoging.
Jisas wari Pita wari adining wap isisebe waraga' sireng totuagu'
Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38
31 Ka Jisas guk ka arantagimni guk wari kama bubo kabasi' Oliv u kuma' anga kadofinga ning tanga Jisas wari arantagimni u ning yanggu', beng sini' sanirik kami tiim yara'ganangsa' wa napa' mamareng nua'ni wari nagaganang kadofota' waraga'sa' tanga wa sidi sidining naktangkasi' u kabisasu'nanting ga'. Ka napa' ka u kadofota' waraga' wa Anutuning midi tim ning kuma' yoking, na sipsip tuang u ugumakinga sipsipni wari sansaramik bimanga papusinanga manting ning yoking. Wara' Anutu adi wara'ganangsa' yaranga tinga kadofota'. 32 Ka na Anutu wari tubobu kuma' nifimarakinga tim anga kama tubo Galili do anga sipmerokga'. 33 Ka Pita wari Jisas ning midi u naknga Jisas u ning anigu', girii, beng guk sini' torik arantagim fam wari gibisasu'na udep tinting wa na gigibi guk mo' totikga', mokngang sini' na gugok tangkunang ningsa' adentamuk ga'. 34 Ka Jisas wari ning anigu', Pita sireng ning ganotik kami tiim yara'ganang ka kagare' wari ku ko mo' katinga ganang wa gu naganing wap u famineng ning sini' isasebeutang ga'. 35 Ka Pita wari ning anigu', girii beng guk sini' urang torik na isisebe guk mo'sini' totikga'. Adi nanuk tonga tinga undu' na mutu tanga isisebe kabi'guk mo' totikga'. Pita wari ning tuguinga arantagimni fam adindu' ningsa' tonga yareging.
Jisas wari gwaya bingking Getsemani ganang anga ibang futogu'
Mak 14:32-42; Luk 22:39-46
36 Ning tanga Jisas wari arantagimni u inagira gwaya kabasi' bingking kareng ka wapni Getsemani ning aniaging waraga' aging. Anga kadofinga arantagimni u ning yanggu', sidi ingging nipmeiakni'. Na dota' anga sibeng Anutuga' ibang toutik. 37 Ning ina ning tanga arantagimni famineng ka Pita guk ka Sebedi ning mindine fama' wara'siguk ungungsa' inagira anagok kubap aging. Anga ning tanga Jisas wari kaba mamareng girii sini' naku'. 38 Ning tanga Jisas wari arantagimni famineng u ning yanggu', na kabakna mamareng girii sini' nakarik wari tanga kungkumak titining sa' nakarik. Ka sidi naga yotangkanama ingging ka' ningsa' marekni'. 39 Ning ina ning tanga ibinga kabi'ning anga kamaganang manga mungkupnanga Anutuga' ibang ning togu', o sibeng gu napa' yari nagaganang mo' kadofinamning ning udep karang wa usefinam te'. Ka naganing sasuk mo', ganing sasuksa' yaranga totang ning togu'. 40 Ning tonga biinga tubobu agu'. Anga yapku' ka arantagimni famineng udi dasi' dama tanga dama defaging. U yapma Pita u ning anigu', ai indining, sidi naga yotangkanama ka' kabi'sini' marek ning guk mokngang ba. 41 Sidi ka'sa' marekni', napa' sansaramik titining wari kadofinga siramakinga kadaga ma tini' wara' sidi ka'sa' mera ibang tangkunang toni'. Beng sini' kabaksi' wa napa' kareng titining sa' ka fuksi' warisa' baraganeng naking ning yanggu'. 42 Ning ina ning tanga Jisas adi kabi'ning nua'bu ibinga anga ibang ning togu', o sibeng gu naga mamareng i tatarafik ning kadapmang guk mokngang, bimbem titi ningsa' udep karang undu' ganing sasuk unggungsa' yaranga kadofinaminga bemotik. 43 Ibang u tonga biinga ning tanga tubobu abugu'. Abanga yapku' ka arantagimni famineng udi dama mera fatiging. Adi ka' marek ning guk mokngang fuksi' baraganeng sini' naknga damasa' mera fatiging. 44 Ka Jisas adi u yapma ningsa' ibinga tubobu anga ibang ka tim kuma' togu' unggung gipmam guk ningsa' nua'bu togu'. 45 Jisas wari ibang u tonga biinga tubobu abanga arantagimni u ning yanggu', ai sidi mengkura kafakafa sini' tanga dama ba defaking. I nakni' aming wari Amingning Tim Iyak naga bemnapma tonga aming kadagasi arantagim nua'ni wara'sining kafasi'ganang nipminting. 46 Ka mamarak tini', aming ka nifikadofi titining udi kuma' dudurera' u anga kantam ning yanggu'.
Juda ning plisman arantagim wari Jisas kadofinga bemging
Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12
47 Ka Jisas wari arantagimni fam u midi ka u ko araininga ananing arantagimni nua'ni ka Judas wari aming arantagim girii ka bimbem titiga' u inagira abanga Jisas ganang u kadofiging. Ka aming arantagim ka u abiging wa Juda arantagim ning pris girisi a sasuk aming wari yangkareinga bainat a kwak u manggara suronga abiging. 48 Ka tim aming kadagang Judas wari ning kuma' yanggu', aming ka naga tutu' yokngamotik u kanga, a urang udi uba ning tonga anga wara'ganangsa' bemting. 49 Adi midi ning kuma' ina ning tanga inagira agu', Wara' Judas wari Jisas ganang u kadofinga ai gu ni', girii wa' ning tonga bedirik tanga tutu' yokngamgu'. 50 Ka Jisas wari u kanga ning anigu', amina napa' u tonga abarang wa kami kaga' urapsa' te'. Ning aninga tanga aratinga aming arantagim wari wara'ganang kigedanga anga Jisas u bemging. 51 Ning tinga Jisas ning arantagim nua'ni wari Jisas bemging u kanga kaba kadagang naknga adining bainat u weng bema Juda ning pris arantagim ning tim iyak wara'ning kane aming slev u uuk ga' ning tonga tanga adining magi tubo u gufadagagu'. 52 Ka Jisas wari u kanga ning anisefigu', ai gu ning guk mo' totang kagabi te', bainat wa yorini ganang tubobu dase'. Beng sini' kadapmang ka ami' ka kafasi' wari titiga'sa' nakiting wa ami' wara'ganang sigesa' kumara napa' kareng ni tipkadofi ning guk mokngang. 53 Gu naganing tangkunang wara'guk mo' nakedanga tarang. Na sibeng katinganinga adi naga yotangkanap waraga' adining kunim aming arantagim kabi' kabi'mo' ka nambani girii sini' udi kuma'sa' yangkaranam ning. 54 Ka mokngang na ning guk mo' totik. Na naganing kane ning kadapmangni wa Anutuning midi umpang ganang kuma' yoking unggungsa' yaranga totik wara' na kadapmang nua'ni naganing sasuk ganangsa' nua'bu guk mo' totik ning togu'.
55 Ning tanga Jisas wari aming arantagim ka bimbem tiging u ning ifang yanggu', ai indining. Sidi naga ya aming kadagang titining ning ba nabing wara' sidi nanuk tonga kwak a bainat tanga maraknaming. Na fikifiki siring yak ganang amanga ami taming inggera fiaretik ka sidi bemnap ga' naknga wa ning ganang kuma' bemnabonga tiging. Ka sidi kamisa' wa indining tanga tiim guk abanga bemnabing. 56 Ka sidi kadapmang ka i tanabing ya midi ka tim profet arantagim wari yoking wara'ganang didimeng yaranga tanabing ning yanggu'. Ning tinga Jisas ananing arantagim dabiksa' adi mamareng u kadofiamonga tugu' u kanga mutu tanga bima tanga kabinga mugo tiging.
Juda ning kaunsil girisi arantagim wari Jisas u midiganang bema kamiging
Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24
57 Ning tanga aming arantagim ka Jisas bemging wari Jisas u nagira pris ning girisi' wapni Kaiafas adining yongganang ga' aging. Ka yak ka wara'ganang wa Juda ning sasuk aming a aming girisi arantagim wari bak girii kuma' tanga ipmefaging waraga' nagira aging. 58 Ka Pita adi bima sini' mo' tugu'. Adi mandang ira unggung iwara iwara famugogu'. Anganga yongganang u kadofinga aming ka Jisas bema aging wari Jisas u nagira yak iyung bane amoinga Pita adi iyung bane sini' mo' amogu'. Adi yak wara'ning sinim ganangsa' amogu'. Ka Pita adi nasi' nasi' kadapmang ka aming wari Jisas taramikonga tiging u kadidima waraga' sura amanga ami'ning aming arantagim wari merafaging wara'siguk mera fonga fiapku'. 59 Ka pris girisi a aming midi nakdidima ning kaunsil girii arantagim wari Jisas u ugumak titiga' sura nasi' midi kadagang ni animbenga wara'ganang ukantam sam ning tonga aming kabi'mo' wari Jisas u midi mandaga' animbeging u mera fanakdidimaimging. 60 Ka mokngang, adi Jisas ning kadagang kabi'sini' guk mo' katuaging. Ka inga' aming fama' wari marara 61 ning togumu', adi kadagang nua'ni ka midi ka ning togu' nakum, na Anutuning siring yak girii tempel i kwetatarasasu'nanga tubobu tipmarak ning kane wa kama famineng ganangsa' tanga tipmararok ga' ning togu' ning togumu'.
62 Ka pris girii tim iyak Kaiafas wari aming fama' ning midi u naknga Jisas u ning anigagu', ai gu midi ka u toyamu' wara'ning tubobu guk mo' ba toutang. 63 Ka Jisas adi midi tubobu guk mo' anigu'. Adi mini isefinga midi map da'ning ade sa' tugu'. Ka pris girii wari nua'bu anigu', ai Anutu girii ka' iyak guk wara'ning wap ganang beng guk sini' ning gangkarik gu midi beng guksa' nine'. Ma' gu Anutuning mindingni Kasira Aming beng sini' wa. 64 Ka Jisas wari ning anigu', ga kuma' torang una. Ka beng sini' ning sanotik kami a inga' undu' Amingning Tim Iyak wari Anutu girii ning kafong kareng ganang marekarota' u kanga a inga' adi mungkong fafa'ganang mera arafo' u kanga ning tini'ga'. 65 Ka pris girii adi Jisas ning midi u naknga kaba kadagang sini' naknga bane giptanga ananing kwi' kangkama u ibaramara midi tangkunang sini' ning togu', ai napa' girii sini' ka adi Anutuning wap anikigera nakem. Indi adining kadagang waraga' aming nua'bu mo' yangkantam, midi kadagang wa ana sirengsa' kuma' tora' u nakni'. 66 Ka sidi wa indining suking. Ka aming arantagim wari ning katiging, a wa kadagang girii tara', ugumak titi wara'ning. 67 Ning tonga Jisas ning nonda u iguk sombara ning tanga fangi upapeging. 68 Ura ning tanga midi ning animbeging, a gu Kasira Aming girii ba. Gu aming Anutuning midi kapmo' udi beng guksa' ba tokadofitang. Ningwara' gu aming ka guguk ting wara'sining wapsi' u bengsa' toya' ning aninga yareging.
Pita wari Jisas ning wap isisebegu'
Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27
69 Ka Pita adi yak wara'ning fugang ganang fidegu'. Ka pris girii ning kunung taming nua'ni ka adining yak wara'ganang kane tarugu' wari Pita u abanga katuanga ning anigu', a gu udi kuma' gabarik Jisas Galilini adining amingni wari merafatang. 70 Ka Pita adi isisebe tanga ning togu', a na midi ka u torang wara'ning ki guk mo' nakarik. Ning u sirengsa' tuguinga aming ka unggung mareking adindu' kuma'sa' naking. 71 Ka Pita adi midi u tonga ning tanga anga yak wara'ning sinim ning iming ganang ubu afanga adegu'. Ning tinga kunung taming nua'ni adibu kanga aming arantagim ka kwang mareiaging u ning yanggu', ai i kani' aming ka idi Jisas Nasaretni guk kubap fengating u fagatik. 72 Ka Pita adi isisebe nua'ni tanga ifak tangkunang sini' tanga aming wari adining midi u naknga bengsa' ba ning tonga tutugu waraga' ning togu', beng guk sini' urang sanirik na aming ka u toing wara'guk mo'sini' katik. 73 Ning tanga kabi'ning adeia' aming fam ka unggung adeiangaging wari abanga bak tanga Pita u ning tiringa aniging, a beng guk sini' gu udi kuma' gapkedem gu adining arantagim nua'nu wari fadeiantang. Indi guning banaka ka Galili aming wari tipfaranga tuguting ning sini' torang udi kuma' nakedem. 74 Ka Pita wari isisebe tangkunang sini' nua'bu tanga Anutuning wap guk tonga ning togu', beng guk sini' kuta urang sanirik na aming ka wara'guk mo' sini' katik. Ning ina ning tanga naku' wa kagare' wari ku katigu'. 75 Ka Pita adi kagare' ku u naknga ning tanga midi ka tim Jisas wari Pita gu naganing wap kagare' wari ku ko mo' katinga ganang famineng sini' ning isisebeutangga' ning anigu' waraga' tubobu suknatama ning tanga yak ning sinim iyung u kabinga fugang amanga adining kadagang waraga' sura kaba mamareng girii naknga mak fidenga fukogu'.