5
Jon wari midi umpang ka tapni guk u kagu'
Ka na nua'bu kaguk ka girii wari tare ganang mera ning tanga kafong kareng ganang wa midi umpang buk nua'ni suronga mareiagu'. Buk ka wa fugu ganang a kaba ganang wa midi guk yoking. Abanga aming wari mo' kaga waraga' tapni tang tanga so seven ning tiging u suronga mareiagu' u kaguk. Ning tanga kaguk ka ensel girii nua'ni kigineng girii guk wari kadofinga adenga midi bang ning togu', aming didimeng kareng ka ni guk udep ita' wa umpang tapni yara'ning so wa adisa' abanga tanga kayonga indangira kawa'. Ning tonga aming karesi ka ningwaraga' ning tonga kama kama kamaganang a kunimganang a kama bining a kama mang indeng u denga yaregu'. Ka mokngang, ningwara'guk mo' katuagu'. Ka adi aming kareng nua'ni buk wara'ning tumuk u dubaramara indangik ning guk mokngang u naknga Jon na kabakna mamareng girii naknga mak koguk. Ka aming girisi arantagim ka tare 24 ning wara'ganang mareking wara'ning nua'ni wari naga mak koguk u napma ning nanggu', a gu mak mo' karotang, Juda arantagim ning aming kigineng nua'ni ka wapni Juda ning laion ning aniting wa ingging ita' i kaya'. Ka adi king Devit ning iri. Adi tangkunangsa' adenga kadapmang kadagang ning kigineng u kuma' udasasu'negu' wara' adi buk yara'ning so ka tapni tiging i tanga kayonga buk u tananga nasi' midi ka umpang yara'ganang iking wa girisa' indangik ning, ning togu'.
Ning tanga aming girisi arantagim ka 24 ning wari karamaknga mareiaging a napa' ka' firisi' guk fama'gong fama'gong u tongak wara'ning bining sini' ka aming girii king ning tare kareng wara'ning mamamni' ganang wa sipsip nano nua'ni wari adegu' u kaguk. Sipsip nano ka wa aming wari tim guk kuma' uukning ningda'ning kaguk. Adining miri'ni wa seven ning. Abanga deni undu' seven ning wari adegu'. Ka miri' a de seven ning wa Anutuning mini unggo ka Anutu wari kama kama indeng waraga' yangkareta' wara'ning wari adeging u yapkuk. Ka sipsip nano ka wari anga midi umpang tapni guk ka aming girii ka tare girii ganang bining sini' marekita' adining kafong kareng ganang do bemgu'. Adi anga umpang u beminga napa' fama'gong fama'gong ning ka firisi' guk a aming girisi arantagim ka tare 24 wara'ganang karamaknga mareiaging adi mandaksi' upma mungkupnanga mera ning tanga sipsip nano wara'ning wap girii bema areging. Ning tanga adi dabiksa' kafasi'ganang wa wagim gita u suronga ura a napa' kudugo mupmu kareng danga figik ning u sungkwak ka gol warisa' tiging wara'ganang tanga manggara adeging. Kudugo mupmu kareng ka wa Anutuning arantagim wari Anutuga' ibang tuguinga mugota' wara'ning kamaga u kaguk. Ka adi mandaksi' u upma mera siring inga'ni kuni' nua'ni sini' ka ning tonga mesisiringamging,
“guning kadapmang wa didimeng kareng gu girii sini'. Gusa' umpang wara'ning tapni so u tanga kayonga umpang u tananga indangik ning tangkunang guk. Gu kuma' gukumoging ka guning amaa kwasinegu' wara'ning tangkunang wari aming arantagim kuni' kuni' a midisi' kuni' kuni' ka kamaganang iking kabi'mo' wara'sining kadagang ning toni girii u tipmiraima fonga Anutuganang kukyapsasu'negung. 10 U fonga kukyapma ning tanga pris kane ka Anutuning wap fikifiki bema ara wara'ning u iminga adi aming girisi arantagim ning ira ning tanga nasi' nasi' kamaganang i gugok dabiksa' yaptatorani'ga' ning tonga animamangneging.”
Napa'napa' wari sipsip nano ning wap bema areging u kagu'
11 Ning tanga nua'bu degaranga kaguk ka kunim aming ensel arantagim kabi' kabi'mo aming wari indangik ning guk mokngang wari kadofinga abanga girii ning tare a napa' fo ning ka firisi' guk a aming girisi arantagim ka tare 24 ning ganang urang mareking u abanga karamakyapma adenga girii wara'ning wap bema aranga mesisiringa tanga 12 siring bang ning toging,
“o sipsip nano ka ya tim kuma' ugumoging wari tubobu seranga maragu' wa adining kane ning kigineng girii wari napa'napa' u tipmakuratisasu'negu' wara' Anutu wari tangkunang a kangasi a sasuk a kigineng a wap girii wara'ning tuang a ki sini' ning kamigu'. Adisa' adi girii kareng beng sini' wara' indi adining wapsa' bema arem.”
13 Ka kunim aming wari siring u tonga biinga ning tanga nakuk wa napa'napa' ka kunimganang iking a kama using a kama mang ganang iking a ama ganang iking a gwang girii ganang iking wari dabiksa' adibu siring nua'ni ka ning toging,
“Anutu girii adi girii ning tare kareng sini' ganang marekita' adigok ka sipsip nano wara'guk indi adisining wapsa' bema arantam. Fama' adi girisi a adi tangkunasi a adi karesi sini', adisining kadapmang karengsi' wa bibi' guk mo' titining ning toging.”
14 Ka adi siring u tonga biinga napa' fama'gong fama'gong ka firisi' guk urang wari adindu' o beng guksa' ning toging. Tuguinga aming girisi ka tare 24 ning wara'ganang mekaramaknga mareiaging adindu' mandaksi' upma mungkupnanga mera mesisiringa sa' tiamging.