6
ToveꞋagetoga adi kivetuvetunu faꞋina.
ToveꞋagetoga faꞋidiya ganagahe. Gaveyao moyaꞋaidi tovehimeya agaidiya hiveꞋagetoga, medema gilubodadi be yadi dewa moyaꞋaina againe yadi tovehimeya hinaveꞋamohimohinedi, be higa keke tamo hakwadi anafaiweya ginaꞋawalava ginagayo, “WaꞋitadi, Yaubada ana egana hiyakayakahina kadu afositolo yadi vehawala hinoganogalina nonogana yadi tovehimeya keke hidaveꞋamohimohinedi.” Badi toveꞋagetoga tufoidi yadi tovehimeya Keliso againe hivetumagana. Yadi tovehimeya vaita tobohiyadiyao amine Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya faꞋina, keke hinanuwanuwa vaita adifaiweya hinaꞋihawadamanedi. Au yadi faisewa againe hinaꞋidibumuhiga-moꞋa, faꞋina hinanuwanuwa hinagayo, “Bana yaku tovehimeya yaku faisewa againe leme ginanuhagana-ma keke tomiya-kawowo. Au banaꞋe kadu tovetumagana, ada adaꞋiselu Yaubada yana nuwakabubu againe kamimiyami.” Ada au hidede amine unavehawaledi ada unagahevagadonedi be mena dewai-nadi amine hinahuluhuluva. Ta 2:9-10 Fm 1:16
Tovehawala veꞋalololodiyao vekwageya kadu mani
nuwadi givaina.
3-4 Hai kaliva vehawala veꞋalololona givehavehawalayena ada yada Kaiwabu Yesu Keliso yana vehawala tunutunugina keke gidaꞋidibumuhigeni, medema yana wanuwanuwalaka gimimiyami ada nuwana keke-moꞋa gidamahalini. Nuwana nubalabalana faꞋina tova moyaꞋaina nuwanuwana ginaveꞋalakwalakwakwa kadu hifufu tulina tulina faꞋina ginavekwavekwageya. Ada medema dewai-nadi guwana ma gaꞋumaꞋuma, veꞋataladabwadabwa, veyaina, nuwanuwa kiholiholina. Kadu badi nuwanuwadi veꞋalakwalakwakwa be vekwageya amanadi badi kalivai-dina tova moyaꞋaina buye hiveꞋavenivenibaina. Nuwadi giꞋuyuyuna ada nuwanuwa velemoꞋena boi agaidiya gimidimahalina-ma kadu hifaniyena. Kadu badi hinuwanuwafani vaita tafalolo againe lokoloko yana eda hinanuhagani-yo hinavewakalivana.
Atu kaꞋi kaliva tafalolo ginaꞋitaꞋitaveꞋavina kadu nuwana ginavenuwakibokibo, au bana wakalivana velemoꞋena. Hidei babiya yada tubuga be yada alika againe keke tamo gavadi kadawahini. FaꞋina kaꞋi adaga yada lifi weꞋa agaideya gidadauda, au adafata be nuwada ginavenuwakibokibo. Badi gaveyao nuwanuwadi lokoloko againe hinakaiwabu medema agaidiya aladibidibi ginalakayemu, ada yadi nuwalauvadiga agedi ginavebahina be hinabeꞋu. Nuwanuwa kwavakwavana nuwadi ginaꞋabina be ginakivekoyodi-yo agolaufofola ana eda againe hinanauna be hinabwavi. 10 Mani ana italuvadiga au koyona tulina tulina inubana. Kaliva tufoidi mani hiꞋitanuwavaiyena toyogina faꞋina, Yesu Keliso ana vetumagana ana eda hihegena be aseꞋuꞋaulolo moyaꞋaina againe taudiyao hiꞋonadi. 2Ti 1:13-14, Ga 1:6-9 2Ti 4:3-4 Fl 4:11-12, Hi 13:5 Gah 30:8 Gah 28:22 Ef 5:5
Timoti ana vehimeya ginaꞋitaveꞋavina faꞋina,
Folo giluꞋageyena.
11 Tu oꞋeni Yaubada yana kaliva ma mena dewai-dina unaꞋosedi. Tauni unahawahege be Yaubada yana nuwanuwa amine unahuluhuluva higa nuwanuwa yegayegana, vetumagana, nuwakabubu, atuvefaꞋila, bona bikabikana unamuliyena. 12 Tuwaina toꞋita moyaꞋaidi matadiya ya vetumagana Keliso againe uhawavemogatalena ide Keliso yana kaliva gilubodada-ma amine ana toveya, Yaubada o gikova be yawai-vagata unanuhagana. Au togiyomatana yamumuna amine Keliso ana vetumagana ana gaviya againe unafifaiwala be mena yawai-vagata unakiveꞋavina. 13 Yaubada matane, Bana gaitoma moyaꞋaidi yawaidi inubana amanadi, kadu Yesu Keliso matane, Bana ana tovedewayauga Fonitiyo-Failato againe hawavemogatala gilubodana-ma giyakahina amanadi, o gavehimeye. 14 A vehimeya Kaiwabu givele amanadi unaꞋitaꞋitaveꞋavina be keke-moꞋa unakivekoyoni-yo kaliva adifaiweya hinadakeye. Hidedemi unanunauwena yada Kaiwabu Yesu Keliso yana yewaꞋela ana toveya. 15 Yaubada ginavehimeya be tova gilubodana againe yada Kaiwabu Yesu Keliso ginayewaꞋela. Bana Yaubada ma vemwamwala inubana kadu au anakaibeꞋu-moꞋa Tovehimeya, tokikaiwabu adi Tokaiwabu, tovehimeya yadi Tovehimeya. 16 Bana anakaibeꞋu keke-moꞋa ginaꞋalika ada mahalina veꞋakinamanamalina againe keke tamo hakwadi anafaiweya ginaꞋitani mahalinai-nadi againe gimimiyami. Keke tamo hakwadi BanaꞋe gidaꞋitani, kadu keke-moꞋa anafaiweya ginaꞋitani. Bana ana egana kanakilakahina ada yana kikaiwabu yana faiwala ginaduva-vagata tova inaga inaga keke ana abalauyabu. Ehe hidedemi. Yo 18:36-37, 19:11 Ha 17:14 Yem 33:20
Wakalivadiyao yadi vetumagana Yaubada againe hinasena
be folafolakadiyao hinamiyami.
17 Tu wakalivadiyao faꞋidiya ganagahe. Badi hida babi ana lokoloko againe hikikaiwabu-ma unavehimeyedi be keke hinanuwanuwalaka, kadu keke yadi kikaiwabu againe yadi vetumagana hinaseni. Mena kikaiwabu havahavaina. Au Yaubada againe hinaluluveꞋavina, BanaꞋe Tonuwadoga gaitoma moyaꞋaidi adi tovetala be higa yada abavemwamwala faꞋina. 18 Unavehimeyedi be kaliva hinanuwanuwakabubuyedi, igibagiba tulina tulina agaidiya hinakaiwabu kadu yadi wanuwadoga hinafolafolaka. 19 Au hidede amine yadi lokolokofou keke havahavaina ma aimo tova mulina faꞋina hinakidewedewena be higa yawai-vagahidi au yawaidi velemoꞋena hinanuhagana. Lu 12:20 Md 6:20
Folo yana lukafoi.
20 Ho Timoti, a vehimeya Yaubada givele-ma unaꞋitaꞋitaveꞋavina. Gahe-kawokawowo keke Yaubada ana vetumagana gidalubodani-ma unavekwaulaugena. Kadu vekwageya kwavakwavana kaliva hivewagafanina nuwahuya amanadi unavekwaulaugena. 21 Kaliva tufoidi higahe vaita mena nuwahuyai-nadi hidavaini, ada medema faꞋina Yesu Keliso ana vetumagana ana eda hihegena.
Yaubada yana nuwadogeya unamiyami.
(Iya Folo bonaku.) 1Ti 4:7, 2Ti 1:14 2Ti 2:18

6:2: Ta 2:9-10 Fm 1:16

6:10: 2Ti 1:13-14, Ga 1:6-9 2Ti 4:3-4 Fl 4:11-12, Hi 13:5

6:10: Gah 30:8 Gah 28:22 Ef 5:5

6:16: Yo 18:36-37, 19:11 Ha 17:14 Yem 33:20

6:19: Lu 12:20 Md 6:20

6:21: 1Ti 4:7, 2Ti 1:14 2Ti 2:18