2
Timoti vita tulina tulina agaidiya ginaꞋatuvefaꞋila.
Siule natuku, yada faiwala inubana Yesu Keliso. Bana gifaiwalavele faꞋina tova moyaꞋaina unafifaiwala. Yaku laumamala kaliva moyaꞋaidi matadiya o unogalina. Nuwanuwaku kaliva dibudibumuhigidiyao unavenuwadadanedi tu bonaku unavehawaledi be higa hinana adifaiweya mali kaliva hinavehawaledi. WaꞋita, ide tovetumagana vaita Yesu Keliso yana tolugaviya amine, ada au tova moyaꞋaina vita tulina tulina kanunuhagana. O keke unaꞋota, au mena vitai-dina agaidiya unaꞋatuvefaꞋila. Hai tolugaviya nuwanuwana yana togiyomatana nuwana ginakiveyamumuna, medema keke mali nuwanuwa againe ginahawahegeni au laugaviya ana faisewagaga ginaꞋitaveꞋavina. Meda anafaiweya hai tomadu veꞋamadu againe ginamadu, medema veꞋamadu ana vehimeya ginaꞋitaveꞋavina. KaꞋi mali nuwanuwa amine ginamadu, keke tomaduhega ana badau kikaiwabuna ginavaini. Kadu hai tofaha veꞋihifahifa againe ginaꞋidibumuhiga, gilubodana be medema yana faha guwana ginamidiꞋana. Mena abaluvefota tohiye yada Kaiwabu yana faisewa faꞋina gayakahina-ma unanuwenuwena ada Bana yana kivetuvetunu againe ana nuwanuwa unahalamanena.
Tu Yesu Keliso unanuwa-nunauyena. BanaꞋe tokaiwabu Devida ana yoꞋo agaidiya gitubuyemu ada giꞋalika tu gimididi-havagi. VenuwaꞋata Yamumuna Bana faꞋine meda iya galumamalena. Mena VenuwaꞋata Yamumuna faꞋina vita ganuhagana, ada iya vaita tokoyona lakahina amine bulava kainumula againe hiyogoku. Iya hiyogoku tu keke adifaiweya Yaubada bonana hinayogoni. 10 Hidema faꞋina vita moyaꞋaina gaꞋatuvefaꞋiledi be higa badi kaliva vevine Yaubada giluwafadi-ma adi kibababala hinanuhagana ide buyeꞋi, ada Yaubada buye kanakaiwabu-vagata. Mena kibababalai-nadi Yesu Keliso againe giveꞋinuba. 11 Hida gahe au gahe velemoꞋena,
KaꞋi ide Keliso buye kaꞋalika,
kadu aimo Bana buye kanamiyamiya-vagata.
12 KaꞋi vita agaidiya kanaꞋatuvefaꞋila,
kadu aimo Bana buye kanakaiwabu.
KaꞋi Bana kanavekekeyena,
kadu aimo Bana ide ginavekekeyeda.
13 KaꞋi ide yada wonadabadaba kanayawelina
au Bana gavaimi gigahe medemi ginahuluva,
faꞋina Bana yana wonadabadaba
keke-moꞋa anafaiweya ginayawelini. 2Ti 4:8 Lo 1:3-4 Fl 1:12-14 Kl 1:24 2Ko 4:11 Md 10:33 Lo 3:3-4, Ail 23:19, Ta 1:2
Gava tofaisewa yamumuna Yaubada matane?
14 Natuku, mena gaitomai-dina ahe galukahihiyena-ma faꞋina ya yoꞋo nuwadi unatalafolefolena. Kadu Yaubada matane unavenuwaꞋatadi be keke hifufu tulina tulina faꞋina hinavekwavekwageya. Mena yadi vekwageya againe keke tovanenega hinavelugadi, au yadi vetumagana hinakivekoyona. 15 O tauni ya faisewa againe unaꞋidibumuhiga be higa aimo Yaubada matane unamidi ana toveya, keke unawowomumu. Au Bana ginahawaveyamumuye ginagayo, “Bana tofaisewa hagihagina. Yana wahalamana yaku gahe velemoꞋena faꞋina givehawala tunutunugina.” 16 Tu gahe-kawokawowo keke Yaubada ana vetumagana gidalubodani-ma unavekwaulaugena. Badi gaveyao keke nuwanuwa velemoꞋena tu gahe-kawokawowo againe hihawahegedi, medema Yaubada hivekwaulaugena ada yadi koyona gimoyaꞋai. 17 Wala ana koliya kaliva wowona matatabuna gidamana be gikivekoyona amine, meda badi togahe-kawowo yadi vehawala ginadamana be moyaꞋaidi ginakivekoyodi. Mena tovehawalai-dina adiꞋiselu adi egana Haimeniyo kadu Fileto. 18 Badi nuwanuwa velemoꞋena ana eda hihegena. Higahegahe higayo, “Ide Yesu againe kavetumagana-ma vaita ahe kadamididi-havagi. Aimo kanaꞋalika tu keke wowo-moꞋeda ginamididi-havagi.” Mena yadi gahe hinogalini-yo tovetumagana tufoidi hinuwanuwaluga ada yadi vetumagana gilewalewa. 19 TuꞋena nuwanuwa velemoꞋena vaita ogola oꞋolina amine Yaubada gisedonena-ma keke gidalewalewa. Au oꞋolina gimidi ada yana venuwaꞋata hidede amine giꞋetoladina,
Kaiwabu Tauna yana kaliva gihalamanedi.
Kadu gahe saꞋeyana ma,
Hai kaliva gigahe vaita bana Kaiwabu yana kaliva,
medema dewa koyona anafaiweya gidavekwaulaugena.
Iya Yaubada nimaku.
20 Tu abaluvefota saꞋeyana ganalukahihiyena. Wakalivana saꞋeyana nauꞋa tulina tulina yana manuweya gidadauda. NauꞋa tufona wafatana higa gola o siliva againe hibubuna. Tufona ai o maikawa againe hibubuna. NauꞋa wafatana kikaiwabudiyao faꞋidiya hisena tu nauꞋa-kawowo yogo ana abavedodoga faꞋina hisena. 21 Mena nauꞋa anafaiweya kaliva. Hai kaliva nuwanuwa koyona givekwaulaugena be aseꞋasena gikolana, medema nauꞋa wafatana kikaiwabudiyao faꞋidiya hisena-ma amine. Au bana kalivai-nadi sevesevehailana, faisewa yamumuna tulina tulina faꞋina kikidewadewana, ada Kaiwabu yana faisewa faꞋina bana ginaluwafana. Ta 3:9 Ta 2:7-8 Yo 10:14-15 Lo 9:21
Gava huluva Kaiwabu yana tofaisewa gilubodana.
22 Tu natuku, tubulakata yadi nuwanuwa itaꞋitaluvadigana dewai-nadi unaꞋosena. Tauni unahawahege be Yaubada yana nuwanuwa amine unahuluhuluva, ya wavetumagana ya wanuwakabubu ya waꞋaseniwalova. KaꞋi mena edai-nadi againe unanauna, au gaveyao moyaꞋaidi waꞋaseꞋasedi yegayegana Kaiwabu yana veluga faꞋina hiveꞋoveꞋoꞋola-ma o badi buyeꞋi wananauna. 23 Kaliva tufoidi gaitoma-kawowo faꞋina tova moyaꞋaina hiveveꞋalakwalakwakwa. Medema dewa kwavakwavana kadu fanifanina ada againe vekwageya tulina tulina gilakayemu. VeꞋalakwalakwakwa unaꞋotayabuyabuna. 24 FaꞋina vekwageya Kaiwabu yana tofaisewa keke gidalubodani. Au gilubodana be o Kaiwabu yana tofaisewa kaliva moyaꞋaidi unahinekalikaliyedi, unavehavehawaledi mahamahalina kadu unaꞋatuvefaꞋiledi. 25-26 Kadu badi hivekwageye kalivai-dina bona bikabikana againe unakivetuvetunudi. Badi nuwanuwa velemoꞋena hikilowena-ma Setani yana dai againe givebeꞋudi-yo yana abavehimeya dibune himimiyami be yana nuwanuwa hiꞋidibumuhigena. KaꞋi bona bikabikana againe unakivetuvetunudi, au Yaubada kaꞋi yadi nuwavilana ginaveledi be nuwanuwa velemoꞋena nuwadi ginakifoleni-yo yadi nuwafani ginahavaina, ada Setani yana dai againe hinahobu. 1Ti 3:3

2:13: 2Ti 4:8 Lo 1:3-4 Fl 1:12-14 Kl 1:24

2:13: 2Ko 4:11 Md 10:33 Lo 3:3-4, Ail 23:19, Ta 1:2

2:21: Ta 3:9 Ta 2:7-8 Yo 10:14-15 Lo 9:21

2:25-26: 1Ti 3:3