Folo yana leta GALESIYA tovetumagana agaidiya
Hida leta ekelesiya tulina tulina fafali ana egana Galesiya againe himiyami-ma agaidiya Folo giꞋetoladina. Bana tauna yana nuwaliliuga againe VenuwaꞋata Yamumuna Galesiya melalidi agaidiya gilumamalena be ekelesiyai-dina hitubuyemu.
Galesiya tovetumagana tufoidi moyaꞋaidi yoꞋo tulidiyao kalivai-dina. Folo gilumamaledi vaita Keliso ana vetumaganagaga againe Yaubada ginasedi yegayegadiyao Bana matane. Tu muliya miYuda tufoidi agaidiya hiꞋela be Folo hiꞋawalavena vaita bana keke afositolo velemoꞋena kadu yana vehawala tufona vaita fwaya. Higahe vaita Yesu ana tovetumagana gilubodadi be Mosese yana vehimeya matatabuna hidaꞋitaveꞋavina, ada medema againe yadi yegayega hinavaina. Vehimeya saꞋeyana higa wowo ana tomogolota faꞋina higaheyaꞋayaꞋalidi.
Hida yadi vehawala faꞋina Folo ginuwakoyo lakahina. KaꞋi yada koyona ana laufata ana aiyawela faꞋina vehimeya ana idibumuhiga againe kadaluveꞋavina, au Keliso gidaꞋalika-kawowo. Medema faꞋina Folo hida leta againe giꞋetoladinuwakoyo be miGalesiya gidakeyedi. Nuwanuwana tovetumagana miYuda yadi vehawala fwayafwayana againe hinuwaꞋabiyedi-ma Yesu yana eda velemoꞋena againe ginaveyewadi.
Lusiule kadu VenuwaꞋata Yamumuna velemoꞋena faꞋina. 1:1-10
Folo yana veꞋafositolo ana abavehimeya gilugolegolena. 1:11-2:21
Keke vehimeya ana idibumuhiga au Keliso ana vetumagana againe kayegayega Yaubada matane. 3:1-4:31
Dibuda koyona ana veꞋagetogeya Keliso giyauda be AluꞋaluwa Mahalina guwana kanaseyemaunena. 5:1-6:10
Lukafoi kadu Folo yana kivetuvetunu dobona ma. 6:11-18
1
1-2 Yo siule tobohiyakweyao, omi tovetumagana ami yoꞋo tulina tulina Galesiya ana fafaliya wamimiyami-ma kalivai-mina. Iya Folo Yesu Keliso yana afositolo yami leta gaꞋetoladi be wanaꞋitana. Keke tamo kaliva afositolo adi maka gidaveleku be agaimiya gidaꞋiveniniseku, keke-moꞋa. Au Yesu Keliso kadu Yaubada Tamada BanaꞋe alikeya gisivemididina-ma hivegideku be Yesu Keliso yana kabu gavaina. IyaꞋeku kadu tobohiyadeyao hidei Yesu yana yoꞋogaga agaidiya yama lusiule agaimiya. Yaubada Tamada kadu Kaiwabu Yesu Keliso hinanuwadogemi kadu aseꞋasemi hinakiveniwalovina. Bana Yesu Keliso yada koyona ana laufata faꞋina Tauna gihawahegena be medema againe hida aituhai-nadi ana dewa koyo-moꞋena againe gikibababaleda-yo koyona keke ginavehimeyeda. Yaubada Tamada yana nuwanuwa amine au hidedemi gikibababaleda. Yaubada Tamada ana egana kanakilakahina be yana kaiwabu ginaduva-vagata tova inaga inaga keke ana abalauyabu. Ehe hidedemi. Ga 1:11-12 Ga 2:19-20, Ta 2:14
Kaliva tufoidi Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna
hikivilavilana faꞋina, Folo adi agolaufofola giyakahina.
Keke gavana faꞋina tu iya yami dewa faꞋina gayaulowoga. Adamoya Yaubada againe wavetumagana kadu adamoya wamadunuyabuyabuna, Bana Keliso yana nuwadogeya giluwafami amanadi. Taumadi Yaubada wamadunuyabuyabuna be mali VenuwaꞋata Yamumuna amine wahagavilami! VenuwaꞋata Yamumuna keke tamo velugana tu hidedemi gayakahina faꞋina kaliva tufoidi nuwami hikivegafoꞋuyaꞋuyana ada higagaluvaluva be Keliso yana VenuwaꞋata Yamumuna hinakivilavilani-yo hinakivekoyona. Boi ime omi agaimiya aꞋela kibababala ana VenuwaꞋata Yamumuna alumamalena. Atu kaꞋi tova adamoya imeꞋeyao adaꞋela o kaꞋi lobama ana tovenuwaꞋata saꞋeyana gidahobuꞋela be VenuwaꞋata Yamumuna ana nuwanuwa tulina agaimiya adalumamalena digo, gidalubodama be Yaubada ai giꞋalata-vagata ma againe gidahegema. Wanogali! Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna agaimiya alumamalena be omi wavetumaganena. Tu boi agahemi amine meda adamoya gagahe-havagilemi. KaꞋi tova adamoya tamo hakwadi giꞋela be VenuwaꞋatai-nadi gikivilavilani-yo agaimiya gilulumamalena digo, gilubodana be Yaubada ai giꞋalata-vagata ma againe gidahegena.
10 Hida gagahe ma ana nogala vaita gavaimi yaku nuwanuwa? KaꞋi aku hawaveyamumu kaliva agaidiya galelelena? Keke-moꞋa! Iya nuwanuwaku aku hawaveyamumu Yaubada againe ganavaina. Gavaiyami? KaꞋi iya vaita gadagaluvaluva kaliva nuwadi gadakivedigadigagini? Keke-moꞋa! KaꞋi aimo gadagaluvaluva kaliva nuwadi ana kivedigaga digo, kadu keke akufaiweya Keliso againe gadavetofaisewa. Af 15:1,24 1Ko 16:22 1Te 2:4
Tufoidi higahe vaita Folo keke afositolo velemoꞋena faꞋina,
tauna gibulavaꞋitotogena.
11 Tobohiyakweyao, nuwanuwaku agaimiya ginamahalina higa VenuwaꞋata Yamumuna agaimiya galumamalena-ma keke kaliva agaidiya gidaveꞋinuba. 12 Keke tamo kaliva VenuwaꞋatai-nadi gidahawaveleveleku kadu keke tamo hakwadi ana nuwanuwa faꞋina gidavehawaleku, keke-moꞋa. Au Bana Yesu Keliso Tauna agaikuya gihawavemogatalena.
13 WaꞋita, boi ime miYuda yama tafalolo againe galuveꞋavina ana toveya yaku dewa valeyana ahe wanogalina, higa Yaubada yana ekelesiya yaku wafaiwala gakikivekoyodi ada gagaluvaluva be toꞋekelesiya ganaluyaweyaweli-Ꞌowodi. 14 Ime miYuda yama tafalolo ana idibumuhiga againe tobohiyaveꞋaveꞋavalakweyao tufoidi moyaꞋaidi gafaiwalahegehegedi. Tova moyaꞋaina dewa tulina tulina bwanenemeyao hihawavelevelema-ma agaidiya gahawahege-moꞋeku. 15-17 Au hidedemi gamiyami tu Yaubada aimo keke gadatubuga tu giluwafaku-ma yana nuwadogeya gikovaku be Bana againe ganavetofaisewa. Ada tova Bana matane gilubodana amine Natuna agaikuya gihawavemogatalena be badi keke miYuda tu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Bana faꞋine ganalumamaledi faꞋina. Tovai-nadi Natuna agaikuya gihawavemogatalena, keke tamo kaliva againe gadana be higa ginakivetuvetunuku faꞋina. Kadu keke Yelusalema againe gadana higa badi gaveyao himidiveꞋafositolo-ma ganaꞋitadi faꞋina, keke-moꞋa. Au auheꞋamanadi gana fafali ana egana Alebiya againe tu muliya Damasiko againe gayewaku.
18 Gamiyami malamala tohiye tu Yelusalema againe galaka Fita ganaꞋitana be yana nuwanuwa ganahalamanena. Ada bana againe gamiyami aiyeta fifitini. 19 Afositolo velugadiyao keke tamo gadaꞋitani, au Yemesa gagana gaꞋitana, bana Kaiwabu taina. 20 Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Hida agaimiya gaꞋetoladina-ma keke-moꞋa fwaya. Au hidedemi wahalamanena keke kaliva tu Keliso Tauna VenuwaꞋata Yamumuna galumamalena-ma iya agaikuya gihawavemogatalena. 21 Muliya gana Siliya kadu Silisiya adi fafaliya. 22-23 Ada medema tovai-nadi Keliso ana tovetumagana adi yoꞋo tulina tulina Yudiya ana fafaliya himimiyami-ma keke tauku hidahalamaneku. Au valeyakuga kaliva hilukahihiyena-ma hinogalina higayo, “Bana kalivai-nadi boi ide tovetumagana gikikivekoyoda ada gigaluvaluva be ginaluyaweyaweli-Ꞌowoda, medema tova adamoya kaliva gilulumamaledi be higa Yesu Keliso againe hinavetumagana.” 24 Au hidedemi valeyaku hinogalina faꞋina, Yaubada againe higahevesiule. Md 16:17 Af 8:3 Af 22:3 Ais 49:1, Af 9:3-6 Md 13:55

1:5: Ga 1:11-12 Ga 2:19-20, Ta 2:14

1:10: Af 15:1,24 1Ko 16:22 1Te 2:4

1:24: Md 16:17 Af 8:3 Af 22:3

1:24: Ais 49:1, Af 9:3-6 Md 13:55