HIBELIU tovetumagana yadi leta
Hida leta ma miYuda Yesu Keliso againe hivetumagana-ma yadi leta. Bonadi ana egana Hibeliu ada tamo tova kavewagadi Hibeliu kaliva, tu hida leta hakwadi giꞋetoladina-ma keke kadahalamaneni faꞋina toꞋetoladi ana egana keke gidayakahini.
Badi Hibeliu tovetumagana veꞋumagigi hinuhagana faꞋina, hinuwanuwa vaita yadi tafalolo tuwaina Mosese yana vehimeya amine hinayewadi. FaꞋina leta ana toꞋetoladi nuwanuwana ginavehawaledi Yesu ana tafalolo yadi tafalolo-vehimeya tuwaina gitubutagona. Bana Yesu Yaubada Natuna badi lobama ana tovenuwaꞋata kadu falofita kadu Mosese gikaiwabuhege-moꞋedi. Mosese yana vehimeya ana idibumuhiga kadu abaveyao tulina tulina ana sewadi agaidiya keke veyao-vagata adifaiweya hinanuhagani. Gaitomai-dina vaita koyona ana abaꞋaiyawela-moꞋa Yesu yana alikeya gilakayemu-ma anunudi amine. Yesu yana alika moyaꞋaida yada koyona ana aiyawela anafata-vagata. Ada Bana yada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna Yaubada iꞋatagine ide faꞋideya gimiyamiya-vagata faꞋina, tafalolo-vehimeya tuwaina kanahegena tu Yesu ana vetumagana againe kanaveꞋasevatu. Leta dobona hidede amine.
Keliso Yaubada yana nuwanuwa kadu ana itaꞋita ana toꞋivemogatala-moꞋa. 1:1-4
Keliso Yaubada yana tovenuwaꞋata gikaiwabuhegedi. 1:5-2:18
Keliso badi Mosese Yosuwa gikaiwabuhegedi. 3:1-4:13
Keliso mali abaveyao ana tofaisewa gikaiwabuhegedi. 4:14-7:28
Veyao ivaguna Keliso giyemaunena-ma veyao tuwaina gitubutagona. 8:1-9:28
Keliso dayagina yomuyomu dayagidi gitubuhegena be abaveyao-nadi koyona ana aiyawela anafata. 10:1-39
Vetumagana eda hagihagi-moꞋena. 11:1-40
Yesu ana vetumagana kadu ana idibumuhiga againe kanaꞋatuvefaꞋila. 12:1-13:19
ToꞋetoladi yana lukafoi. 13:20-25
1
Yesu Tokikaiwabu-moꞋa Yaubada yana nuwanuwa
ide agaideya gihawavemogatalena.
Tova tuwai-moꞋena Yaubada yana nuwanuwa ana tufo ana tufo amine ide miIsileli bwanenedeyao agaidiya givehavehawaledi. Tova saꞋeyana eda saꞋeyana amine yana nuwanuwa gihawavemogatalena, kadu tova saꞋeyana yana nuwanuwa ana hawavemogatala kadu eda tulina amine giseyemaunena. Ada yana nuwanuwa badi bonana ana toꞋawatalatalaina agaidiya gihawavemogatalena be bwanenedeyao agaidiya hiꞋawatalatalainena. E, tova tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina awadiya gigahe, tu tova adamoya higa hida tova havahavaina againe yana nuwanuwa Natuna awane ide tovetumagana agaideya gihawavemogatalena. Boi tuwai-lokalokana Yaubada yana nuwanuwa Natuna givelena be gaitoma matatabudi babiya kadu lobameya gibubudi. Ada kadu boi tuwai-lokalokana Yaubada Natuna givegidena be gaitoma moyaꞋaidi ginavehimeye-Ꞌowodi faꞋina. Kauwana yana mahalina kelasi againe kakivilavilana be giveꞋakinamanamalena amine, Bana Yaubada Natuna Yaubada yana mahalina veꞋakinamanamalina giꞋiꞋiveyemaunina. Ada Yaubada ana itaꞋita amine meda anafaiweya Natuna ana itaꞋita, au anunudi saꞋeyana. Ada Yaubada Natuna gaitoma moyaꞋaidi lobameya kadu babiya bonana fifiwalana againe gisedonedi be yana vehimeya againe givefota-vagahidi kadu giꞋitaꞋitaveꞋavidi. BanaꞋe yada koyona ana abaꞋaiyawela ana eda Tauna gifaisewani-yo lobameya gilaka, Yaubada Tokaiwabu-moꞋa iꞋatagine givetoga. E, abavetoga kikaiwabuna Yaubada iꞋatagine givetoga be higa abavehimeya lakahina givaina. Yaubada iꞋatagine givetoga-yo badi lobama ana tovenuwaꞋata moyaꞋaidi gikaiwabuhegedi. Lobama ana tovenuwaꞋata adi egana lakahina tu Yaubada egana kikaiwabu-moꞋena Natuna givelena. FaꞋina Natuna ana egana tovenuwaꞋata adi egana gikaiwabuhegena amine, Bana Tauna gikaiwabuhegedi. 1Fi 1:10, Kl 1:16 2Ko 4:4, Kl 1:15, Hi 8:1-2 Fl 2:9
Yaubada Natuna lobama ana tovenuwaꞋata gikaiwabuhegedi.
Gavana faꞋina Yesu lobama ana tovenuwaꞋata gikaiwabuhegedi? FaꞋina Yaubada Yesu tuwai-lokalokana gimiyamiya-vagata ma faꞋine Veyao Tuwaina ana bukiya gigahe gigayo,
OꞋeni Natuku.
Adamoya gahawavenatune.
Kadu gahe saꞋeyana buki-nadi againe Natuna faꞋine gilukahihi gigayo,
Iya Bana Tamana,
Kadu Bana Iya Natuku.
Mena gahe ma keke lobama ana tovenuwaꞋata saꞋeyana againe gidagahe, keke-moꞋa. Bana Natuna anakaibe faꞋine hidede amine gigahe. Ada Natuna anakaibeꞋu-moꞋa babiya ginaseyemaunena ana toveya, yana hobuꞋela faꞋina buki-nadi againe gigahe gigayo,
Omi lobama ana tovenuwaꞋata
ami yoꞋo moyaꞋaimi wanahawadavadavana.
Au hidede amine Yesu gikaiwabuhegedi. Tu badi lobama ana tovenuwaꞋata au kikaiwabudiyao ma kahalamanena faꞋina Veyao Tuwaina ana buki gigaheyedi gigayo,
Yaubada yana tovenuwaꞋata givehimeyedi
be bolimana ana itaꞋita amine hivenuya.
Kadu yana tofaisewa lobameya givehimeyedi
be ai noyaꞋaina ana itaꞋita amine hivenuya.
8-9 Yaubada lobama ana tovenuwaꞋata adi ita itadamadamana ma faꞋidiya au hidedemi gigahe. Bana Natuna ana ita miyamiya-vagahina ma faꞋine buki-nadi gigahe gigayo,
OꞋeni Yaubada. Ya didigaꞋuꞋu kikaiwabuna,
keke ginahavaini, au ginaduva-vagata.
Ya yoꞋo agaidiya uvehivehimeya,
E, uvehivehimeya tunutunugi-vagahina.
O nuwanuwa lakahina dewa tunutunugina,
Keke nuwanuwa dewa koyona, keke-moꞋa.
Hidedemi unuwanuwa faꞋina
Iya Yaubada, higa ya Yaubada,
a egana gakilakahi-moꞋena,
bunama ana egana vemwamwala
againe gabunami be higa unavemwamwala-moꞋa.
E, tobohiyamomo adi waegana hivemwamwala,
atu OꞋeni ma uvemwamwala-moꞋa. Sam 2:7, Hi 5:5 Lu 2:13-14 Sam 104:4 Sam 45:6-7
10 Kadu Yaubada yana gahe saꞋeyana Natuna faꞋine ma gigayo,
Ho Kaiwabu, boi tuwai-lokalokana
babi ana abaveꞋinuba againe
ya nuwanuwa amine babi ububuna
kadu lobama ana aibubuna O nima.
11-12 Aimo lobama kadu babi hinayawowola,
Tu OꞋeni umiyamiya-vagata.
Kaleko ginadauda tu ginakoyo-moꞋa amine
lobama kadu babi aimo ginakoyo.
Lifi tuwaina gikoyo-moꞋa ma
kaꞋuwana be kahegena amine,
hida lobama kadu babi aimo yogo amine unahegedi
be lobama babi adi ita tulina unaseyemaunedi.
Atu OꞋeni ma a itaꞋita keke tulina ginalakayemu.
FaꞋina tuwai-moꞋe umiyamiya-vagata amine,
meda anafaiweya tova mulina unamiyamiya-vagata.
Yawaini ana aituha keke, keke-moꞋa.
13 Kadu tuwai-moꞋena Yaubada buki-nadi againe gigahe gigayo,
Nima iꞋatagikuya unahiyoto. O unamiyami
tu nibaimomo ageyafayafaniya ganasedi.
Hidemi gigahe tu keke lobama ana tovenuwaꞋata saꞋeyana againe hidede amine gidagahe. Au Bana Natuna anakaibe againe hidede amine gigahe. 14 Yaubada Natuna au kikaiwabu-moꞋena tu lobama ana tovenuwaꞋata ma adi egana tofaisewa. Yaubada faꞋina hififaisewa. Badi keke wawowodi, au aluꞋaluwadiga tu Yaubada giꞋiveninisedi be badi kaliva Yaubada ginakibababaledi-ma hinavelugadi. Sam 102:25-27 Sam 110:1 Sam 91:11, Af 12:7

1:4: 1Fi 1:10, Kl 1:16 2Ko 4:4, Kl 1:15, Hi 8:1-2 Fl 2:9

1:8-9: Sam 2:7, Hi 5:5 Lu 2:13-14 Sam 104:4

1:8-9: Sam 45:6-7

1:14: Sam 102:25-27 Sam 110:1 Sam 91:11, Af 12:7