YEMESA yana leta
Hida leta Yemesa Yesu taina giꞋetoladina. Tauna yana yoꞋo higa miIsileli yadi yoꞋo tuwelo kalivai-dina agaidiya gaveyao Yesu againe hihawahegedi, medema yadi leta giꞋetoladina. Keke melala saꞋeyana againe tu fafali tulina tulina agaidiya vaita hawahawala amine himiyavehaila, tu bana Yemesa tovetumagana adi yoꞋo Yelusalema againe himiyami-ma adi tonagona kikaiwabuna. (Afositolo 15:13, 21:18)
Leta ana nuwanuwa ma gava dewa gava dewa tovetumagana gilubodada medema faꞋina giluꞋageyeda, kadu gavaiyaꞋamine yada vetumagana yada dewa againe kanaseseyemaunena ma faꞋina gigahevagadona. Vetumagana ana nuwanuwa keke gahegaga, au kadu gugai buyeꞋi. Leta dobona hidede amine.
Lusiule. 1:1
Vemwamwala vita agaidiya kadu vetumaganadona faꞋina. 1:2-8
Vekoyokoyo be vewakalivana faꞋina. 1:9-11
Aladibidibi ana faiwalahegahega faꞋina. 1:12-18
Keke nogalagaga au idibumuhiga buyeꞋi ma. 1:19-27
Kaliva adi italakalakava adi itahobuhobuya faꞋina. 2:1-13
Keke vetumaganagaga au igibagiba buyeꞋi ma. 2:14-26
Meyada ana itaveꞋavina faꞋina. 3:1-18
Babi ana nuwanuwa kadu Setani adi faiwalahegahega faꞋina. 4:1-5:6
Yada waꞋatuvefaꞋila yada wavetumagana kanamiyami. 5:7-20
1
Iya Yemesa Yaubada kadu Kaiwabu Yesu Keliso ana agetoga omi tovetumagana vaita hawahawala amine fafali tulina tulina agaidiya wamiyavehavehaila-ma ami vesiule! Higa omi miIsileli yada yoꞋo tuwelo kalivai-mina.
Vemwamwala vita agaidiya kadu vetumaganadona
faꞋina giluꞋageyedi.
2-3 Yo siule tobohiyakweyao, keke gavana faꞋina tu vita adi nauhaga faꞋina ganagahe. KaꞋi alaveyaveyafa be vita tulina tulina agaimiya hinalakayemu, au gilubodami be wanavemwamwala-moꞋa. FaꞋina yami eda ginavita ana toveya yami vetumagana ana galuvaluva ginanauna-yo guwana atuvefaꞋila ginakabu. Keke wanagaluvaluva-yo ami vita agaidiya wanakivelivelilimi. Au wanahawahegemi be yami atuvefaꞋila ginakabukabu tu nuwanuwa hagihagina tulina tulina agaidiya wanaveꞋasevatu be wanamaga-moꞋa, ada au keke tamo gavadi againe wanakaliꞋuho.
Tu hai kaliva agaimiya gavadi Yaubada nuwanuwana unagani ma keke udahalamaneni, giluboda be medema Yaubada againe unaveꞋoꞋola be halamana ginavele. BanaꞋe tonuwadoga ada yana nuwahuya keke ginanuwaloloneni kadu keke o fanifani faꞋina ginadakeye, au ginavele. Tu wanaveꞋoꞋola againe keke yami wavenuwana au yami wavetumagana wanaveꞋoꞋola. WaꞋita, hai kaliva givenuvenuwana, medema vaita lefo lehaga tabone bolimana gilululiyeliyena be giꞋaluꞋalugena-ma amine. 7-8 Bana tonuwaluga, yana nuwanuwa nagona hidedemi muliya wadedemi giseusena, faꞋina bana kalivai-nadi keke anafaiweya gidanuwanuwa gidagayo, “Gavaimi gaveꞋoꞋola medemi Kaiwabu ginaveleku.” Lo 5:3-5, 1Fi 4:13-14 Md 5:48 1Kin 3:7-12, Md 7:7 Ais 57:20 Ye 4:8, Lu 16:13
Koyokoyo be wakalivadiyao faꞋidiya gilukahihi.
Tu hai tovetumagana tu koyokoyo yana lokoloko keke, medema gilubodana be yana vewakalivana Yaubada matane faꞋina ginagakahikahi. 10 Atu hai tovetumagana tu wakalivana yana walokoloko, medema gilubodana be yana giba vaita iyohoyoho Yaubada matane ma gihalamanena faꞋina ginagakahikahi. FaꞋina isisiꞋu ana falafalawasi giꞋakukuwana amine, meda tova kabisona wakalivana ginayawowola. 11 WaꞋita, kauwana gilaka yana lukalalava lakahina againe isisiꞋu gikabuna be gibou, ana falafalawasi giꞋakukuwana ada ana aiwaka gibwavi. Meda anafaiweya bana wakalivana aimo yana giba ana itaveꞋavina againe giꞋiꞋidamodamo tu ginabwavi. Ye 2:5, Yel 9:23-24, 2Ko 6:10 1Ti 6:17, 1Fi 5:5, Lu 12:16-21
Aladibidibi ana faiwalahegahega faꞋina gilukahihi.
12 Hai kaliva aladibidibi ginayemaunina tu yana waꞋatuvefaꞋila ginafaiwalahegena, medema yana vemwamwala gavatubuga! FaꞋina aladibidibi ginagaluvaluvana be ginafaiwalahegeni-yo tofaiwalahegahega ana badau kikaiwabuna ginavaina, higa yawai-vagahina ginanuhagana. Mena laufatai-nadi Yaubada againe ide gaveyao kanuwanuwa-ma agaideya giwonadabedabena. 13 Aladibidibi ginayemaunida ana toveya, keke gidalubodada be kanagayo, “Hima Yaubada giꞋaladibidibiyeku.” FaꞋina koyona keke anafaiweya Yaubada ginaꞋaladibidibiyeni-yo ginabeꞋu, kadu Yaubada keke tamo hakwadi ginaꞋaladibidibiyeni. 14 Aladibidibi ana nuwanuwa hidede amine. Hai kaliva tauna yana nuwanuwa itaꞋitaluvadigana koyona againe ginataini-yo agena ginavebahina, medema ana egana aladibidibi. 15 Au yana nuwanuwa koyona ginavehifuga tu muliya dewa koyona ginavenatunena. Ada dewa koyona ginalakata meda ginavenatuna natudi ana egana alika.
16 Tobohiyanuwakweyao, keke wananuwanuwafani vaita Yaubada gidaꞋaladibidibiyemi. 17 Bana Yaubada abaveluga moyaꞋaina kadu gaitoma hagihagidiga ana Tovetala. Gaitomai-dina inubadi lobameya, ada Bana Yaubada lobama ana mahala adi ToꞋaibubuna amanadi mena nuwakabubu tulina tulina givetalaiyena. Bana ana ita keke gidakivilani. Kauwana againe ai aiwaꞋudi malalauga lakahina tu uyadayada kabiꞋona. Tu Yaubada keke aiwaꞋu amine. Yana mahalina keke kivilavilana, au ana itaꞋita saꞋeyana. 18 Yaubada nuwanuwana amine Bana bonana againe katubuga-havagi ada yawaida ivaguna bonai-nadi againe giveꞋinuba. Bonai-nadi au nuwanuwa velemoꞋena. Au hidedemi katubuvagu be higa yana aibubuna matatabuna agaidiya ide vaita bavagu hagihagi-moꞋena amine wai kanagona Bana matane. Dan 6:1-28, Ye 5:11 1Ko 10:13 Lo 6:23 1Fi 1:23, Yo 1:12-13
Yaubada bonana keke vaita nogalagaga faꞋina,
au idibumuhiga buyeꞋi.
19-20 Siule tobohiyanuwakweyao, hida gahe againe nuwami ginanauna. MoyaꞋaimi gilubodami be maduvanenega againe wanaꞋihokohoko tu madugahe be madunuwakoyo againe wanaꞋiꞋabobowa. FaꞋina kaliva yada nuwakoyo keke-moꞋa yada dewa ginaꞋihagihagiyeni Yaubada nuwanuwana amine. 21 Yaubada nuwanuwana dewa yegayegana faꞋina, nuwanuwa bwanebwanenena kadu dewa koyona tulina tulina gikabu-faꞋila ma wanavenikohiyedi, ada yami wanuwahobu Yaubada againe wanahawahegemi be bonana nuwamiya gifahana-ma wanaꞋabina, bonai-nadi anafaiweya ginakibababalemi.
22 Tu Yaubada bonana ana venogala faꞋina ganagahe. KaꞋi Bana bonana nogalagaga amine wanahuluvina au taumiyao agaimiya waveꞋalololo. Au gilubodami be gavaimi gigahe medema wanaꞋidibumuhigena. 23-24 Hai kaliva Yaubada bonana ginogalina tu gavaimi gigahe-ma keke gidahuluvini, medema vaita kaliva kelasi againe anununa gidaꞋitamataꞋidileni. GiꞋita-yo auheꞋama gina ada anununa gavaimi ana ita ma nuwana giulu. 25 Atu hai kaliva Yaubada yana vehimeya againe ginaꞋitadonadona kadu yana ita ginanunauwena be gavaimi giꞋitana o kaꞋi ginogalina-ma keke nuwana ginaulu tu tova moyaꞋaina ginaꞋidibumuhigena, medema yana havivila moyaꞋaina agaidiya Yaubada yana nuwakabubu ginaꞋayaunena. Mena Yaubada yana vehimeya hagihagi-moꞋena ada ana idibumuhiga againe ide kaliva yauyaugideyao ma kaꞋayaunena.
26 Hai kaliva ginuwanuwa vaita bana totafalolo tu yana meyafatoꞋai keke gidahawahawatani, medema yana tafalolo vaita gaitoma-kawowo ada tauna againe giveꞋalololo. 27 Hai kaliva yana tafalolo mahamahali-moꞋena kadu keke maꞋita koyona Yaubada Tamada matane, medema yana huluva hidede amine ginaseyemaunena. NatuꞋaeda sikwasikwa yadi waꞋaseꞋuꞋaulolo himimiyami-ma ginaꞋitaveꞋavidi, kadu tauna yana huluva ginaꞋitaveꞋavina be tomiyababi Yaubada hivenikohiyena-ma yadi dewa koyona keke bana againe ginadamana faꞋina. Gah 10:19, Md 5:22 Kl 3:8 Lo 2:13 Sam 141:3 Ais 58:6-7

1:7-8: Lo 5:3-5, 1Fi 4:13-14 Md 5:48 1Kin 3:7-12, Md 7:7

1:7-8: Ais 57:20 Ye 4:8, Lu 16:13

1:11: Ye 2:5, Yel 9:23-24, 2Ko 6:10 1Ti 6:17, 1Fi 5:5, Lu 12:16-21

1:18: Dan 6:1-28, Ye 5:11 1Ko 10:13

1:18: Lo 6:23 1Fi 1:23, Yo 1:12-13

1:27: Gah 10:19, Md 5:22 Kl 3:8 Lo 2:13

1:27: Sam 141:3 Ais 58:6-7