VenuwaꞋata Yamumuna YONI giꞋetoladina amanadi
Bana Yoni Yesu yana yoꞋo tuwelo kalivana. Badi Maki Madiu Luke yadi buki wai ginagona tu Yoni yana buki wai gimulina.
Tova moyaꞋaina Yoni Yesu giveveꞋalunena faꞋina, gavaimi tauna giꞋita o ginogalini medema giꞋetoladina. Keke nuwanuwana tauna ana egana ginakilakahini faꞋina, giꞋetoladi ma vaita mali kaliva gidalukahihiyeni. Atu bana toꞋita-moꞋena faꞋina ime tokaivila akivilana vaita tauna gidalukahihi. Bana giꞋetoladi gigayo, Badi ana tomuliya higahe. Ime akivilana agayo, Ime ana tomuliya agahe.
Tu Yoni giꞋetoladi ana toveya, Yesu kahihina fafali tulina tulina agaidiya ahe giveꞋaliyahega be keke miYuda gagana tu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Yesu againe hivetumagana. Yoni nuwanuwana Yesu inubana kadu ana vetumagana ana nuwanuwa faꞋina ginakivetuvetunudi. Yesu inubana Yoni givewagana Bona, higa Yaubada ana itaꞋita kadu yana nuwanuwa giꞋiveyemaunina. Yana aituha fifiwalana givewagana nimana ana iyaꞋiyaya. IyaꞋiyayai-dina seveni gilukahihiyedi higa Yesu Yaubada Natuna ma hiꞋivemogatalina.
Tu Yesu yana gahe Tauna inubana faꞋina higa Yaubada gihawavetamanena o Tamana giꞋiveninisena be babiya gihobuꞋela, medema faꞋina miYuda adi tonagona hivekwavekwageyena ma Yoni gilukahihiyena.
KaduꞋe Yesu yana vehawala ana tomuliya agaidiya higa veꞋahawahawahega, AluꞋaluwa Mahalina yana veluga, yadi miyaveꞋavina Bana againe, yana alika faꞋidiya givenuwaꞋata.
Tu Yoni yana buki inubana faꞋina 20:30-31 againe tauna gigahe higa Yesu Yaubada Natuna againe kanavetumagana-yo yawaida ivaguna kanavaina.
1
Yoni Yesu givewagana Bona higa Yaubada ana itaꞋita kadu
yana nuwanuwa giꞋiveyemaunina.
Boi tuwai-lokalokana babi ana abaveꞋinuba aimo keke ana toveya kaliva ana egana Bona gimiyamiya-vagata, ada Bana Bona Yaubada buye himimiyami, ada Bana Bona Yaubada Tauna. Ada au babi ana abaveꞋinuba againe Bana Bona Yaubada buye himimiyami. Ada Bana Yaubada yana nuwanuwa Bana Bona givelena be Bana Bona gaitoma moyaꞋaidi gibubudi, ada Bana anakaibe babi ana gaitoma saꞋeyana saꞋeyana gibubudi, au keke tamo hakwadi velugana gidaꞋaibubuna. BanaꞋe againe gaitoma moyaꞋaidi wayawaidiyao yawaidi hinuhagana, ada BanaꞋe kaliva yawaida giveleda-ma kadu nuwada gikivemahalina. Ada BanaꞋe kaliva nuwada gikivemahalina-ma ana egana Tomahala, faꞋina ide uyuyu againe kamimiyami-ma gitutuvemahalida, tu badi toꞋuyuyu ma Tomahala yana mahalina keke adifaiweya hidaluvekweꞋuni.
Tu kaliva saꞋeyana gilakayemu ana egana Yoni. Bana Yaubada giꞋiveninisena be giꞋela. Bana kalivai-nadi giꞋela be kaliva agaidiya mahalina faꞋina ginahawavemogatala, ada yana gahe hinanogalini-yo moyaꞋaidi Tomahala hinavetumaganena. Tu bana Yoni tauna keke Tomahalai-nadi. Bana giꞋela be higa Tomahala faꞋine ginahawavemogatala.
Tu Bana Bona mahala velemoꞋena ada babiya gihobuꞋela be kaliva moyaꞋaida nuwada giꞋiꞋivemahalina. 10 Ada au Bana Bona babiya gihobuꞋela be gimiyami. Yaubada yana nuwanuwa againe Bana Bona Tauna babi ana ToꞋaibubuna nonogana tomiyababi hifaniyena. 11 Tauna yana babi againe gihobuꞋela tu yana yoꞋo hikilowena. 12 Tu tufoidi keke hidakiloweni, au aseꞋasediya hivegaꞋaulena be hivetumaganena, faꞋina badi tovetumagana gihawahegedi be Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya hitubuyemu. 13 Badi tovetumagana Yaubada natuneyao hitubuvagu, ada yadi tubuvagu inubana keke kaliva dayagine, keke kaliva be kwamayoku yadi enoluga againe, kadu keke kaliva yana nuwanuwa againe. Au Yaubada Tauna yana vehimeya againe badi tovetumagana au Yaubada natuneyao hitubuvagu. 1Yn 1:1-2, Ha 19:13 Kl 1:16-17, Hi 1:2 Yo 5:26 Yo 8:12 Yo 17:25 Ga 3:26, Kl 2:6
Yaubada Natuna anakaibeꞋu-moꞋa faꞋina.
14 Ada Bana Bona gihobuꞋela be givekaliva ada giꞋela adahinageya a buye kamiyami. Kadu ime yana kikaiwabu aꞋitana, hida kikaiwabu-nadi Yaubada Tamada Natuna anakaibeꞋu-moꞋa givelena-ma. Bana Bona nuwadoga kadu nuwanuwa velemoꞋena againe gidodobodabodana.
15 Kadu Yoni Bana faꞋine gilukahihi, gikovalumamala gigayo, “Hida kalivai-nadi faꞋine boi galukahihi gagayo, Iya wai ganagona tu Bana mulikuya ginaꞋela-ma gikaiwabuhegeku, faꞋina iya aimo keke gadatubuga tu Bana tuwaina gimiyamiya-vagata.” Hidemi Yoni gigahe. 16 Ada BanaꞋe nuwadoga againe gidodobodabodana ada moyaꞋaida agaideya yana nuwadoga gifolafolakena tova moyaꞋaina, keke tamo gidaꞋilova. 17 Boi tuwaina Mosese Yaubada yana vehimeya ime miYuda bwanenemeyao givehawaledi, tu tova adamoya Yesu Keliso Tamana Yaubada yana huluva amine gihuluva faꞋina, Yaubada yana nuwadoga kadu yana gahe velemona kahalamanena. 18 Keke tamo hakwadi Yaubada gidaꞋitani, keke. Tu BanaꞋe Natuna anakaibeꞋu-moꞋa Tamana tova moyaꞋaina giveveꞋalunena, Yaubada yana huluva ide agaideya givehawala. Yo 3:3-6, 1Fi 1:23 Fl 2:7, Hi 2:14, Lu 9:32,35 Ef 3:19 Yo 6:46, Md 11:27
Kaliva Yoni Tobafitaiso inubana faꞋina hitoliluvaluva.
Madiu 3:1-12 Maki 1:1-8 Luke 3:1-18
19 Tu tova saꞋeyana miYuda yama tovehimeya Yelusalema againe abaveyao ana tofaisewa tufoidi kadu manuwa-tafalolo ana toveluga buyeꞋi hiꞋiveninisedi be Yoni againe hiꞋela, higa hinatoliluveluvena. Au higayo, “O hakwaꞋadi? KaꞋi oꞋeni kalivai-nina Yaubada givegide be yada yoꞋo unanagoyeda?”
20 Ada Yoni keke gidaveꞋamata, au moyaꞋaidi matadiya gihawavemogatala gigayo, “Iya keke Keliso Yaubada yana Tovegida.”
21 Badi higayo, “Au ugahe o hakwaꞋadi? KaꞋi oꞋeni Elaiya Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina tuwaina gimiyami-ma?” Bana gigayo, “Keke. Iya keke Elaiya.”
Kadu hitoliluvaluva-havagi higayo, “KaꞋi oꞋeni toꞋawatalatalaina boi Mosese gilukahihiyena, higa tova mulina ginaꞋela-ma?” Kadu bana Yoni givekeke.
22 Bana givekeke-yo badi kadu higayo, “O udavenuwaꞋata be adanogalina. Badi hiꞋiveninisema-ma aimo o faꞋiniya gavaimi anagahedi? Gavadi o inuba?”
23 Au Yoni gigahedi gigayo, “Tuwaina Aiseya Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina iya faꞋikuya gilukahihi amine, adamoya iya gahuluhuluva. Bana Aiseya gigayo,
Iya tokova, walaꞋaiya gakovakovadadana gagayo,
Kaiwabu yana eda aseꞋasemiya wanakidewedewena.”
Hidedemi Yoni Aiseya bonana giyakahina.
24 Tu badi totoliluvaluva medema tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi adi yoꞋo kalivai-dina. Badi Falisi hiꞋiveninisedi be hiꞋela. 25 Ada au Yoni againe hitoliluvaluva-havagi higayo, “OꞋeni keke Keliso, oꞋeni keke Elaiya kadu o keke tokivetuvetunu Mosese gilukahihiyena-ma, tu o hakwadi vehimeya givele-yo kaliva ukikivebafitaisoyedi?”
26 Yoni gigayo, “Iya gufagaga againe gakivebafitaisoyedi, tu kaliva saꞋeyana omi hinafamiya gilakayemu-ma wafaniyena. 27 Bana mulikuya ginaꞋela tu gikaiwabuhegeku. Bana kikaiwabu-moꞋena tu iya kwamana kabisoku faꞋina, keke akufaiweya Bana againe ganaveꞋagetoga-yo ana ageyafayafa adi abaꞋaiyauga ganayauni.” Hidemi Yoni gigahe.
28 Ada hida lukahihi melala ana egana Bedani againe gilakayemu, melalai-nadi Yolidani yuwa fafaline. Medede againe Yoni kaliva gikikivebafitaisoyedi. 2Veh 18:15, Af 3:22 Ais 40:3 Yo 1:33
Yesu Yaubada yana Sifi KabiꞋona faꞋina.
29 Tu aiyeta anavelu againe Yoni gidaꞋita ma Yesu bana againe giꞋelaꞋela ada Yoni gigahe gigayo, “WaꞋita. Wada kaliva giꞋelaꞋela-ma Yaubada givegidena, ana egana Yaubada yana Sifi KabiꞋona. Tomiyababi yada koyona ginawahina be ginanauwena, sifi abaveyao againe ginaꞋalika amine. 30 Wada kalivai-nadi faꞋine boi galukahihiyena gagayo, Iya wai ganagona tu Bana mulikuya ginaꞋela-ma kikaiwabu againe gitubuhegeku, faꞋina iya aimo keke gadatubuga tu Bana tuwaina gimiyamiya-vagata. Hidemi gagahe, ada wadema kaliva-moꞋena. 31 Ada nagona iya gafaniyena gavaita hakwaꞋadi, tu omi miIsileli agaimiya Bana inubana ganakivemogatalina faꞋina, Yaubada giꞋiveniniseku be gaꞋela gufa againe gakikivebafitaisoyemi.”
32-33 Kadu Yoni gihawavemogatala gigayo, “Nagona gafaniyena, Bana Yaubada yana Tovegida ma keke gadahalamaneni, tu Yaubada AluꞋaluwana lobameya gihobu be Bana againe gimiya-vagata, ana ita vaita bunebune amine ada iya gaꞋitana. GaꞋita-yo nuwaku giꞋafolena. Bana giꞋiveniniseku be kaliva gufeya ganakivebafitaisoyedi-ma bonana nuwaku giꞋafolena gigayo, AluꞋaluwa ginahobu be kaliva saꞋeyana againe ginamiya-vagata amanadi unaꞋitana, au unahalamanena Bana kalivai-nadi AluꞋaluwa Mahalina againe kaliva ginavemagadi. Hidemi Yaubada gigaheku. 34 Ada au iya gaꞋitana, ada moyaꞋaimi matamiya gahawavemogatala hida kalivai-nadi Yaubada Natuna.” Hidedemi Yoni gigahe. Ais 53:6-7, 1Fi 1:18-19 Md 3:16
Kaliva Yesu againe himidivetomuliya-ma kahihidi.
35 Tu kadu aiyeta anaveto againe Yoni gimidimidi ana tomuliya adiꞋiselu buyeꞋi. 36 Himidimidi tu Yesu giꞋela be ginauna. Yesu ginauna tu Yoni giꞋita-yo gigayo, “Mene waꞋita, Bana Yaubada yana Sifi KabiꞋona.”
37 Ada tomuliya adiꞋiselu Yoni bonana hinogalini-yo, hilowoga Yesu muline hina. 38 Hinauna tu Yesu gihagavilana gidaꞋita ma himuliyena, au gitoliluveluvedi gigayo, “Gavadi-yo waꞋela?” Ada tomuliya saꞋeyana gigayo, “Labai, gava manuwa againe umiyami?” (Hifufu labai ana kaivila ide bonadeya “tovehawala lakahina”.)
39 Au Yesu gigayo, “WaꞋela be kana ganavehawalemi.” Ada au hina be manuwa againe gimiyami-ma hiꞋitana. Ada kauwana giwahivekenana faꞋina, badi Bana againe buye himiyami tu mala a gibogi.
40 Ada kaliva adiꞋiselu Yoni yana gahe Bana Yesu faꞋine hinogalina-ma saꞋeyana Anidulu, bana Saimoni-Fita taina. 41 Ada auheꞋama Anidulu gimadulowoga be gina tawagana Saimoni gilelena. Ginuhagani-yo gigahena gigayo, “Bana Mesaiya higa Yaubada yana Tovegida yada yoꞋo ginanagoyeda-ma ahe anuhagana.” (Tu bona Gilika againe Tovegida hivewagana Keliso.) 42 Ada au Anidulu tawagana givegaꞋaulena Yesu againe. Ada Yesu giꞋitadonedonena gigahena gigayo, “OꞋeni Saimoni Yoni natuna tu Iya ganaluwatuye Sifasi.” (MiYuda bonadiya bana ana egana Sifasi, bona Gilika ana egana Fita, ada egana ana kaivila kabala.) Yo 1:29 Md 16:18
Yesu Filifi kadu Nataniyela gigahedi be hinamuliyena.
43 Tu aiyeta anavefowa againe Yesu ginuwanuwa vaita ginana Galili ana fafali againe, ada Filifi ginuhagana gigahena be higa ginamuliyena. 44 Ma bana Filifi kwanamiBedasaida, medema kadu Anidulu be Fita yadi melala. 45 Au Filifi gina Nataniyela gilelena. Ginuhagani-yo gigahena gigayo, “Kaliva anuhagana, bana faꞋine boi Mosese yana buki-vehimeya againe giꞋetoladina, kadu Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina hiꞋetoladina-ma Bana kalivai-nadi anuhagana. Ana egana Yesu, Yosefa natuna, kwanamiNasaledi.”
46 Bana Nataniyela gigayo, “Nasaledi melala kabiꞋona. Keke tamo tokaiwabu wada melalai-nadi againe ginalakayemu, keke.” Tu Filifi gigahena gigayo, “UꞋela be kana, tauni unaꞋitani.”
47 Ada Yesu gidaꞋita ma Nataniyela giꞋelaꞋela, ada bana faꞋine gigahe gigayo, “WaꞋita, bana kwanamiIsileli velemoꞋena. Yana dewa velemoꞋena faꞋina keke tamo veꞋalololo bana againe gidadauda.”
48 Nataniyela gigahena gigayo, “HaꞋagaine uꞋitaku-yo uhalamaneku?” Yesu gigayo, “Bana Filifi aimo keke gidaꞋela gidavegaꞋaule tu iya gaꞋita be gahalamane, fiki aiwaꞋune umiyami ana toveya.”
49 Au bana Nataniyela gigayo, “Tovehawala lakahi, Wona velemona oꞋeni Yaubada Natuna. OꞋeni miIsileli yada Tokaiwabu.”
50 Yesu gigayo, “O againiya Iya gagahe fiki aiwaꞋune gaꞋita. Hida yaku gahe faꞋina uvetumaganeku. Yaku gahe o faꞋiniya medema gaitoma kabiꞋona, tu aimo gaitoma lakahina unaꞋitana.” 51 Kadu gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Lobama ginaꞋayauna be Yaubada yana tovenuwaꞋata Iya TohobuꞋela agaikuya hinatauya be hinalakalaka hinahobuhobu ma o unaꞋitadi.” Hidemi Yesu gigahe. 2Veh 18:18, Ais 7:14 Yo 7:41,52 Md 14:33, 16:16, Yo 12:13 Aba 28:12

1:13: 1Yn 1:1-2, Ha 19:13 Kl 1:16-17, Hi 1:2 Yo 5:26

1:13: Yo 8:12 Yo 17:25 Ga 3:26, Kl 2:6

1:18: Yo 3:3-6, 1Fi 1:23 Fl 2:7, Hi 2:14, Lu 9:32,35

1:18: Ef 3:19 Yo 6:46, Md 11:27

1:28: 2Veh 18:15, Af 3:22 Ais 40:3 Yo 1:33

1:34: Ais 53:6-7, 1Fi 1:18-19 Md 3:16

1:42: Yo 1:29 Md 16:18

1:51: 2Veh 18:18, Ais 7:14 Yo 7:41,52

1:51: Md 14:33, 16:16, Yo 12:13 Aba 28:12