6
MiNasaledi Yesu hikilowena.
Madiu 13:53-58 Luke 4:16-30
Yesu Yailo yana fafali gihege tu gina Tauna yana melaleya. Ada ana tomuliya hivebwaꞋuliyena. Ada sabati againe givebutu manuwa-abavehawala ana egana sinagogi againe givehawala. Ada tufoidi moyaꞋaidi yana vehawala hinogalini-yo hiyaulowoga higayo, “Hida hima kaliva-kawowo nonogana givehavehawala. Hida nuwahuya givaina-ma gavana ana inuba? Hai faiwala givaini-yo abaveyaulowoga gififaisewani? Ide bana kalivai-nadi inubana kahalamanena. Bana Meli natudi, manuwa ana toꞋaiyogona, Yemesa Yosese Yudasi Saimoni tawadi. Kadu nouneyao buye kamimiyami.” Au hidedemi miNasaledi yadi waꞋagoꞋuga buye hiveꞋagahegahe tu hikilowena.
Ada Yesu gigahedi gigayo, “Kaliva moyaꞋaidi Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina hiveꞋamohimohinena tu tauna yana melala tauna yana yoꞋo tauna ana unuma kalivai-dina keke hidaveꞋamohimohineni.”
Ada medede againe keke tamo aituha fifiwalana anafaiweya gidafaisewani. Au toꞋaulolo tufoidiga agaidiya nimana gisena be gisiveyawadi. Ada yana yoꞋo yadi vetumagana keke faꞋina, giyaulowoga. Ada au melala tulina tulina agaidiya ginunuwaliliuga tu givehavehawala. Yo 7:15 Yo 6:42
Yesu yana yoꞋo tuwelo kaliva adi veluga faꞋina giꞋiveninisedi.
Madiu 10:5-15 Luke 9:1-6
7-8 Tu Yesu yana yoꞋo tuwelo giyowanidi be givebutu luhei luhei amine giꞋatuhegedi. Abavehimeya yafune faꞋidiya giveledi ada hidede amine givehimeyedi gigayo, “Keke tamo gavadi yamina againe wananauweni, keke aꞋa keke vainuwana keke mani ami foseya wananauweni, au yami aiwalagaga. Ageyafayafa wanaꞋosena kadu ami aikeva saꞋeyanaga wanaꞋosena. 10 Hai tonimanuwa yana manuweya ginalukuwemi, medede againe wanamiyami tu wanalowoga-havagi ana toveya. 11 KaꞋi melala saꞋeyana againe wanayemu tu kaliva keke hinavetobohiyanemi ada yami laumamala keke hinavenogaleni digo, mena melalai-nadi wanahegena againe fwayafwaya agemiya wanavagahegehegena, higa Yaubada yana ilaꞋa badi agaidiya ana iyaꞋiyaya.” Hidedemi Yesu ana tomuliya givenuwaꞋatadi.
12 Ada au hilowoga be hina kaliva moyaꞋaidi agaidiya hilulumamala be higa yadi dewa koyona hinavenikohiyeni-yo Yaubada againe hinahagaviladi. 13 Yafune moyaꞋaidi hiwavidi ada toꞋaulolo moyaꞋaidi hibunamidi be higa hisiveyawadi. Lu 10:1 Af 13:51, 18:6 Ye 5:14
Yoni Tobafitaiso giꞋalika.
Madiu 14:1-12 Luke 9:7-9
14 Tu kini Helodi Yesu ana tomuliya yadi faisewa valeyana ginogalina, faꞋina melala moyaꞋaina agaidiya Yesu ana egana giveꞋaliyahega. Kaliva tufoidi higahegahe higayo, “Bana wadevama Yoni Tobafitaiso gimididi-havagi. Hidema faꞋina abaveyaulowoga tulina tulina gififaisewana.”
15 Kadu tufoidi higayo, “Bana hima toꞋawatalatalaina tuwaina ana egana Elaiya.” Kadu tufoidi higayo, “Hida hima Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina badi toꞋawatalatalaina tuwaidiyao amine.”
16 Atu Helodi yadi veꞋagahegahe ginogalina againe, gigahe gigayo, “Bana au velemodi Yoni Tobafitaiso. Iya gavehimeya be uꞋuna hinikehegena-ma kalivai-nadi gimididi-havagi.”
17-18 Helodi hidedemi gigahe faꞋina boi tobohiyana vavinena adi egana Helodiyasi givaidi ada bana Yoni Helodi gidakeyena gigayo, “Tobohiya Filifi vavinena uluhabuyedi faꞋina, nagi ana vehimeya keke udaꞋitaveꞋavini.” Hidedemi Yoni gigahe faꞋina Helodi yana kaliva giꞋiveninisedi be Yoni hikiveꞋavina ada hiyogona be deliya hisena. 19-20 Badi Helodiyasi yadi nuwakoyo Yoni againe hiluluꞋuyena ada higahegahe vaita kaliva hinaluveꞋalikana tu higa-wayoga, faꞋina Helodi Yoni giveꞋamohimohinena. Bana Yoni kaliva mahamahalina yana dewa yegayegana ma gihalamanena faꞋina, gilugolegolena. Nuwanuwana Yoni yana laumamala ginanogalina tu ana nogala againe nuwana givegafoꞋuyaꞋuya.
21 Helodiyasi himiyami himiyami tu yadi tova hagihagina gilakayemu. Helodi yana tubuga ana toveya yana aꞋa lakahina gitagova be yana yoꞋo buye hiꞋa. Ana toveluga kikaiwabudiyao kadu yana togiyomatana kadu Galili ana kaliva lakahidiyao giyowanidi be hiꞋela.
22 Hivemwavemwamwala tu Helodiyasi natudi kwamayoku giluku yoꞋo matadiya givagavaga. Helodi ana wakawaka buye himatamatawabuwabu tu nuwadi gikiveyamumu-moꞋena. Au kini kwamayoku gigahena gigayo, “Gavadi gavadi faꞋina unaveꞋoꞋola, medema ganavele.” 23 Kadu kwamayoku againe giwonadabadaba gigayo, “Yaubada matane gagahe velemoꞋena be gavadi gavadi faꞋina unaveꞋoꞋola au yaku abavehimeya hafuna amine ganavele.”
24 Ada ulaulatanina gihobu be gina hinana agaidiya gitoliluvaluva gigayo, “Gavadi faꞋina ganaveꞋoꞋola?” Badi higayo, “Yoni Tobafitaiso uꞋuna ana ainike faꞋina.”
25 Ada auheꞋama gimaduna Helodi againe giluku giveꞋoꞋolena gigayo, “Tova adamoya udavehimeya be Yoni Tobafitaiso uꞋuna hinanikehegeni tu nauꞋa againe hinaꞋaliyena be bana aliꞋalikana ganaꞋitana.”
26 Kini Helodi kwamayoku yana veꞋoꞋola ginogalini-yo nuwana gikabubu-moꞋa tu ana wakawaka moyaꞋaidi matadiya giwonadabadaba faꞋina, keke nuwanuwana yana wonadabadaba bana againe ginayawelini. 27-28 Au yana tolugaviya saꞋeyana gimaduꞋiveninisena be higa Yoni uꞋuna ginanikena be ginaꞋaliyena. Au gina deliya Yoni uꞋuna ginikena ada nauꞋa againe giꞋaliyena be ulaulatanina givelena. Ada ulaulatanina gina hinana giveledi. 29 Ada au Yoni ana tomuliya valeyana hinogalini-yo hiꞋela wowona hivaina be hinauwena tomohuyehuyeya hihuyana. Md 16:14
Yesu kaliva faifi tausani giveꞋadi.
Madiu 14:13-21 Luke 9:10-17 Yoni 6:1-15
30 Tu afositolo Yesu againe hiyewadi gavadi gavadi moyaꞋaina higugaiyena kadu hivehawalayena-ma hivenuwaꞋatana. 31 Ada kaliva nau ela keke yawaidi faꞋina, Yesu ana tomuliya buye keke adifaiweya hinaveyawai-yo hinaꞋa. Hidema faꞋina Yesu gigahedi gigayo, “IdeꞋeyaogaga waꞋela be kana melalagaga againe kanaveyawai.” 32 Au wakeya hiyage melalagaga againe hina adikaibe himiyami.
33 Tu tufoidi moyaꞋaidi yadina hiꞋitana-ma hiꞋitayakahidi, ada melala moyaꞋaina agaidiya hitauya agediya himaduna be Yesu ana tomuliya buye magigidi himadubodana. 34 Yesu wakeya gihobu ada yoꞋo lakahina giꞋitadi-yo giꞋitanuwakabubuyedi, faꞋina yadi miyami ana itaꞋita vaita sifi adi toꞋitaveꞋavina keke ma amine. Au givebutu gaitoma moyaꞋaina faꞋina gikivetuvetunu.
35 Ginunauwena tu mala gisilavina ada tomuliya Bana againe hiꞋela higayo, “Mala a gisilavina ada melalagaga againe kamimiyami. 36 YoꞋo unaꞋatuhegedi be melala edaꞋufoya kadu awaꞋawanidi agaidiya hinana adiga hinakimonena.”
37 Tu Bana gigayo, “Auwe, omi wanaveꞋadi.” Badi higayo, “Hima yoꞋo lakahina. Hai mani anavaini-yo anana aꞋa anakimoneni adifata amine? FaꞋina aꞋa fatana vaita kaliva saꞋeyana yana faisewa vaikohi eita fatana amine.”
38 Au Yesu gigahedi gigayo, “AꞋa gavaiyehi omi agaimiya? Wana waꞋita.” Ada hina hiꞋitana againe Yesu hivenuwaꞋatana higayo, “Beledi kabiꞋodi faifi kadu igana luhei.”
39 Hidede amine hivenuwaꞋata-yo Yesu gigahedi be yoꞋo hinavehimeyedi be higa unuma unuma amine isisiꞋu againe hinavetoga. 40 Au unuma unuma hanaledi o kaꞋi fifiti amine hivetoga. 41 Hivetoga-yo aꞋa faifi kadu igana luhei givaidi digo lobameya giꞋitalele Tamana againe givesiule, au aꞋa gikihinehineni-yo ana tomuliya giveledi be higa badi yoꞋo agaidiya hinafolakena. Kadu igana luhei gikihinehinena be moyaꞋaidi agaidiya hifolakena. 42 Ada au moyaꞋaidi hiꞋa be hiꞋahiyauwa. 43 Ada tomuliya hina aꞋa kadu igana ana tufo kwadakwada hikwakwana againe feyawa tuwelo hivemagadi. 44 Badi kaliva aꞋai-nadi hiꞋa-ma adi kilagalaga au 5,000. Lu 10:17 Md 9:36 Mk 8:1-9
Yesu niꞋu getane ginudadana.
Madiu 14:22-23 Yoni 6:16-21
45 Tu tomuliya kwadakwada hikwakwana gihavaina, auheꞋama Yesu gigahedi be wakeya hinayage wai hinanagona be yuwa fafaline melala ana egana Bedasaida againe hinamididamana tu Bana Tauna ginamiya be yoꞋo ginaꞋatuhegedi. 46 Ada ahe gilukafoiyedi-yo oyeya gilaka be Tamana againe ginaveꞋoꞋola.
47 Ada au mala gibogi-moꞋa tu badi tomuliya wakeya wese gawaneya hinauna tu BanaꞋe ma anakaibe avaleya gimiyami. 48 Bolimana lakahina gimadu be waka giluluveyeveyewana faꞋina tomuliya hiwoifaiwala-wayoga ma Yesu giꞋitadi. Ada mala kabisona ginalauna tu Yesu badi agaidiya giꞋelaꞋela, niꞋu getane ginunudadana tu au ginanuꞋatuvagavaga. 49 Tu Yesu niꞋu getane ginunudadana ma hiꞋita-yo hitatawayana hivaitana balauma hidaꞋitani. 50 FaꞋina tomuliya moyaꞋaidi hiꞋitana be himatautaveꞋine. AuheꞋama gigahedi gigayo, “WaꞋasevatu. Hima Iya gaꞋelaꞋela, keke wanamatauta.”
51-52 Ada Bana badi agaidiya wakeya giyage-yo bolimana giꞋatagona. Ada hiyaulowoga-moꞋa, faꞋina Yesu yana faiwala aꞋa ana kivetubuga againe keke hidaꞋitahalamaneni, nuwadi au abodana. Mk 1:35, Lu 5:16, 6:12 Lu 24:36-37 Mk 8:17
Yesu toꞋaulolo Genesaleda againe gisiveyawadi.
Madiu 14:34-36
53 Tu tobuya hidamanaꞋela-yo fafali ana egana Genesaleda againe hihobu waka hiluhifona. 54-55 Wakeya hidahobu ma kaliva Yesu hiꞋitayakahina ada medema awaꞋawana melalina moyaꞋaina agaidiya himaduna, hivebutu toꞋaulolo adi waꞋivi hiwahidi ada hai Yesu gimiyami valeyana hinogalina, medede againe hiꞋaliyedi. 56 Ada au hai Yesu giꞋelaꞋela kaꞋi melala kabiꞋona o lakahina o kaꞋi awaꞋawanine, medede againe toꞋaulolo hiꞋaliyedi be melala hinafane hisedi ada hihawayafeyafena be higa toꞋaulolo ginahawahegedi be ana kaleko bwatanaga hinakibwaꞋena. Ada gaveyao moyaꞋaidi hikibwaꞋena, medema hiyamumu. Mk 5:27-28

6:6: Yo 7:15 Yo 6:42

6:13: Lu 10:1 Af 13:51, 18:6 Ye 5:14

6:29: Md 16:14

6:44: Lu 10:17 Md 9:36 Mk 8:1-9

6:51-52: Mk 1:35, Lu 5:16, 6:12 Lu 24:36-37 Mk 8:17

6:56: Mk 5:27-28