Yuvuaanoono aa tammaa yanaa aavaa
fafaara reeravai
Yuvuaano aa yanaa aavaa gioonna voovaani roo inna nnaakaraiyaniaatama roovaara gioonna kiaapu vooya yaata utida kiaanoo: Inna mmataira kuavai. Gioonnavee tii kuaivo inna Anutuuqaara nuunairaivovee. Inna nnaakaraiyavee tii kuaivo inna gioonna kiaapuuya ii nuuna ivaki variaiyavee, kiaavai. Vaa ausa hanigiooya ngiariiyara ngiariiyara mmuduuya rida varida unnakua kiaa kuaiyauvaara ooqoo tida sa iyauvaa rikiaateeraivaara Yuvuaano yokovaa kioo aa yanaa aavaa fafaara reeravaivee.
1
Na gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya kieeta voovoono aa yanaa aavaa fafaarakiaunoo.
A gioonnaikua Anutuuqo ariiniee kiaa i mmataama kiaikua aa yanaa aavaa na ainiaatama i nnaakaraiyaniaatama fafaarakiaunoo. Na kua kutaa tuanaa ngiiiyara mmuduuya ruaunoo. Hama nene nnaasu ngiiiyara mmuduuya ruaunoo. Mmuakiaa gioonna kiaapu kua kutaivaa rikiaiyaatama ngiiiyara mmuduuya ruaanoo. Kua kutaa tira aataruuvo tiiki vainno tupatupaa fai vainaraivaara ta ngiiiyara mmuduuya ruaunnanoo.
Ti Napoova Anutuuqoota inna Mmaapuuvo Yisuu Kirisiivaatama kati tiiyara yoketaama yaata utida tiiyara boo tida ngiari ausa nuufaivaitana ti mmida nnaasu variateeraivaara na yaata utuaunoo. Fai ta iyauvaa varada kua kutaivaa tida mmuduuya rira aataruuvaa iikiaaraivaara na ivaara yaata utuaunoo.
Ta kua kutaivaa tida mmuduuya rira aataruuvau kuaaravee
Ai nnaakara vooya kua kutaa tira aataruuvau kuaivaara na rikiee kaayauma sirigakiauvai. Ti Napoova itaa kua ti kiaa ti mmuu aataruuvaugiataama iya kuaivaara na rikiee kaayauma sirigakiauvai. Na aiyara mmuduuya ruau gioonna-o, itaama vaikiai na i kiaunoo. Kii ta mmuakiaaya titiiyara titiiyara mmuduuya ruaaravee. Ii na kiau kua ivo hama karaasa kuavai ngiiini fafaarakiaunoo. Ta Yisuunnara tuu kuaivaa rikioo suaivakidiri ii yaagueeqa kua ivo vauvoonno mmannammanna vakia roo ngioo ngioo aanna makee vainoo. Mmuduuya rira aataruuvo ataama vainoo. Ta Anutuuqo tii kuaivaa rikiada iikiaaravai. Ngia tauraa rikioo suaivakidiri vauvoonno mmannammanna vakia roo ngioo ngioo aanna makee aa kua aavaa ivo tuu kua aavo homo vainoo. Ngia mmuakiaaya hara kiada varida ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya ruatee.
Kaayau vaidi unnakua tiraiya mmuakiaa mmatavau nuaida varida variaavai. Iya unnakua tida kiaanoo: Yisuu Kirisiiva hama mmatayaa tioo hama vaidivai variravaivee, kiaavai. Itaa kua tira vaidi voovoono ari vookaraama unnakua tira nnaamuru vaidivai varioo Yisuu Kirisiinna nnammutuaavai varivai. Itaama vainai ngiingii varira aataruuvaara tuqinnama haitatuukiatee. Ngia Anutuuqaa mmooriivaa iikiaivaa irisaivaa fanniivoora kiaa ngiingiiiyara tuqinnama haitatuukiatee. Ngia irisai mmuakiaavai varaateeraivaara na itaa kua kiaunoo.
Gioonna kiaapu voovoono hama Yisuu Kirisiinna kuaivaa puaisa utirama kioo ivaudiri hederainno ari vo aataruvau kuaikio too hama Anutuuqo inna tasipama varivai. Gioonna kiaapu voovoono Yisuu Kirisiinna kuaivaa puaisa utikiokio Koovaata Mmaapuuvootama taaravaitana inna tasipama variaavai. 10 Itaama vaino gioonna kiaapu voovoono ngiiisi vioo hama Yisuu Kirisiinna kuaivaa ngii giaa ngii minai sa innara yoketaavaivee kiaa kiada inna vitada ngiingii nnauvaki ngii tasipama yapaatee. 11 Gioonna kiaapu voovoono itai vaidiivaara yoketaavee kiaa ivo ii mmoori maisaivaa ivootama mmuaavaugiataama iivai.
Yuvuaano nnaagiai tuanaa kuaivaa gioonna
kiaapuuya kiaa mmiravai
12 Na kaayau kua ngii giaa ngii minaree kiaa hama na yanaayaa ni fafaarakiatainoo. Na kati oro ngii tee ngiiita kua tinaraivaara na faannaina variaunoo. Ngieeta teetama pinaama sirigakiaaraivaara na ngiiita kua tinaree kiaa iikiauvai.
13 Anutuuqo ariiniee kiaa i nnunnaivaata mmataama kiaivaa nnaakaraiya ngiiiyara yaata utida boo kiaavai.