^
Titii
Titiiva mmata Keretee ivaki mmoori vareeravai
Pauruuso kua kutaa tuanaivaara Titiinna tiravai
Gioonna kiaapuuya yoketaama variateeraivaara
Pauruuso Titiinna kiaa mmiravai
Pauruuso nnaagiai kuaivaa Titiinna kiaa mmiravai