Deuteronomy
Tarawatu Viruaina
Pariverena
Moses wei au bukana mai Israel i pariverei menanare ina kauanei maranai au Canaan ina rui da ina vaia da ina viḡariei. Moses eḡa maiteni au dobuna ina rui ma lamna aubaina i vitauririwei muriai da tauna ita iraḡe. I parivainotai menanare God taui Egyptei i taravaina-opuneiai ma au mutulua i ʼnana-vaitetei. I riwana-melei menanare God ina voteletelana-kauei maranai i rui au Keinan.
Mai Greece ai ponei, wei bukana wavana* Deuteronomy anona Tarawatu Viruaina, aubaina Moses marina mara viruaina God ana tarawatu mai Israel e vereverei. Wei lamna eḡa tarawatu vouna bo tarawatu tapuna ma tagogina.
4
Moses mai Israel i egari da God ina voteletelei
Ma Moses, Israel i riwei i pa, “Mai Israel Ona rautaniḡana kaua! Au Tarawatu ma au viararamana anatapui ona votelatelana-kauei da ona lawana da Bada, noinoita ai God, dobu i vereveremi, ona vaia da ina viḡarimiei. Bada ana tarawatu a ririwemi, eḡa tarawatu ḡelaui au tepana ona viruini ma eḡa ona vaitawanei. Anina ona voteletelei.”
 
Tarawatui ona vojijina-kauei da dam ḡelaui ami nuaulaula ma ami aramana ina inanai. Ma tarawatu ina nonori ma ina riwa, “Riwa kaua da dam Israel lamna dam nuanuaulaulai ma araramani. Ata Bada au ririvata ma e vovoaguita maranai ta raraupari awarina. Metauna damna ḡelaui, ḡaeḡae bo muomuoi, ai God nanare ai rava awarii e kaukauei. Tarawatui aiaii ma jijimani anatapui amadodo a ririwemi, Eḡa mepa dam ḡelauna aburuna bo ḡaeḡaena ana tarawatu jijimanina me wei.”
 
32-34 Maranai Bada urana vivirewapananei Egypt ei i tereopunemi, tauna kaua babai ma virewapanai i kauei. Mai Egypt i vipupui aubaimi. Ma i vainimi da natunatuna, ma au ola Sinai o nonori awarimi i babani, ma o nonori ai menamena au orana ma awarimi i babani, ma lawalawaimi o mae! Wenanare wariaḡa i tupua dadana awarii bo eḡa? Eḡa! Ona nae me da au karena, maranai God oroto ma wavine i kauei da marina; ma dobu au giana da dobu ḡela au giana ona baiei. Kaua wenanare aniba i tupua-dadana bo eḡa?
 
39 Amadodo ona aramanei ma eḡa melanai nuanuami ina vuru da Bada lamna God au mara ma au dobu. Eḡa god ḡelauna ita mamae. 40 Ana tarawatu amadodo a vereveremi anatapuna ona voteletelei. Da aiwai anatapuna ina ai taumi ma ami epaepaia au murimi ma ami mae ina manawa wei au dobuna Bada e verevere-nonoemi.
 

*^ Deuteronomy