2
Kapene Tikisa Ali-kitike Pubu Akenemo
Papetepa Iserele yatene ali pade-kitame Akolaline agale to̱aweane akaku wa oake kapene wakoa okala taneya. Opika kiwi pakeke dikane kapene tikisa ali-kiti paigakoa keneya note menoi. Nitoapa Keraisunomo moa koigoa i i wa olaukakilepa ali atoa Keraisuke wene tugoa meake wamotoa toi. Kiwi oto toa motane Ali Muno agoka kote tokale waoi. Nitoa kakoika Akolaliyo kotikatapea kibu moo. Nitatekoyake ali atoa kainya matiyame e̱e nimini iki wa eni yename ya tanele tokoile etepea litia toi. Nitikoli enekete ete-kitamepa Keraisuno yatenameke tiki wa Keraisu yoto pitia nimini peku noa tikimopa pamo tetepo takoa wakala toi. Lede kime kue eya memotoa eni kapene tikisa-kitame kini titia okoi agale i i wa kiwi oa yotokakala toi. Akolaliyo eni ali-kiti kibu mou wa atu piameneya mea tigotokoa layo pitikatekoyake nitoi.
Akolaliyopa one poanele tane edelo ali-kiti wipitia ta pataka-pete kiwi kibu mouno, nepiamene wa eya taneya. Poane take moa wetekakomepa yomiyomu ti mati kakene koa-kiti keneke moa pitikaneya. Nipa one edelo yatene ali-kitike Akolaliyo ela moamokome taneya. Ni pade namolo namolo one peku noamadete wakene yename waye wa okolika ueme nidikoa moa-kala pomotoa wakeneya. Nitoapa eya ago Noa ali atoame ki̱yo akenele toatekoile i i wa mo wia kakene ago ni one yatene ali atoa tatono (7) kakoa-pala kiwi meati wa eni yene odene toa motaneya. Ni papete Sodome Gomora tata toeme napemotoa wakilepa one peku noamadete wakoi yene peya kiwi kibu mou wa eni wipitikome toateka adeka pikome taneya. 7-8 Wene ki̱yo akene ago Lote einago Sodome take mekome enekale eni take meane yename pamoko atoa koua pia ni ali yatene wa atoa latikoa koua pia enika eni poanele tokoli enekome wene poaneya meaneya. Nipa eni yene pakeke mekilepa ta pataka abuna poanele toa poanemo oa toa kakoli enoa yakoa tokome Lote einago tepe we tokale meaneya. Nitane agoka Akolaliyo toa motaneya. Nitaneyano, opika onekele takoa meki yene ke enekakolo mekika toa moa ni poanele toa meki-kiti kipa wipitia ta pataka-pete kibu mouno nepiamene wa pikoa kawa tamele tadeko. 10 Kibu eni motokomepa kini poane wene witako toa toada wa ele kule poanele toa ni ta talo tiki yene paya tetepo takoa wawa tiki ali-kiti takoa dika dika toamene tete meademe toko.
Eni kapene tikisa ali-kiti kabe teleme wia piki toa tekete a tibuke meki edelo ali-kitika taumada tamene piti moameneya meki. 11 Edelo ali-kitame ele kule telekole tekete eni kapene tikisa ali-kiti oyake moa patukamele tokoyake ete taumada toamiki. Nipa kini poanele tikimo i i wa edelo ali-kitame kapene tikisa ali-kiti koiso akakilepa Ali Muno kakakoa potimo oa tiki. 12 Eni kapene tikisa ali-kiti yoko keneya yawa pitiki. Yoko eyapa alime wako yukoa labakoa moa tukadete tikilika paya nou toa kini wene witako toa-kama litia tiki. Edikaki toa eni kapene tikisa ali-kitame emo kumo wene toamikimopa pamo tetepo takoa tea oa tikilepa Akolaliyo kibu moa atukademe tokoloka paya nou toa tiki. 13 Eni yename yete pade ali atoa tete mema yakike tete oto wa moadete tiki. Loyo mekete bia ue nee eya nokoa kakilepa kini wa wene epetekatekole enino tatoe wa tiki. Dikaki yename anu oya-lawe kipalaka mekete nee nato wa koukoa mea potokakete kiwi ya takakala tiki. 14 Nipa atoake lene kaki ali-kiti tokome poanele toa-kala kawa kilikoa meamele toamokolo yaki. Ni Keraisu patu wedoa kautakoa kawamiki ali atoa likoa enekala tiki. Ni kamoya eya tepi-kama moa kakete eya kuya motekete toatikile wene toa mokala tiki. Akolaliyo kiwi kote tokolo waku wa wia atukateko ali-kiti eni. 15 Nitima yakilepa Akolaliyo yametane ka ki̱yo akene ka pa pimotoa etepea puku pekete toa tiki. Nipa eyago Belame Biono mana agome kue moadene poanele oyake tuku wa wene pia tane toa tiki. 16 Belame einagome poanele eni tokale enekome one mea pekene dogi kaimepa alime agale oko toa mena wa kikoa akaneya. Nipa Akolaline agale to̱awea akane ago Belameyo leau akeneya mekome tanele one dogi kaime ketekakome akeneya.
17 Eni kapene tikisa ali-kiti eya tou toa tiki. To̱a yoa teigane ue lene keneya ni pupulegemepa popokoa aua pekene wedo keneya ele kule tikilepa pale-kama tiki. Dikane yenepa Akolaliyo yomiyomu ti matike mea kamotou wa wene toopianeya. 18 Dikane yename agale muno pewe kakoa akene tetepo takoa ikilepa pamo-kama iki. Nipa poanele toma yaki yene pene tewitikoa wakene ali atoa likoa enekete ekete mone koua piamatiki yene oyake koua piamele toko wa eni poane peku lawetekala tiki. 19 Nipa kini wene witako toa-kama atiki toa tamele tokono, tamene wa olaukoa ikilepa kini wene moa koiganeleme moa labakaneya meketeke iki. Panago one tokoleme pinali one wene moa labakakolopa nipa enile toko patu kolago taneya meko. 20 Ae, panagome-kiti Ali Muno toto toa motoko ago Yesu Keraisunomo yakoa mootokoa itonole ele kule poanele tewitikoa petoa pokoyake wa enika eni poaneleme einago wa moa kautakolopa eya toko. One namolo poanele patu mekome tete motokana toa moa patukoa dika dika toamene tete motoko. 21 Ae, einagome Keraisu yoto pitia ki̱yo akenele toma poateko ka ludu pegene kakoa wakome one totono tewitikoa puku pokome toapa dika dika toamene tete eni moatekoyano, nitikaya tokale eni ka ludu poamoo tokapa epetoo toka. 22 Dikakilekepa eya wa pedoa ikimo uku. Tueme-kiti one nee kapelogoa pomepa wa naniko einata wa wakapea pome nopoko. Ni kai-kiti yapu piimotokome one peke pia kakota wakapea pome waka peke pipokala toko.