2
Epesase Yeneke Pipia Wia Mekoa Wetekanemo
Nimo ootokoa kakome okome anu losu yatene Epesase take mekika yopiko edelo agoke eya wa wia mekoa wetekakamene.
No eya tuku agome uku. Nimini yoname tagoi tatono kakoane (7) pikoane kawane ni golo kueme latiane labo piatikiya tatono kakoa (7) pakeke yawane tuku agome uku. Wini toma yakile wene taneya meku. Kini pupupa kilikoa meamekete wedoa tiki. Ni ko̱ wameneya poti toa togaki. Ni poanele toma yaki yene kote tokolo waki. Ni pade ali-kitame Aposelo ago nuku wa kapene wakoa okoli pitia yakatekoapa kapene wakadeki wa waki. Ni kini pupupa ko̱ wameneya poti toa togakilepa ke enekakolo meketeka no i agoke toa tete oyake moato wa toa togaki.
Widikoapa toa epetekaki wane wene tukuyake eya wane mane oane motukuno, yakamene. Nooke namolo wene mekoa mekoina toa opi wene wedoa mekoa meamiki. Nooke namolo wene mekoa mekoinakale wene taneya meamene-ye. Nitikete ae opi etepeane yakedeku wa wini wene wia waatekoa kini namolo toa epetekakoinakale wa toma pamene. Wini wene wia wawameadekolipa nipa kini labo piatikiya wane eko pata moane piadene nou. Nimo ukuyake kini eya tikileke kiwi kei piamedeku. Eya ago Nikolasine totono litia tiki yene kime kotimi yoa meki. Nipa noanume kotimi yoane meku toa tiki.
Yakou wa kale piiyakoa kaketepa nipa Epetane Yominiyo anu losu yatene-kiti -pala oko toane to̱aweane ukumo yakamene.
Poi moa patukakete anukule takoa togakoi yene meemoa pomotoane tekene Akolaline ipeke witako yomo ku̱ kotia namene wane yameou wa einagome oka.
Semena Yeneke Pipia Wia Mekoa Wetekanemo
Einagome nopala eya waka oka. Anu losu yatene Semena take mekika yopiko edelo agoke eya wa wia mekoa wetekakamene.
No eya agome padele padele peya titianeka wipitianeka tuku agome uku. Tukene tuaneke wa kamoane meemoane puku. No nitiku agomepa wida ke enekakolo ponopene yene mekino wene tuku. Kipa ponopene yene wane oaneke kamo yene tetepo takoane uku. Ni Yu yene padeka-kitame kiwi tegene matakete ikimoka wene tuku. Eni Yu yename kipa Akolaline Yu yene meko wa ikiyake Yu yene tetepo takamekene Setanuno yene tetepo takoane waku. 10 Kini tete moatikilekeka piti moameamene. Setanuyo kipa no Keraisuke edoa wene tugoa meki patu wa pene nome likoa enenokala too. Nitikale Setanuno peku naki-kitame kiwi padeka-kiti po yapu moa pitikakolipa ta noi kakoa (10) pataka toa tete mokoa kawei. Tuadekolupa tuou wa nooke wene tugoa mekolipa nipa moa patukane alike sili meou toane tekene mea kama pamene wane kiwi kei piou.
11 Yakou wa kale piiyakoa kaketepa nipa Epetane Yominiyo Akolaline losu yatene-kiti-pala oko toane i to̱aweane ukumo yakamene.
Poi moa patukakete anukule takoa togakoi yene tukilepa toake ali atoa taku takoa tuatekoi ta enamoi. Nipa poane take poamoi wa einagome nopala oka.
Pegamame Yeneke Pipia Wia Mekoa Wetekanemo
12 Einagome no-pala eya waka oka. Akolaline yatene Pegamame take mekika yopiko edelo agoke eya wa wia mekoa wetekakamene.
Imo ikilepa eka okata olo kakene tue pikoane kaku agome uku. 13 Kini wini meki ta wene tuku. Wini takepa ete yene Setanuke lukoa meki. Kiwi pade nitameneya anu ibini wedekoa nooke wene tugoa meki. Wida Setanuyo yopiko take eya ago Adipasi anukumo-kama to̱awea akakago wia tukane-peteka nooke wene tugoa mea no wawamokoina. 14 Nooke widikoa wene tugoa mekilika eya wane mane oane motukuno, yakamene. Kiwi padeka-kitamepa eya ago Belameyo namolo papete pale tanele tiki. Einagome eya taneya. Iserele yene etepea poanele toma pomotoa likoa enekome toatekale mone pitikaline tobou ago Belake yametaneya. Eina yametekana toa tokome Iserele yene likoa enekale iponoke lodo yotane nee moa noa ni koua piamatekoi atoa koua pikala taneya. 15 Ni kiwi padeka-kitame eya ago Nikolasine totono litia tiki. 16 Kini wini poane wene wia wamene. Wini wene wia wawameadekolipa nipa kiwi mekika poanele tiki yene-pala poi wete tonou. Nipa anu kabunuke kiwi wiatekou tue witaneya kakene nitou. 17 Yakou wa kale piiyakoa kaketepa nipa Epetane Yominiyo anu losu yatene-kiti-pala oko toane ukumo yakamene.
Poi moa patukoa anukule takoa togakoi yene eya moane meou. Akolaliyo papete kaukoa lawetane maana nee lawetoane ni ake tane kue wane meane tou. Eni kue wanekepa kini weneya ibini wia mekaneya pioo. Nipa ete-kitame wene toameneyake pinagome odene weneya ibini i wa wene too wa einagome nopala oka.
Taiataira Yeneke Pipia Wia Mekoa Wetekanemo
18 Einagome nopala eya waka oka. Akolaline losu yatene Taiataira take mekika yopiko edelo agoke eya wa wia mekoa wetekakamene.
Imo ikilepa eya agome uku. No Akolaline Mana anu leneta toe itipono akene tetepo taneya kawane ni anu kawatapa berasi wa akene kapa keneya yadi yadi tootapeneya kaku agome uku.
19 Kini wini take mekete tikile wene taneya meku. Yete pade ali atoake wene mekoa ni nooke wene tugoa ni eko ali atoa auapea ni ke enekako-peteka enika enile toa wawamoa poti toma yaki. Nipa kini titikete toma yakoinakale moa patukoa wedoa toomoa yaki. 20 Widikoa mekiyake eya wane mane oane motukuno, yakamene. Wini atoa Yesebeleyo Akolaline agale to̱aweane akaku wa oake eyaka toko. Anukule takama yaki ali atoa etepea pomotoa likoa enekala toko. Nipa pamoko mea ni iponoke lodo yotane nee moa noa tamele toko wa wini atoame kiwi olaukakono, dekolo pa wa wetekamiki-pe. 21 Einatoa one eni poane wene wia wako patu wane yono lukoane mekene kibu moamokounake one eni wene wia wawamoko. 22 One wene wia wawamokono, walaike yeneme tuaneya pimotou. One koua pikala tokoi yenameka dika dika toamene tete momotoane wawou. Eina atoame olaukanele tewitikoa wawameadekolipa nitou. 23 Einatoane peku mati-kitika wiane tukou. Nitikolu enekete anu losu yatene ali atoa peyame eya wa wene toi. No einagome ali atoane tepene piko wene tetoa enekono, kini tokoo toa nami wikala toademe toko wa wene toi.
24 Ete Taiataira yene etepea pikiyake kime eni poane peku noa toamiki. Nipa Setanuyo kaukoa olaukane toa i atoame oa metekono, yakoa toamato wa kime litia toamiki. Nitikino, kini wene keda takakaya tokolo eya odene tamene wane uku. 25 Wida wakapeane nomotoa nepia mekilepa kini namolo yakoa motokoinakamo wedoa pikoa kawa nepia meamene. 26-27 Poi moa patukakete anu wene pikoule toa togakoi yene-pala eya wane oane tou. Pitikali ta piko peya pitiki toa talo toa meamene wane yameou. Nipa agetaiyo no yameteka toane kiwika yameou. Nitikolu kodou agome-kiti mete pade kamo itonome latianeya poadekale enekome kapa wapime wia kugutukou toa e ku pitikali wedoa yopia kaketepa moa kawikoi. 28 Nitamene wane koobu tagoi-kitika kini wane oane yameou.
29 Yakou wa kale piiyakoa kaketepa nipa Epetane Yominiyo anu losu yatene peya-pala oko toane to̱aweane ukumo yakamene.