Pas Pitata Masan Matakut San
1
Na Saimon Pita. Na Jesu Kraisda tapan itane kwiiknga dakngake itane puyana tasinggat. Tasiwa nanduke aminda aposel ngang nanikaing.
Siwan nata pas asanu ginu Jesu Kraisde natapa kekekanggak aminde matandamunggat. Siwan Anutuninu Jesu Kraisda nin gatanimuke kepi nomana siknga tawake ninu kuupbamdane musipmin pangenawan ninu Judia nana amikat gikatda ie natapna kekeknga singgak. Siwan sanga wa ninda ie banip sikamang kakngae natapna take siknga singgak.
Siwan nata ie tumuk wam iniwa ita ginde natake ginda natdetdeu anggaman Anutu gatu Buyambam tapaninu Jesue nataaing ngang natake ita ginde musip kwikwiu asiknga natandamuke gin pasiwan ginda musipza kwikwiknga yutning kakngata buyambam siwik.
Anututa ninu inae papan yuamang.
Siwan Jesuta ninde natake ninu ie natdetdetninu anggaman siknga natdeke ie kuke iat gatake yutnimde natake yaniwakut. Ngan. Ninda ie kuke ninda itane banip tawake kepi nomana siknga akngane sukunimde natake Jesuta inane kekeknga aknganata ninu yaniwakut. Yaniwake ita ninu take siknga gatanimunangge yawan yukut. Siwan ita wamu wa yawan yukut taknga buya aawan ginda sanga wai musia enayaaknga bitatening. Sanga wai musia enakaingu wa aminda wai siningge yapii unin. Siwan ginda teke Anutue banip tawake tasining. Ginda unzing tasiningge natake Anututa wamu tupa yawan yukut taknga ginde damukut.
Unzingge ginu Anutue banip sikengu ginda sanga nomana siknga tasinangge puya kekeknga siknga tasinong. Gatu ginda gisae natdetdetzae kuyana yutnong. Gatu gindane iwanzata enake toknga takngatu takngatu ginde dama pakengu ginda wikake yutnong. Gatu ginda Anutue banip tawake tasinong. Gatu ginda notza Anutue amina dakngake yuaingge musip gwaang natayamunong. Gatu aminu kuupbamde butaya natayamuke gatayamunangge takekan natapnong.
Ginu atnataaing. Ginu sanga wa kuupbamu kumzang tasikengu ginda natdetdeu nindane Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane akngae anggaman nataaing kaknga buya aawan ginda itane banip atawake tasining. Siwan aminu tapatuta kepi waaknga dua tawake tasiwiu waapa tupa Anututa gatangamuke itane waiakngana sandekngamukut ngana ita apbotasukunggak. Apbotasukuke kai zikaawan sanga maa siknga dua kawik binga dakngake sanga tupa Anututa gatangamukut takngae botake sukuwik.
10 Siakan mate notna. Ita apbotasukuwik ngana gin. Ginda kepi nata wa daninggat taknga tawake tasikengu ginu akekekake dua siknga pimaning. Siwan ginda pimanam ngang natanggamatake sanga Anututa ginu inae pake yandawamban ie kuking kaknga kekeknga siwikge tasinong. 11 Tasike dua pimake yuwawa danduke Anututa ginde asiknga bakngake gwaboknga zitdamik. Zitdamuke ginu pakopan ginda enandangu Buyambam tapaninu Jesu Kraisda kuyana yuak komune kopning. Koke Jesu wa nindane waiaknganin sandetnimukut tapatane gepbiatang koke kekeknga asinggan asinggan yutning.
12 Siakan. Wamu nata wa daninggatde ginu atnataaing. Natake siakan wamu waaknga gitna gwa take ie kekeknga yuaing. Siwan ngana undanga. Tapduk bamu nata gindane natdetdetza pangenake daniwa ginda ie asinggan natdeke yutning ngang natake yanggat. 13-14 Na atnataat. Buyambam tapaninu Jesu Kraisda tupa nanike na tapduknga dapaknga yusika akupitde yakut. Siwan wamu ita wa yakut taknga buya asaawik ngang natake nata gindane natdetdetza pangenake daniwa gatusa natdetning. Ngan. Nata take siknga daninangge nataat. Danike tasiwawa kuku tapduknga nata akupit gwenda apik. 15 Siwan ginda wamu nata ginde daninggau waakngae asinggan natdeke yutningge natake puya kekeknga tasiwit. Tasike akupana ginda wamu waakngakan gitna take yutning.
Jesutane umana aknga yatangenakut.
16 Siwan ninu itane kwiiknga dakngake wamu Buyambam tapaninu Jesu Kraisda apmea gatuna apuke puya kekeknga siknga takngatu takngatu pasiwikge natake ginde danikapbumang. Sike wamu ninda danikumangu wa ninda wamu nisane banipda siwan natake dua danikumang. Ninda kopap wamu yapiina wena moo siknga takngatu dua tawake danikumang. Wena siknga. Tupa ninda nisa kaininda siknga kawatna Jesu waapata apuke puya kekeknga tasiwan kakumang. Kake ninda ie natapna aminu enandang nana tapatu dakngakut. Unzingge ninda wamu ita gatuna asapikge natake danikapbumang. 17 Ngan. Ninda kaininda kawatna Nanin Anututa enandang yuke Jesutane umana asiknga yatangenake ita anzing yakut, “Waapa natane waaknga. Na ie take siknga nataat,” ngang yakut. Sike wamu ita wa yakut taknga enandangga epan natapbumang. 18 Ninda Jesuat gatake tawan dakane yuwatna wamu waaknga enandangga epan natapbumang. Natake tawanu wandakae natapna Anututane kep tapa binga dakngakut.
19 Siwan kaininda kawatna Anututane siakan wamu ayanikapsa aminda tupa siknga yaking kaknga buya unin aawan kakumang. Kake ngana wamu takngatu ita gatuna apikge apbakngake natayuamang. Siwan gikaya kuut wa amindane wamna buya apmea aawikge apbakngake natayutnong. Dasingge? Wamu wa aminda yakapbing kakngae natapna lamu gwenduta zikaa dakaatang isikonggak binga daknganggak. Isiwawan kuku akwakawan yekapdaau gwaim gwenda yuak binga daknganggak. Siakan. Wamu waakngata natdetdetninu kaipake kuwan ninda Jesue kukumang. Kuke kakaa itane akngane yuamang. Yuwatna kuku tapduknga aminu kakaa waakngatane toiknga apata asapik gwenda apik. 20-21 Ginu atnataaing. Anututa tupa siknga aminu tapatu tapatu inae papan itane kwiiknga dakngaking. Dakngawa Waung Kapata wa amindane musia pangenawan Anututane siakan wamu takngatu takngatue natake yanikapbing. Sike wamu wa yanikapbingu ina banipda siwan dua yaking. Aho. Wamu wa yakinggane yapii Waung Kapa unin. Siwan ginu wa aminda wamu Anututa ina yaniwan natake yaking kakngae yapii kanangge natake natdetdeu gisane akngane yananga dua. Aho. Waung Kapata wamu waakngae yapii ginde yeutdaman kanong.