Wamu Tupan Kendetnangge
Buu anggomune ninda Anututane miti wam tana tekwaban matakumang. Sike ninda ves namba kuut gatu Anututane wam buyak matakumang. Ninu atnataamang. Miti wam matake aminu apmatakingga namba dakatu dua mataking. Wena. Siwan masande aminu kunduta miti wam usanzike sapta gatu ves ngang mataking. Unzingge miti wam tana tekwamban ves kundu kuut tana tekwamban anzing matakumang:
5-6. Siwan namba wa binga kakengu gata anzing natapso. Wamu kundu ves 6-dane tupan matake wamu kundu ves 5-dane masan mataking ngang natapso.
Siwan buu anggomune wamu kundu wamdane minga ba gwapakngi matakumang. Sike minga wamu ninda matakumangu wa ninda gatane natdetdetna tana kakaawikge natake matakumang. Ngana gata gwapakngi wamu wa kendeke Anututane wamu takngatu ngangu ma natapim.
Siwan buu anggomune gata tuwangu takngatu takngatu daman binga matakumangu anzing binga ( ) kayo. Kake gata anzing natapso. Wamu daman katangu wa tupa siknga aminu kunduta Grik wam tanganu miti buk gomune dua ba mataking. Ngana aminu kunduta wamu wa mataking. Unzingge ninda katak siknga dua nataamang. Wamu wa Anututane wamu takngatu ba amindane wamu takngatu ba dasing? Ngan. Ninda anggaman dua natake damanu unzingu matakumang. Ngana gata ie meya ma natapim. Aminu buyambamda yake wamu wa aminu tapatutane wam dua, Anututane wam ngang yakaing. Unzingge ninda wamu wa penanga dua. Aho. Ninda miti buk gomune matake ngana daman katak matakumang.