Pas Jemsda Matakut San
1
Na Jems. Na Anutuat Jesu Kraiskatdane puya amina tapatu dakngake yuat.
Nata pas asanu ginu Anututane aminabamu kepna kepna yuaingu kuupbamde matandamunggat. Matandamuke gaak wamu ginde daninggat.
Sanga nin pasiwan singgak kakngata nin kekekanimik.
Siwan mate notnabam. Meya takngatu takngatuta ginde apa kakengu ginda apbaknganong. Ginu atnataaing. Meya waakngata apuke sanga ginda Jesue natapa kekekanggak kaknga tasiwan siwik. Sike meya wa gin pasiwan singgak kakngata gindane musipza papan kekekaning. Siwan wa papan kekekaning kakngata buyambam siknga siyok. Siwan ginda dua siknga tuyukake pimaning. Wena siknga.
Natdetdetna dapaknga siwikge.
Siwan aminu gikat nana tapatuta natdetdetna dapaknga siwanu ita Anutue tumuk wam ininangge take natapsok. Ita Anutu aminu kuupbamde natdetdeu yamusaanguke ngana dua yanisapdukgak kapae inike musia takngaaya ie dua natapan. Aho. Ie meya dua natake inindatapsok. Ginu atnataaing. Aminu Anutue natake musia takngaaya natapiu waapata nangaakan natapik. Unzing yanggabam gwene sambuyata enawa gotda puyapakunggak binga aminu waapata Anutue natapan kekeknga dua siwik. 7-8 Siwan aminu wa bingata natdetdeu takngatu takngatu nataakge sanga takngatukan dua tawake tasinggak. Unzingge ita Buyambam tapaninda sanga tapatu apmea ba nae namik ngang yananga dua.
Sanganin pakamang kakngae bakngananga dua.
Siwan notninu Jesue amina tapatu sangana wenaapata Anutue nomune umana kayaapa daknganggakge apbakngayok. 10 Sike notninu Jesue amina tapatu sangaapana kaya apatane sanga Anututa kaiwan kungaman kakengu ita apbakngayok. Ginu atnataaing. Zongazonga tapunu take kaamangga zet sopukaing. Ina unzakan sangaapaninda zet sopuning. Siwan meya waakngata aminu waapae apuke kekekangaman ita apbakngawik. 11 Ngan. Sangaapana kayaapata sanga kunduat panangge tasisika ngana akupik. Unzing gunzitda akoke gunzitdane toknga akngata zongazonga tapun yasiwan zetzet kupiake pimakaing binga waapata kupik.
Sanganin pasiwan pimanim takngae.
12 Siwan aminu gikat nana tapatu aminu tapatuta tasiwan pimapikge tasinggak ngang kakengu ita apbakngayok. Dasingge? Ita akekekake dua pimapanu Anututa waapatane umana yatangenake sanga kayuk asinggan yutnanga aknga asimik. Sanga waaknga aminu Anutue musip gwaang natangamuningu kuupbamde yamunangge gwa yawan kekekakut. 13 Siwan aminu tapatu inane musia enayaakngata tasiwan siwanu ita anzing ma yawan, “Anututa na wai waaknga tasiwitde natake ita natane musipma tangenakgak.” Ginu atnataaing. Sanga takngatuta Anutu tasiwan pimananga takngatu wena. Siwan Anututa aminu tapatuta sanga wai takngatu tasiwikge natake dua tasiwik. Wena siknga. 14 Sike aminu tapatu sanga waiakngata tasiwan siwan waapatane musia enayaakngata inindatdauke kaitakuwan ita apimapik. 15 Siwan musia enayaakngata tasiwan buya aawan aminu waapata sanga wai takngatu tasiwik. Tasike tasinggawan buyambam siwanu waapata akungwake Anutuat gatake yutnanga dua siwik.
16 Siwan mate notnabam. Nata ginde musip gwaang natandamuke daninggat. Ginu Anututa nin pasiwan pimanimde natake tasinggak ngangu kemu ma natapam. 17 Kakaa kuupbam ninde kakaatnimukaingu gunzit ba yekap ba yekapdaak ngangu sanga wa kuupbam Anututa ina tasike tekut. Sike ita enandang yuke sanga take siknga kuupbam ninda pakamangu wa atnimunggak. Ita noman tasinggak kaknga teke wai dua tasiwik. Unzing yekap gwenda sipdune buyambam akonggak siwan gatu sipdune mateknga akonggak binga dua Anututa tasike asinggan nomana akngakan tasinggak. 18 Tasike ita ina banipda siwan nin gataniman aminu kunduta itane siakan wam taknga ninikapbing. Sike wamu waakngata nindane musipmin pangenawan ninda gamok itane amina dakngake yuamang. Unzing Judia nana aminda nanam zak kwaike kayuwawa buya tupan aakaing gwegwen deke Anutue sanga ngang natake ie imukaing binga ninda gamok itane amina dakngakumang.
Anututane wamna natake gwaamutnong.
19 Siwan mate notnabam. Nata ginde musip gwaang natandamuke anzing daniwa natapnong. Wamu takeaknga natapnangge ginu maak gwaang panong. Pake ngana wamu katak siknga dua natake zetgaman kuke aminu kundue ma yanikapam. Siwan aminda wamu wa yanikapning kaknga zet dua papa kakengu ginu wikake tasike musipza toknga zet ma natapam. 20 Dasingge? Aminu musia toknga natapiu waapata Anututane puya nomana tasinanga dua. 21 Unzingge ginda waiakngasa kuupbam apbitapenong. Apbitapeke Anutue gepbiatang koyuke itane wamna gindane musipzaatang kwainggau waaknga gitna take apbaknganong. Siwan wamu waakngata gin gatandamuke ginda waiakngasae toknga pananga akngane ginu asandewik.
22 Siwan ginu natdetdetzane anggaman natake kemu ma natapam. Anututane wamna moo siknga ma natapam. Aho. Maak gwaang pake wamu waaknga natake tawake tasinong. 23 Sike aminu tapatu Anututane wamna moo siknga natake wamu waaknga dua tawake tasiwiu waapata wamu waaknga zet botawik. Unzing aminu tapatuta inane nomna kuku amin wee kaaing sane kawik. 24 Kake ngana ita kuke nomnae zetgaman botake noma unzing siknga ngangu dua natapik binga aminu waapata wam natake ngana dua tawake tasikengu ita zet botawik. 25 Siwan ngana Anututane wamu nomana siknga waakngata nindane musipmin pangenake sanga musia enayaakngane ninu sandewan take siknga yutnim. Sike aminu wamu waaknga gitna take asinggan natanggamatake tasiwiu waapata dua botasukuke tasiwan buya aawan ita apbakngawik.
26 Siwan aminu tapatuta na yangga aminu gwa dakngake yuat ngang natake ngana inae katak dua tagwauke wamdekan yawiu waapa kem nataak kapanin. Ita yangga amin gwa dakngakut ngana buya dua tasiwan aakgak. 27 Siwan aminu tapatuta Anutue siakande siknga inimbaknganangge natakengu ita sanga Nanin Anututa take nataak kakngae natake anzing tasiyok. Toitoit gatu maya kombakobat ngangga meya takngatu kawanu ita akgatayamuyok. Gatu ita sanga waiaknga aminu Anutue masa imukaingga tasikaing kakngae apbitateyok.