Wamu Takeaknga
Jonda Matakut Taknga
1
Kayuk yutnanga akngae yapii.
Kepat sangabamu enane yuaikat dua tasike tekut gwene aminu tapatu umana Wam Taknga ngang Anututa inikut. Iat Anutuatda gatake yukumayak. Ge waapaatdane yapiina buya kundukan. Siwan yakap sikngaatang unekan gatake yukumayak.
Ge Anututa mina mina inatakan dua tasikut. Anutuat iat gatake yukumayak kapa iniwan waapata natake minaka sanga sanga tasike tekut. Tasike teke ita kayuk yutnanga akngae toiknga dakngake yukut. Yuke ita kakaa aknga aminde takepbut. Takepan kakaa waakngata zikaa akngaatang isike kekeknga isiwawan zikaa akngata tanguwan kupikge tasiwan maiwan kakaa akngata kekekake yuak.
6-7 Siwan keune nana tapatu umana Jon ngang iniking. Anututa iniwan enake kakaa waakngae yaninangge tasikut. Tasike kakaa waakngae yanikut taknga natapa siakan siwikge yanikut. Jon inata. Kakaa waaknga inata. Siwan Jonda kakaa waakngae yanikapbut. Siwan umana Wam Taknga ngang inikut tapata siakan siknga kakaa akngane yukut. Ge kakaa waakngata keu andakane epu isitakuwawan kuupbamda kaking.
10 Epu waapata keu andakane yukut. Siwan tupa Anututa iniwan natake ita keu andakaat sangabapat pasike pekut ngana aminbamda kambotaking. 11 Siwan waapata inane kepdakane apan bapuna tapatukan ngana unenana aminda dua iniking. 12 Sike nikat nana kunduta ie natake Anututa initewan apbut tapa unin ngang natake gaak wam inikumang. Ie natapna kekekawan inina natake Anututa umanin yawan ninu itane waaknga dakngake yuamang. 13 Ge minginda ninu bokngiwa Anutue waaknga dakngakumang ngangu dua yakamang. Gatu ita waak zak siwat aake Anutue waaknga dakngakumang ngang dua yakamang. Anututakan yawan ie waaknga dakngakumang.
14 Siwan umana Wam Taknga ngang inikut tapata amin dakngake nin banakan katang yuwawan take sikngaapa ngang kakumang. Ita Anututane waaknga buyakan tapata yukut. Ge take sikngaapa yuwikge Nanata yakut. Siwan musiane kwikwiknga wapat siakan wapat dopan yukut.
15 Siwan Jonda ie natake anzing yanggamatakut, “Aminu aapae tupa unzing gwa yakum, ‘Nata tupan gamok apana aminu tapatuta masande apik. Ita napbike yuak,’ ngang gwa yakum. Dasingge? Nata dua aakum gwene ita tupan gwa yukut.” Ngangu wamu waaknga Jonda yanggamatakut.
16 Siwan musiane kwikwiknga wam takngatakan dopan ita asinggan asinggan gatanimunggak. 17 Ge Anututa yawan Mosesda tupanu mama wamdekan yanikut ngana masande Anututa gatu yawan Jesu Kraisda kwikwiknga wam takngaat siakan wam takngaatde ninikut. 18 Siwan aminu keunenana tapatuta Anutu kainata dua kakut. Tapduu ayuamang kopatang kaya unzakan dua kaamang. Itane waaknga buyakan tapa Nanaat gatake yuamayakga Anutue yakapan natapbumang.
Jonda wam yakapbut.
(Mat. 3:1-12; Mak 1:8; Luk 3:1-18)
19 Sike Judia nana amindane tupan takwakga wam yake Anutue yot takwan gwene pasiya aminu kunduat gatu wa amindane puya amin notna Liwaitane dongune aaking aminu kunduat ngang yanipewa kuke Jerusalem yot gapma teke kuku Jonu anzing inikwaiking, “Ga mamin tapa,” ngang iniking. 20 Siwan Jonda yake wamu dua takusopuke anzing yakapbut, “Aminu Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake apik aminu na waapanin dua,” ngang yanikut.
21 Yaniwan yake anzing inikwaiking, “Ga puya dasing kaknga pasinggayak amin tapata apbuyak. Ilaijata gamok apikge yaking kapa ga unin ba dasing,” ngang iniwa ita yake, “Aho,” ngang yanikut.
Ngang yaniwan yake anzing inikwaiking, “Ga ayanikapsaapa Mosesda tupa siknga ngang yakut tapae kayuamang kapanin ba dasing,” ngang iniking.
Iniwa ita yake, “Wena,” ngang yanikut.
22 Yaniwan yake anzing iniking, “Ga mamintapa? Ninda wamu yake zaaknga ninu atninipewa apumangge yaninim. Gata gikae dasing yawiyak,” ngang inikwaiwa 23 ita yake anzing yanikut, “Nata pasiwa ayanikapsa Aisaiata wamu takngatu matakuu buya unin aakgak. Siwan anzing matakut, ‘Aminu tapatuta keu amina wena komune yuke wamu takngatu anzing yanggamatanggak. Buyambam tapatane kepina tanomanutnong!’ Ngangu wamu wa matakut taknga na unin apuke pasinggat,” ngang yanikut.
24 Siwan Judia nana aminda miti wamu inata takngatu natake dongu takngaaya dakngake yukinggane dongu takngatu Ferisi ngang yaniking. Siwan aminu wa Jesue apbing takwau Ferisiat nana. 25 Siwan wa aminda anzing inikwaiking, “Ga Krais gatanimuyaapa dua. Siwan gatu ga Ilaija dua. Siwan ga ayanikapsa waapanin dua. Sike ga maminda ganitewan apu aminu yangga sauyamunggayak,” ngang inikwaiking.
26 Inikwaiwa ita anzing yanikut, “Nata aminu yanggata sauyamunggat. Ngana aminu tapatu ginda ie dua nataaing kapata gin banakan yuak. 27 Aminu waapa nae masanane apunggak. Apan kake na aminu umana wenaapa yuke gwetake nata gatane kepi taukga waikgama ngang ininangge maaknga nataat,” ngang yanikut.
28 Wamu waaknga Betani yot gapma yangga Jodan tapa kautdu saak yuak gapmae yangga apane yaking. Sike keu waomune Jonda aminu yangga sauyamukut.
Jonda sipsipde tuwanguke yakut.
29 Siwan tembana Jonda kawawan Jesuta apuwawan kake anzing yakut, “Ninda sipsip matek tangutna kupan matake Anutue imunangge kataune gatukande sana yasikuwa waiaknganinde tokngaaknga paniman kake Anututa sanga wa imukumang amindane waiaknganin sandetnimunggak. Ina unzakan Anututa waiaknganin sandetnimunanga kepi tasinangge natake aminu wa apunggau tapan apuke sipsip matek wa tangutna kupik gwen bingata waiaknganinde toknga aknga panimik kapa unin. Ita tasiwan Anututa aminbamu keune nanatane waiakngana sandeyamik. 30 Aminu aapae nata tupa yakumunin. Aminu tapatu masanane apunggak. Ita natane tupan tapana. Dasingge? Nata dua aakum gwene ita gwa yukut. 31 Nata nina ie dua nataat. Ngana nata aminu yangga sauyamuwawa ginu aminu waapa tupa yakumunin ngang anggaman natapningge apbum,” ngang yakut.
32 Siwan Jonda sanga tupa kainata kakut takngae anzing yakapbut, “Nata kawawa Waung Kapata enandang teke epuke kwaiu kombunanang ngang yanikamang gwenda binga epan kakum. Epan kawawa ita paku ie gupnane yuwawan kakum ngang yakapbut. 33 Nata nina ie dua nataat. Ngana na nanitewan apuke yangga sauyamukum tapata anzing nanikut, ‘Gata kawawi Anututane Waung Kapata epuke aminu tapatu tapan kawiyak kapata maya wawie Waung Kapa ita yaman ita kekekayamuke musia pangenawik kapanin. Pangenawan itane kekeknga akngae gepbiatang koyutning,’ ngang naniwan natapbum. 34 Sanga wa nina kake aminu waapa Anututane waaknga ngang gwa yakapmat,” ngangu Jonda unzing yakut.
Jesuta pandetna pakut.
35 Siwan kweu Jonda pandetna tapaat gatake yuke 36 Jonda kawawan Jesuta kuwan kake Jonda anzing yakut, “Kanong! Aminu wa apunggau Anututa tapan apuke sipsip matek tanguwan kungwanggak gwen bingata waiaknga ninde toknga aknga panimik kapa unin,” ngang yakut.
37 Ngang yawan pandetna waapaatda kuku Jesu tawakumayak. 38 Tawake kuwawat Jesuta tapan tekwamban waapaau kake anzing yanikut, “Gitda dasing natake nawakamayak,” ngang yaniwan yake waapaatda anzing inikumayak, “Rabai. Ga you zagwene yuayak,” ngang inikwaikumayak. Sike ninda umana Rabai ngangu waaknga tana tekwamban anzing yanim, “Aana.”
39 Siwan ita waapaau yanike, “Giu apu kason,” ngang yanikut.
Ayaniwan waapaatda kuke you ita yukut gwenu kakumayak. Siwan bangee gwa siwan kake gunziu wagwene waapaau iat gatake yuking.
40 Siwan Endru, Saimon Pitatane uyapna, waapata aminu Jonde wam natake kuku Jesu tawakumayau tapatu. 41 Ita kuku paana Saimon gamok tawataku kake anzing inikut, “Nitda Mesaia apa gwa kamak,” ngang inikut. Sike ninda wamu Mesaia ngangu waaknga anzing tana tekwamban yanim. Anututa tapan Krais gatanimuyaapa. 42 Siwan Endruta initake Jesue takukut.
Takuwan Jesuta kake anzing inikut, “Ga Saimon, Jondane waaknga. Masande umanda Sifas ngang ganining,” ngang inikut. Sike ninda umana waaknga tana tekwamban anzing yanim. Pita siwan yapii supgwen ngang yakamang.
Jesuta Filipat Natanielkat yayawamban apbumayak.
43 Siwan Jesuta keu Galili komune kunangge natapbut. Natake Filip tawataku kake, “Ga naat kuut kusim,” ngang inikut.
44 Siwan Filipda Betsaida nana tapatu siwan Endruat Pitaatda you wanggapmane nanakan. 45 Siwan Filipda Nataniel tawataku kake anzing inikut, “Tupa siknga Mosesda aminu tapatue natake mama wapatang matatekut. Siwan yanikapsa aminu kuupbamda aminu waapae matateking kapa gwa kakumang. Umana Jesu ngang inikingu waapa Nasaret yot gapmane nana. Josepde waak,” ngang inikut.
46 Iniwan Natanielda, “A! Nasaret yot gapmaneta sanga mina takeakngata apik,” ngang iniwan, “Apa! Apuke kayo,” ngang Filipda iniwan kukumayak.
47 Kuke Natanielda apuawan Jesuta kake Isrel nana waapata musiaatang kewamu takngatu dua nataak ngang yawan 48 natake Natanielda anzing inikwaikut, “Dasing siknga natane yapii kayak,” ngang inikwaiwan Jesuta yake inikut, “Tapduknga Filipda nae dua ganik gwene baapdaka yapiine yuwawi gandut,” ngang inikut.
49 Iniwan, “Aanin! Ga Anutue waak! Ga ninu Isrel nana amindane takeapanin dakngake yuayak,” ngang Natanielda yake inikut.
50 Iniwan yake anzing inikut, “Gata baapdaka yapiine yuwawi gandut ngang ganiwa nae natapi kekeknga singgakge masande nata puya kekeknga tasiwa kawiyak kakngata wamu wa ganinggat taknga yapbimbik,” ngang inikut. 51 Inike Jesuta gatu yanikut, “Siakande daninggat. Ginda kawa ena banakan komda dakngake kuwan na aminbamdane notnaapa dakngake yuwawa Anututane angelata enandangga nae epuke kopa kaning,” ngang yanikut.