Wamu Takeaknga
Lukga Matakut Taknga
1
1-4 Sanga takngatu takngatu nin banakan apa kainata kake ninindamuking. Tapduknga waakngata apbut gwenuneta kake ninindamuking kakngae natake aminu buyambamda gwan mataking. Siwan buyambam tapa, Tiofilas, gata wamu wa mataking kakngae gwa natapbuyak. Siwan sanga wa mataking kakngae tupa siknganeta katak natake tanomanuke naaya matanangge natapbum. Natake wamu waakngakan noman siknga matanggama kendeke tupa gwa natapbuyak kaknga natapi siakan siwikge matanggamunggat.
Yangga sauyamukut tapata aawikge angelata yakapbut.
Siwan Herotda Judia kep komune nanatane aminu tupan tapa yukut gwene aminu tapatu umana Sekaraia ngang iniking. Ita Anutue yot takwan gwene pasiya aminu tapatu Abaisatane donga yukut. Siwan maatna umana Ilisabet ngang iniking. Ita Erondane dongune aake yukut. Siwan waapaatda Anututane mama wamu kuupbam katak siknga tasike Anutue kainae aminu dudumnata yukumayak. Aminu dudumnata yuke ngana mayata waaknga yapana dua bokngike songa yukut. Yusika waapaatda aminuake sikumayak.
8-9 Siwan Anututane yot takwan gwene pasiya aminda usanzike puyana unzing unzing ngang yake pake pasikaking. Siwan Abaisatane donga tapduknga kayane puya pasikaking. Siwan Abaisatane donga tapduknga kayane puya pasiwawa Sekaraia tapan ita yot takwan gwene koke sanga Anutuekan natake sawan kupan akopan natapan kapanga 10 take siknga siwawan aminbamda kepman yuke tumuk wam Anutue inike yuking.
11 Inike yuwawa angela tapatuta apuke buka kupanda konggak gwene siyaapane yuwan Sekaraiata kakut. 12 Kake nangaakan natake gwaukut. 13 Gwauban, “Sekaraia. Magwaumbim,” ngang inikut. “Anutu asinggan iniwi natake tasiwan maatdata engangu wawi tapatu tangaiwik. Tangaiwan umana Jon ngang iniyo. 14 Inike musipba tatanga natapiyak. Natake yuwawi aminbamda waakgata aawan natake take siknga natapning,” ngang inikut. 15 “Dasingge? Waapata Anututane kaine umana kayaapa dakngawik. Yangga toknga aknga takngatu dua tangopik. Ita aawik gwenuneta Anututane Waung Takwan Tapata gatangamuke kekekangamik. 16 Kekekangaman ita tasiwana Isrel nana aminu buyambamda Anutue gepbiatang koyutning,” ngang inikut. 17 “Tupa siknga Anutue wam yakapsa aminu Ilaijata kekeknga siknga tasikut binga Anututane kwiiknga dakngake kekeknga aknganane pasiwik. Pasike waaknga nanata kuma yuaing kaknga zipbuke pakapu unekan pewik. Sike ita pasiwan yamandet pasiya aminda kwikwiknga yuya amindane natdetdetna nomana gatu pake yutning. Siwan ita pasike yaniwan aminbamda tanomanuke Buyambam tapata apikge yutning,” ngang inikut.
18 Iniwan natake Sekaraiata yake angela anzing inikut, “Nata aminuake gwasinggat. Maatnaaya aminuake yuakge dasipna wamu wa naninggayak kaknga natapa siakan siwik,” ngang inikut.
19 Iniwan yake anzing inikut, “Na Gebriel. Nata Anutue kaine asinggan yuatde nata apu wamu wa takeaknga ngang ganiwitde nanitewan apunggat. 20 Apuke ganiwa natapi siakan dua singgakge nata ganinggat. Gwa ganinggat takngata dua apik gwekatang gata genda kusiwan wam yanangge apbotake yuwiyak. Siwan wa ganinggat takngata tapdukngane siakande buya aawik,” ngang inikut.
21 Iniwawan aminbamda kepman yuke ita zet dua epan kake nangaakan natapbing. 22 Natake yuwawa masande kepman epuke wam yaninangge apbotake yuwan kake mia takngatu yot takwan gwekatang ba kak ngang natapbing. Natake yuwawa ita katakngita tuwanggan tasike gena kusiwan yukut.
23 Sike puya apasikaing kakngane inane tapdukngata apan pasiwan puyuwana yotna kukut. 24-25 Yotna kuke yuwawan maatnata musia sikut. Siwan anzing yakut, “Nata tapduknga mamaya yuwawa apmandekan Buyambam tapata gatangaman maaknga natapbum taknga wena singgak,” ngang yakut. Yake yekau katak kuut musa yotnaatang gatukande yukut.
Jesuta aawikge angelata yakapbut.
26 Siwan Ilisabetda musia sike yekau katak kuut musaat kautdu gwenduat yukut. Tapduk wagwene Anututa Gebriel initewan kuke you gapmandu umana Nasaret ngang iniking. Galili kep komune yuak. 27 Maya mateu tapatu umana Maria ngang iniking. Siwan wawi tapatu umana Josep ngang iniking. Ita buyambam tapa Devitdane dongune aakut tapa. Siwan wawi waapata maya waapasimu maatnae tapikge gwa yaking ngana 28 dua takut gwekatang angela waapata apu Maria gaak wamu anzing inikut, “Kwikwiknga akngane yuyo. Buyambam tapaat gaat unekan gatake yuke banip gwaang natanggamunggak,” ngang inikut.
29 Iniwan natake dasingge gaak wamu waaknga na naninggak ngang natake meya siknga natayukut. 30 Natayuwan angelata inikut, “Maria! Ma gwaumbim. Anututa gandupan take sikut. 31 Siwan ganiwa natapso. Gata kayaapa sike engangu wawi tapatu tangaiwiyak. Tangaike umana Jesu ngang iniyo. 32 Waapata aminu buyambam tapa dakngawan enane siknga yuak kapatane waaknga ngang inining. Siwan bamna Devitda buyambam tapa yuke tasikakut binga waapata dakngake tasiwikge Anutu buyambam tapaninda tapan tasiwik. 33 Tasike Jekopdane dongune aakingu kuupbamde takeapa dakngake asinggan yuwawik. Yuwawan kekeknga akngata asinggan asinggan yuwik,” ngang inikut.
34 Iniwan Mariata yake anzing inikut, “Dasipna tangaiwit? Apmae dua kukum,” ngang iniwan 35 yake anzing inikut, “Anututane Waung Kapata gae apuke enane siknga yuak kapatane kekeknga aknganata tasinggaman engangu tapatu tangaiwiyak. Wa tangaiwiyak kapae inike Anutu enane siknga yuak kapatane waaknga ngang inining,” ngang inikut. “Gaat llisabetkat dongu unekan yuamayak. Siwan waapata aminuake ngana wawi tapatu musiaatang yuak. 36 Musia siwan yekau katak kuut musaat kautdu gwenduat ngang gwa yuak. Enganga wena songaapa ngang iniking ngana kayapa gwa singgak. 37 Anututa sangabamu atasinangge natakengu atasiwik,” ngang inikut.
38 Iniwan Mariata yake anzing inikut, “Ayok. Nata Buyambam tapanindane gepbiatang yuwawa gata naninggayak kakngata singaman take siwik,” ngang iniwan angela waapata teke kukut.
Mariata Ilisabet kanangge kukut.
39 Siwan tapduk waomune Mariata tandakngake zetgaman kuke tawandaka dakatang kopbut. Koke you gapmandu Judia kep komune yuak gapmane kundoke 40 Sekaraiatane yot gwene koke gaak wamu Ilisabet inikut. 41 Iniwan engangu musiane yukut tapata sasaa siwan natayuwawan Anututane Waung Kapata kekeknga aknganata musia tangenawan 42 Ilisabetda yake anzing yanggamatakut, “Gata maya kuupbam yapbike yuayak. Engangu musipbaatang yuak kapa take siknga. 43 Ge gata Buyambam tapanatane minga ngana Anututa kwikwiknga natanggamuke tasinggaman gata take siknga nae apunggayak. 44 Gata gaak wamu waaknga ngang naniwi maakngata natake yuwawa engangu musipmaatang yuak kapata iaknga binga natake sasaa singgak. 45 Siwan buyambam tapata ganiwan natapi siakan sikutde apbakngayo,” ngang inikut.
Mariata kau takngatu taikut.
46 Siwan Mariata anzing yakut,
“Nata Buyambam tapanindane umana akngana yatangenakgat.
47 Anutu na gatangamunggak kapae banip gwaang nataat.
48 Natane umana akngana wena ngana nata itane puyana pasike yuwawa atnandupbut.
Nanduke tasingaman aminbamu tapduknga apmanu ayuamang komune nanaat apmea yutning amikatda nae apbaknganggak kapa ngang yaning.
49 Dasingge? Kekekngana Kayaapata sanga buyambam pasingamukut. Itane uman takwan takngae yumdekan yananga dua.
50 Waapata ie akgwaukaingu tapduk tapduk yuaingge banip kwikwik natayamunggak.
51 Ita kekeknga aknganata tasike
aminu inane umana tangenake minaka tasinangge nataaingu zipmawawan atdatakuking.
52 Ita buyambam tapa dakngake enane yuya aminda pimatningge tasike
umana wenaapa yuya aminu tangenakut.
53 Ita tomna natake yuya aminde sanga take siknga yamuke
sangaapana kaya aminde sanga dua yamuke yanipewan moo siknga kuking.
54 Ita bania kwikwiknga aknganae bamin yanike dua yanigokgosakut.
55 Ebrahapat ie dongune masan siknga aake yuamang amikat dua ninigokgosake
Isrel nana puya amina dakngake yuamang aminu akgatanimukut.”
56 Ngangu Mariata wamu waaknga yakenga bautna Ilisabetkat gatake yuke yekau gweaat gwenduat kawat sandewana yotna gatu kukut.
Ilisabetda Jon tangaikut.
57 Siwan tapduknga Ilisabetda engang tangaiwik gwenu gwan dapakawan engangu wawiapa tangaikut. 58 Tangaiwana itane aminabamda Buyambam tapata natangamunggak kaknga unin aawan kake apbakngaking.
59 Sike tapduknga katau kautdu musaat kautdu gweaat yukenga kepi asinggan tasikaking kaknga tawake enganggane gupna matanangge apuke umana Sekaraia ngangu nanatane umana ininangge yaking. 60 Yawa ngana mingata anzing yakut, 61 “Aho. Umana Jon ngang ininim,” ngang yakut.
62 Yawan anzing iniking, “Apa. Namakga ba gaatnana tapatutane umana unzingu wena,” ngang iniking. Siwan tasike tasike katakngita tuwangakan tasike nanata umana iniwikge tasiking. 63 Tasiwawa ita tuwangakan wam matananga sandu takapningge tasiwan takapa ita anzing matakut, “Umana Jon,” ngang matawan notnabamu nangaakan natapbing. 64 Siwan zetgaman Sekaraiatane gena take siwan ita wam yake Anutue umana yatangenakut. 65 Siwan itane notna yotna gapmandune nanakanda kake akgwauking. Siwan sangabamu wa sikutde wamu Judia keu kuupbam tawan katang yuaingge yatakuwawa natapbing. 66 Siwan Buyambam tapatane kekeknga aknga iat gatake yuamayak kakngatane buya unin aawan kake musiane nangaakan natake anzing yaking, “Masande engangu waapa dasing binga yuwik,” ngang natapbing.
Kap takngatu Sekaraiata taikut.
67 Siwan Anututane Waung Kapata Jondane nana Sekaraiae musia tangenawan ita ayanikapsa aminda yakaing binga wamu takngatu anzing yakut,
68 “Anutu ninu Isrel nanatane Buyambam tapanindane umana yatangenatna.
Ninu Anututane aminabam ita apuke gatanimunggak. Gatanimuke iwanin zipmake yawamban yotna gatu kuningge gatanimunggak.
69 Anututane aminu tapatu nindane baminu umana Devit.
Itane dongune aakuu tapatu Anututa tapan nin gatanimik.
70 Tupa siknga Anututa wamu takngatu yake yanikapsa amin yaniwan natake anzing yaking,
71 ‘Aminu akgatanimik kapata apu iwanin zipmake yawamban kuning,’ ngang yanikapsa aminda yaking.
72 Aminu wa gatanimik kapata apu tasiwan Anututa nindane baminde butaya natake gatayamikge yawan kekekakut takngae dua botawik. Asiknga gatanimik.
73 Anututa yake nindane baminu Ebrahamde wamu anzing iniwan kekekakut,
74 Iwanda zipmake yawamba kuning ngang iniwan kekekakut takngakan tasiniman
inimbakngake gwaut buyak dua yutnim.
75 Unzing yusika tapduk dua kunim gwekatang ninda Anutue kaine noman siknga yusikanga apmea kumnim.
76 Siwan engang! Ga takawi aminbamda gae yake
enane siknga yuak kapatane yanikapsa amin tapa ngangu gae yaning. Sike ga Buyambam tapae tupan kuke itane kepina tandakngaya.
77 Gata kepina tandakngake Buyambam tapanindane aminabamu wamu takngatu anzing yaniya.
‘Nata waiakngasa sandetdama iwanzae gepbiatang yutnanga dua,’ ngang yaniya.
78 Siwan Anututa musia kwikwiknga nataniman kwakanangge siwan saamda muke zikaa aknga tawamban sandewan kwakawan kaamang.
Ina unzakan tapduknga Anututa akgatanimik gwenu
79 gata kuku tasike aminu akumnanga aknga gepbiatang yuya aminde kakaa yeuyamuya.
Siwan kepdakane yuwatna musip kwikwikge kepi yeutnimi kanim,”
ngang Sekaraiata waaknga Jonde natake unzing yakapbut.
80 Sike masande engangu Jonu waapata takake natdetdetna pake aminu noman musia gitnaapa dakngake yukut. Yusika tapduknga puyana dua tangenawan Isrel aminda kainata anggaman dua kaking gwekatangu keu amina wena komune yukut.