Wamu Takeaknga
Makga Matakut Taknga
1
Jonu yangga sauyamukut tapata yakut.
(Mat. 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
Jesu Krais Anututane waakngaapata yake tasikutde wamu takeaknga anzing.
Anutue wamu ayanikapsa apata yake ita apuke yake tasiwik ngang tupa siknga matakut taknga Jesuta unin apuke yake tasiwan buya unin aakut. Aisaiata anzing matakut,
“Natapnong. Nata aminu nae wama takuwikge iniwa
ita gae gamok tupan kuke gatane kepika tandakngawik.
Aminu tapatu keu amina wena komune yuke anzing yanggamatanggak,
‘Buyambam tapata apnangge yawan
kepina tandakngakamang binga Anututa initewan apik kapae
natake tandaknganong,’ ngang yanggamatanggak,”
ngang Aisaiata matakut. Wamu wa matakut takngatane buyana unin. Jonu yangga sauyamuyaapa dakngake keu amina wena komune yukut. Yuke wamu aminu musia tapan tekwamban yangga sauyamikge yanikut. Siwan Judia kep komune nana kuupbam gatu Jerusalem yot gapmane nana kuut Jonde kuking. Kuke waiakngana yakapa Jonda yangga Jodan tapane sauyamukut. Siwan Jonu tauknga kaap gwendu kamel ngang inikainggane danggamita tasikingunin tasikut. Siwan ita simbuna goyanga gwene wambut. Siwan ita apmakat gatu iningokat nakut. Siwan ita wamu anzing yakapbut, “Apmanu nata gamok enake puya aaknga tasiwawa masande aminu tapatuta enake puya tasiwik. Sike aminu waapatane kekeknga akngata na atnapbikut. Unzing siwan na aminu umana wenaapa yuatde gwetake gatanggamuke kepi taukga sandekgama ngang ininangge apmaakanggat. Nata yanggatakan sautdamunggat. Ngana ita initewan Anututane Waung Takwan tapata apu kekeknga akngana daman katapda isinggak kaknga binga musipza enawik,” ngang yanikut.
Jonda Jesu saukngamukut.
(Mat. 3:13-17; Luk 3:21-22)
Siwan tapduu wagwene Jesuta Nasaret gapma Galili kep komune yuwau teke Jonda yukut komune kundopan Jonda yangga Jodan tapane saukngamukut. 10 Saukngamana zetgaman yangga teke akoke kawawan enandangu kakaa siwan Waungga kwaiu kombunanang ngang yanikamang gwenda binga epuke Jesue apu paku tangene pakuyuwan kakut. 11 Kawawan enandangga wamu takngatu anzing yakut, “Ga natane waaknga. Na gae take siknga natanggamuke na gae musip gwaang natanggamunggat,” ngang yakut.
Setenda Jesu tasiwan sikut.
(Mat. 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Siwan zetgaman Waungga Jesu keu amina wena komune iniyapiban kukut. 13 Iniyapiban ita undang kuke kaap zokat tapduu 40 yuwawa Setenda inindatdauwana angelata apu gatangamuking.
Jesuta puya tuwanguke pasikut.
(Mat. 4:12-17; Luk 4:14-15)
14 Siwan Jonu tanggaganuke kaautde tewana Jesuta Galili kep komune kuke Anututane wamu takeaknga anzing yanikut, 15 “Anututa sanga aawikge tapduknga tekut gwenu dapaknga gwa singgak. Siwan tapduknga Anututa amin panangge tasinggak kakngata apnangge dapaknga gwa singgak. Ginu musipza tapa tekwamban wamu take aakngae siakan ngang natapnong,” ngang yanikut.
Pandetna daknganingge yayawakut.
(Mat. 4:18-22)
16 Jesuta yangga gapan Galili gwenu kwaimune kusika kawawan Saimonkat uyapna Endruatda asinggan pis kaike mani ita pakakumayak. Siwan yapapna yangga gapan katang mukgawat kakut. 17 Kake Jesuta aminu waapaau anzing yanikut, “Giu apu na nawambat nata danindamuba pis wa kaikamayak binga aminu papat natane pandetna daknganingge danindamumbit,” ngang yanikut. 18 Yaniwan waapaau zetgaman yapapna peke kuku tawambat kuking.
19 Siwan ita gatu kundusim kusika kawawan Sebeditane waaknga Jemskat gatu uyapna Jonkatda dopangbam gwene yuke yapapna paibupmake yuwawat kakut. 20 Kake waapaat yayawamban nanaat puya aminaatda dopangbam gwene yuwawa undang peke waapaau kuwat Jesuta tupan pakut tapaakat unekan gatake Jesuat kuking.
Jesuta waung waiapa inikwasikut.
(Luk 4:31-37)
21 Siwan yot Kapaneam gapmane kuking. Siwan ita yuwatakak tapduk gwene miti yot katang koke wam yanikut. 22 Yanike Mosesdane mama wam yanindamumsa aminda binga dua yanikut. Aho. Ita aminu kekekngana kaya apata binga yaniwawan natake asiknga satnaking. 23 Siwan aminu tapatu waung wai tapatuta takut. Sike waapata miti yot katang yuke kumzang yanggamatake anzing yakut, 24 “A! Ga Jesu! Nasaret yot gapmane nanaapa! Ga ninde dasing tasinimunangge apunggayak ngang yanggamatake gata apu ninu apasiwi mainimde ba apunggayak? Nata gae Anututane aminu dudumnaapa ngangu gae atnataat,” ngang inikut.
25 Iniwan ngana Jesuta kaanga inike anzing yakut, “Ga genda umuke aminu waapa teke kung,” ngang iniwan 26 waung wai waapata aminu waapa kumzang makaike ainggamatake aminu waapa tekut.
27 Teke kuwan kuupbamda kasatnake ina banakan anzing yaking, “Sanga a mina binga? Miti wamu kayuk kaknga yanggak. Wa kekekngana kaya. Ge ita waung waie wamu yaniwan ie gen gwaamukaing,” ngang yaking. 28 Unzingge ita tasikut takngae yake Galili keu kuupbam zetgaman yatakuking.
Jesuta Pitata maatnatane mingatane maitna sandekngamukut.
(Mat. 8:14-15; Luk 4:38-39)
29 Siwan miti yot gwen teke epu kepman kuke gatu Jesuat pandetnaatda kuku Saimonkat gatu Endruatdane yotnane kopbing. Siwan Jemskat Jonkat kuut kopbing. 30 Siwan Saimonda maatnatane minga mait natapan gupna toknga siwan pekut. Siwan zetgaman ie Jesu iniking. 31 Iniwa ie kuke katakngine take tangenawan mait taknga tewan kuwan ita nanam tandakngayaman naking.
Aminu kwaapzang take pasiyamukut.
(Mat. 8:16-17; Luk 4:40-41)
32 Siwan bangee gunziu apukuwan unenanata mait amikat gatu maya wawi waung waita pakingu kuut ie pakapbing. 33 Pakapuke you wanggapmane nana aminu kuupbamda gwabok gwaune wesim apundoke yuking. 34 Yuwawa maya wawi kwaapzang maitna inata inata sikingu sandeyamuke waung wai kwaapzang yanikwasiwan kuking. Sike waung waita ie atnataing. Atnatake ie yanike Anututane kuwikngaapa ngang dua yaningge ayanindakngakut.
Puya Galili kep komune pasitakukut.
(Luk 4:42-44)
35 Siwan tembana siknga ngana dua kwakawan ita enake epu kepman kuke amina wena saau komduatang kuke tumuk wam yake yukut. 36 Yayuwawan Saimonkat notnabapat iat pekikatda enake Jesu kawa maiwan i tawaking. 37 Tawataku kakenga anzing iniking, “Aminu kuupbamda gae gawakaing,” ngang iniking.
38 Iniwa ita anzing yanikut, “Undanga. Ninda you wesim yuaingge kuna. Nata wa aminde kuut wam yaniwitde natake apbum,” ngang yanikut. 39 Siwan iat pandetnaatda Galili keu kuupbam pasitakuke ita aminu kuupbam inane miti yotnane koke yanike waung wai yanikwasiwan kuwawa pasikut.
Wata kekeknga sikutna tasingaman dudumna sikut.
(Mat. 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Siwan aminu tapatu watana kekeknga sikuu tapatuta ie apuke muna puke Jesu anzing inikut, “Gata take natakengu na tasingami gupma dudumna siwan,” ngang inikut.
41 Iniwan butaya siknga natangamuke katakngita wasiyuk anzing inikut, “Nata gatane gupba dudumna siwikge nataat,” ngang inikut. 42 Ngang iniwan watana kekeknga wa zetgaman wena sikut.
43 Siwan Jesuta wamu kekeknga anzing inikut, 44 “Katak siknga gwaumso. Gata kuke aminu tapatu sanga wa tasinggamunggatde ma iniwim. Ngana gatu aminu Anutue yot takwan gwene pasiya aminde kuke gupba yeuyamuyo. Yeuyamuke gupba take singgakge sangaka Anutue imuyo. Unzing Mosesde mama wamda tupa yakut taknga tasike sangaka imi ganduke wataka wena gwa sik ngang yawa aminbamda natapning,” ngang inike initewan kukut. 45 Kuke ngana wamu aminbamu gatu gatu yaniwan yotna yotna kuyuk wamu waaknga yatakuking. Yatakuwawa natake asinggan asinggan ie kuke doke umuba Jesuta you gapmandune anggaman kuwikge apmeptakut. Apmeptake keu amina wena komunekan yuwawan aminu kepna kepna nanata ie asinggan kuking.