Pita tale hayindén nyinga
1
Wuni Pita, wuni Jisas Kraisna aposel, gunika wuni hayi. Guni Jisas Kraisna hundi xékénguka déka mama hambuk yata wandaka guna motéfa yatakataka yaange ye nak héfambu rekwa du takwa, gunika wuni hayi. Guni Pontus, Galesia, Kapadosia, Esia, Bitinia, wun héfaré yaange ye wun héfambu renguka gunika wuni hayi. Hanja nana yafa God guniré dé waséke, guni déka hundi xékéta déka du takwa rengute. Déka Hamwinya guna mawulimbu wulaaye téta dé jémba ya, guni Jisas Kraisna hundi jémba xékéta wandén maki hurungut, Jisas déka nyéki guniré yaxérékéndéte. Wungi yaxérékéndéka guni déka du takwa guni re.
God guniré yikafre huruta, nakélak biya mawuli hwendét, wun yikafre mawuli guna mawulimbu sukwekéndéte wuni déré wakwexéké.
Nani jémba male retame Godna getéfambu
Nani nana Néma Du Jisas Kraisna yafa Godna ximbu harékétame. Dé nanika némafwimbu dé saréfa na. Wu mwi hundi dé. Hanja Jisas Krais hiyandéka God déré dé wambula husaramé. Husaraméta God dé wa, nani huli mawuli hérae déka du takwa rembete. Wandéka huli mawuli hérae God naniré wambula hérae hura yindét, nani déka getéfambu reta jémba retembekaka nani haxé. Nani dé wali déka getéfambu reta wasékérékéndén yikafre jondu hératame. Wun jondu yikafre male dé, yamba blarékéndé. Wun jondu wungi male retandé, wungi re wungi re. God wun jondu déka getéfambu dé taka, guni hukémbu yae wun jondu hérangute. Guni Kraiska jémba sarékénguka dé God hambuk yata gunika dé jémba hati. Guni déka getéfaré ware dé wali jémba rengute dé gunika jémba hati. Hukétéfi nukwambu God déka getéfaré waritenguka yambu wakwetandé. Guni dé wali jémba retengukaka sarékéta yikafre mawuli yata mawuli sawuli guni ye. Guni ané héfambu nawulak nukwa renguka séfélak nak maki nak maki xak gunika di ya. Yandaka guni hangéli hérae. Wun hangélika haraki mawuli xékékénguni. Yikafre mawuli yatanguni.
Wunde xak guna mawuliré hurukwexénjoka dé gunika ya. Yae guna mawuliré hurukwexéndat, guni hambuk yata jémba téngut, du takwa guniré xéta xékélakitandi, guni Kraiska jémba sarékéngukaka. Guna Kraiska jémba sarékénguka mawuli yikafre male joo dé. Gol motu dé ané héfana yikafre joo dé. Ya dé gol moturé yamba yanékéndé. Ané héfambu gol wungi hambuk yata hukémbu hényitandé. Godka jémba sarékénguka mawuli dé yikafre male joo dé gol moturé dé sarékéngwandé. Guni Godka jémba sarékéngut xak gunika yandét guna mawuli hambuk yata jémba téndét, Jisas Krais wambula yatendéka nukwa dé gunika yikafre mawuli yata guna yikafre mawulika wata guna ximbu harékétandé.
Guni Jisas Kraisré xéhafi yata guni déka némafwimbu mawuli ye. Guni déré némbuli xéhafi yata guni déka jémba sarékéta guni wa, “Jisas dé naniré yikafre hurundéte God wasékendén du dé. Wu mwi hundi dé.” Wungi wata guni déka yikafre mawuli yata némafwimbu mawuli sawuli guni ye. Yata guni guna mawulika hundi wanjoka guni hurufatiké. God wun yikafre mawuli gunika hwendéka guni mawuli sawuli guni ye. Guni wungi Jisas Kraiska jémba sarékénguka, dé God guna hamwinyaré Satanéna tambambu dé héra. Guni Godmbu huli mawuli hérae dé wali jémba retanguni, wungi re wungi re.
10 God guniré Satanéna tambambu hératendékaka, hanja Godna profet di hundi wa. Di God guniré yikafre hurutendékaka hundi wata di wun jooka jémba xékélakihambandi. Xékélakihafi yata di wun jooka jémba xékélakinjoka di hambuk jémba yata di nyingambu hwaké. 11 Jisas Kraisna Hamwinya deka mawulimbu wulaaye téta dé diré wa, Krais némafwi hangéli hérandét God hukémbu wandét dé néma du reta nukwa hanyikwa maki hanyitendékaka. Wandéka di wun duka akwi hangéli hératendéka nukwaka akwi jémba xékélakinjoka di mawuli ya. 12 Mawuli yandaka God diré dé wakwe, wun joo rendan nukwambu xakuhafi yata hukémbu renguka nukwambu xakutendékaka. Némbuli Kraisna yikafre hundi wakwa du di guniré wun yikafre jooka wa. God wandéka déka Hamwinya Godna getéfambu gaye deka mawulimbu wulaaye téndéka di guniré wun yikafre hundi wa, Jisas Kraiska. Godna ensel di wun hundika jémba xékélakinjoka mawuli yata di hurufatiké.
Nani yikafre sémbut hurukwa du takwa rembete dé God naniré waséke
13 Wun jooka sarékéta du nawulak jémba yanjoka sanda wur hérekindaka maki, guni wangété yandaka hulingu sahafi yata jémba sarékétanguni. Sarékéta guni Jisas Krais wambula yatendéka nukwambu God guniré yikafre hurutendékaka sarékéta, guni jémba reta Jisas Kraiska haxétanguni. 14 Hanja guni Godka xékélakihafi yata guni nak maki nak maki haraki saraki mawuli xékéta wun mawuli wandén maki guni huru. Wun haraki mawuli wambula yamba xékékénguni. Némbuli yikafre nyangwal deka yafana hundi jémba xékéndaka maki, 15 guni guniré wasékendé Godna hundi xékétanguni. Xékéta dé yikafre sémbut male hurundéka maki guni akwi yikafre sémbut male hurutanguni. Guni guna atéfék jémba yata yikafre sémbut male huruta jémba male retanguni. 16 Guni wungi hurungute ané hundi Godna nyingambu dé re: God dé wa, “Wuni yikafre mawuli yata yikafre sémbut male wuni huru. Huruwuka maki, guni akwi yikafre mawuli yata yikafre sémbut male hurutanguni.” Wungi dé wa.
17 Guni God wali buléta déka “Nana yafa” naata, ané jooka akwi mé saréké. Hukémbu dé némafwi kot xékékwa néma du reta du takwa yandan jémbaka watandé. Guni nawulak néma du takwa renguka nawulak baka du takwa renguka, reséndé. Dé guna jémbaka male sarékéta watandé. Wungi watendékaka sarékéta guni ané héfambu nak téfambu yandé du takwa maki reta Godka roota yikafre jémba male yatanguni.
18 Guni xékélaki. Guni ané héfana hényitekwa gol motu akwi silva motu akwi Godka hwehambanguni, dé guniré Satanéna tambambu hérandéte. Hanja guni guna mandékana hukémbu ye guni di rendan maki guni guniré yikafre huruhafi yatekwa sémbutmbu guni re. 19 Guni wungi renguka dé Krais déka yikafre male nyéki Godka hwe, dé guniré Satanéna tambambu hérandéte. Di hanja yikafre male sipsip balina nyan xiyae déka nyéki Godka hwendan maki, Krais déka nyéki dé Godka hwe. 20 Hanja God ané héfa huratakahafi ye dé xékélaki, Krais wun jémba yatendékaka. Xékélakindéka dé ande hukétéfi nukwambu male dé Krais ané héfambu xaku, guniré yikafre hurunjoka. 21 Xaakwa hurungun haraki saraki sémbutka hiyandéka guni Godka jémba sarékéta déka hundika guni “Mwi hundi dé” guni na. Jisas Krais hiyandéka God déré dé husaramé. Husarama God dé déka hambuk hwe, dé néma du reta nukwa hanyikwa maki hanyindéte. God wungi hurundénka guni déka jémba sarékéta guni wasékérékéndén jonduka guni haxé.
Nani nak nakéka némafwimbu mawuli yatame
22 Guni Godna mwi hundika jémba sarékéta wandéka maki hurunguka guna mawuli jémba dé té. Téndéka guni Jisas Kraisna hundi xékékwa du takwaka némafwimbu mawuli guni ye. Mawuli yangukaka sarékéta, guniré wuni we: Guni yikafre mawuli yata hambuk yata guni nak nakéka némafwimbu mawuli yatanguni. 23 Guni hanja guna ayiwana biyakombu xakunguka maki guni huli mawuli hérahambanguni. Guna ayiwana biyakombu hérangun séfi hiyatandé. Godna wungi re wungi re rekwa hundi guniré yikafre hurundéka guni huli mawuli hérae Godna hémémbu guni re. 24 Wunka ané hundi dé Godna nyingambu re:
“Atéfék du takwa di wara maki di.
Deka yikafre jondu dé waranji maki dé.
Wara dé réka ya. Waranji dé baka xakri.
25 Néma Du Godna hundi wungi re wungi re dé re.”
Wun hundi guniré wamben yikafre hundi dé.