3
Takwa héraakwa du, du humbwikwa takwaka dé hundi wa
1-2 Jémba yakwa du takwaré wawun maki, wun hundi akwi wuni duré humbwikwa takwaka wuni we. Guni guna duna hundi xékéta wandaka maki hurutanguni. Guna du nawulak di Godna hundi xékéhambandi. Guni wun duré humbwikwa takwa, guni guna duna hundi xékéta wandaka maki hurungut, wafewana di guna yikafre sémbutré xe di akwi Godna hundi jémba xékétandi? Di guna hundi xékénjoka hélék yata, guna yikafre sémbutré xe, wafewana guna du akwi Godna hundi jémba xékétandi? Guni, du takwana makambu yikafre takwa renjoka mawuli yata, guni séfi takumbu sandandan jooka sarékékénguni. Nawulak takwa di némbé lékita, gol motumbu tandan joo sandata, di yikafre nukwa wur sanda. Guni di hurundaka maki hurukénguni. Guni yikafre takwa renjoka mawuli yata guni xéhafi yandaka jooka mé saréké. Guni yikafre mawulika mé saréké. Wun yikafre mawuli yamba hényikéndé. Guni yikafre mawuli yata du takwaré haraki hundi wahafi yata, nakélak huruta jémba retanguni. Wungi hurungut, God guna yikafre mawuliré xe angi watandé, “Wun yikafre sémbutka wuni némafwimbu mawuli ye.” Hanja rendé Godna hundi xékéndé takwa di wungi huru. Di God diré yikafre hurutendékakaka haxéta di yikafre takwa renjoka di deka duna hundi xékéta, wandan maki di huru. Sera akwi wungi huruta lé léka du Abrahamna hundi xékéta wandén maki lé huru. Huruta lé déka “Wuna néma du” lé na. Guni yikafre mawuli yata yikafre sémbut huruta nak jooka roohafi yata guni Serana takwanyangu maki guni retanguni.
Guni takwa héraakwa du, guni akwi yikafre mawuli yatanguni. Yata guna takwa wali jémba retanguni. Takwana séfi guna séfi maki hambuk yingafwe. Wun jooka sarékéta guni dika sarékéta dika jémba hatitanguni. Dika akwi God huli mawuli hwetandé, di akwi wungi re wungi re jémba rendate. Di wungi retendakaka sarékéta guni deka ximbu harékéta dika jémba hatitanguni. Wungi huruhafi yata Godré wakwexékéngut, God guna hundi bari yamba xékékéndé.
Nani natafa mawuli héraata jémba retame
Tale hayiwun hundika sarékéta wun hundika wambula watawuni. Guni Jisas Kraisna hundi xékéta, guni natafa mawuli héraata déka hundi xékékwa du takwaka sarékéta di wali xak sékéré yata dika némafwimbu mawuli yatanguni. Yata guni dika saréfa naata, guna ximbu harékékénguni. Nak du takwa guniré haraki hurundat, guni diré haraki hasa hurukénguni. Di guniré haraki hundi wandat, guni diré haraki hundi hasa wakénguni. Guni wungi wahafi yata Godré wakwexékétanguni, dé diré yikafre hurundéte. God guniré dé waséke, guni déka hundi xékéta wandén yikafre joo hérangute. 10 Wunka ané hundi dé re Godna nyingambu:
“Du takwa di séfélak nukwambu jémba renjoka mawuli yata,
Di deka tékalimbu haraki saraki hundi wambula wahafi yata,
Deka hundi séfimbu yénataka hundi yamba wakéndi.
11 Di haraki saraki sémbutka hu hweta yikafre sémbut hurutandi.
Di nakélak biya mawuli huruta du takwa wali jémba renjoka hambuk jémba yatandi.
12 Néma Du God déka damambu dé yikafre sémbut hurukwa du takwaré xéta,
Dé déka waanmbu dé déka wandan hundi jémba xéké, diré yikafre hurunjoka.
Dé haraki saraki sémbut hurukwa du takwaka hélék yata dé dika hu hwe.
Yikafre sémbut huruta nani hangélika yamba rookéme
13 Guni yikafre sémbut male hurunjoka némafwimbu mawuli yangut, héndé guniré haraki hurute? 14 Guni yikafre sémbut male hurungut, di du takwa nawulak guna sémbutka hélék yata guniré haraki hurundat, guni hangéli héraata yikafre mawuli yatanguni, God guniré yikafre jondu hasa hwetendékaka. Mawuli yata guni di guniré haraki hurundakaka roohafi yata haraki mawuli yamba xékékénguni. 15 Xékéhafi yata guni Jisas Kraiska jémba sarékéta guna mawulimbu watanguni, “Jisas Krais dé nana Néma Du dé. Dé nanika jémba dé hati.” Wungi wata Kraiska haxéngut, di guna yikafre mawulika guniré wakwexékéndat, guni yikafre hundi wata deka hundi nakélak hasa watanguni. Deka hundi jémba hasa wanjoka guni atéfék nukwambu jémba sarékétanguni.
16 Guna mawuli jémba tétandé. Téndét guni Jisas Kraiska sarékéta yikafre sémbut male hurutanguni. Hurungut nak du guniré xéta, “Wu haraki saraki sémbut hurukwa du takwa di” naata di yénataka hundi watandi. Wata hukémbu di gunika wandan yénataka hundika rootandi.
17 Mé xéké. Nani hangéli hérambete God mawuli yandét, nani wun jooka yikafre mawuli yatame. Nani hurumbeka haraki saraki sémbutka hangéli hérambet, wu baka joo dé. Nani hurumbeka yikafre sémbutka hangéli hérambet, wu yikafre joo dé.
Krais hurumben haraki saraki sémbut yakwanyinjoka dé hiya
18 Jisas Krais akwi dé hangéli héra. Hangéli hérae dé hiya. Du takwa hurundan haraki saraki sémbut yakwanyinjoka dé hiya. Natafa nukwa male dé hiya. Wu yak. Yikafre sémbut male hurukwa du dé nani haraki saraki sémbut hurukwa du takwaka dé hiya. Godka yae déka hundi jémba xékémbete dé hiya. Di déré xiyandaka déka séfi dé hiya. Hiyandéka déka Hamwinya dé jémba re. 19 Reta dé hiyandé du takwana séndé maki geré ye dé wumbu reta hanja hiyandé du takwana hamwinyaré dé Godka hundi wa. 20 Wunde hamwinya di Godna hundika hu hwendé du takwana hamwinya di. Hanja Noa rendén nukwambu wunde du takwa di Godna hundika hu hwe. Noa némafwi gunjambé tondéka God wunde du takwa déka hundi jémba xékéndate haxéndéka di déka hundika hu hwetaka di hiya. Nawulak du takwa, du takwa angé tamba yétiyéti angé tamba yétiyéti male di Godna hundi jémba xékéta wun gunjambémbu wulayindaka God dé diré yikafre hurundéka di jémba re. Di hiyahambandi.
21 God hanja gumbu diré yikafre hurundén maki, némbuli nani Jisas Kraisna ximbu guré nandimbeka wun hulingu naniré dé yikafre huru. Nani déka ximbu guré nandita nani du takwaré wakwe, dé hiyae raama dé wungi Satanéna tambambu naniré hérandénka. Nani Jisas Kraisna ximbu guré nandita nana séfimbu hwakwa téki yakwanyinjoka sarékéhambame. Nani déka ximbu guré nandita nani Godka nana haraki saraki mawuli huréhalékéndét nana mawuli jémba téndéte nani saréké. 22 Jisas Krais Godna getéfaré wara dé déka yika tamba sakumbu re. Wumbu reta dé néma du dé re, Godna enselka akwi atéfék néma duka akwi. Néma Du reta atéfék néma duré dé sarékéngwandé.