Tesalonaikambu rekwa du takwaka Pol tale hayindén nyinga
1
Wuni Pol, Sailas bér Timoti wuni wali rembéka wuni ané nyingambu hundi hayi. Guni Tesalonaikambu rekwa Jisasna hundi xékékwa du takwa, gunika wuni hayi. Guni nana yafa Godna du takwa guni. Guni Néma Du Jisas Kraisna du takwa guni. God gunika saréfa naata baka guniré yikafre huruta yikafre mawuli hwendét guni jémba rengute nani déré wakwexéké.
Tesalonaika di Godka jémba sarékéta yikafre mawuli yata jémba re
Nani God wali hundi buléta guni atéfékéka sarékéta nani Godka atéfék nukwambu diména nambekandé, gunika. Guni Godka jémba sarékéta guni yikafre jémba ya. Guni du takwaka némafwimbu mawuli yata guni hambuk jémba ya. Guni hambuk yata nana Néma Du Jisas Krais wambula yatendékaka guni jémba haxé. Wungi nani xékélaki. Xékélakita nani atéfék nukwambu gunika sarékéta nana yafa Godré gunika wakwexéké. 4-5 Hanja nani guni wali reta Godna hundi guniré nani wa. Hundimbu male guniré Godna yikafre hundi wakwehambame. Nani Godna hundi guniré wambeka dé Godna Hamwinya nana mawulimbu wulaaye téndéka nani hambuk yata angi wa, “Mwi hundi nani we.” Wungi wambeka guni xéké. Nani guni wali reta gunika sarékéta nani guni wali hambuk jémba ya. Nana nyama bandi, nani wungi yambeka xéngunka nani xékélaki, God gunika némafwimbu mawuli yata wasékendéka guni déka du takwa guni re. Wungi nani xékélaki.
Naniré xéta guni hurumbeka maki guni huru. Huruta guni Néma Du hurundéka maki wungi guni huru. Huruta Godna hundi jémba xékénguka di Godna hundika hélék yakwa du guniré séfélak haraki saraki sémbut huru. Hurundaka Godna Hamwinya guna mawulimbu wulaaye téta, yikafre mawuli gunika hwendéka, guni yikafre mawuli yata mawuli sawuli ya. Wungi yata guni jémba re. Renguka di Masedoniambu akwi Akaiambu akwi rekwa Jisasna hundi xékékwa du takwa atéfék xékéndaka guni diré yikafre mawulina sémbutka guni wakwe. Guni Néma Duka hundi wanguka di wun héfambu rekwa du takwa xéké. Guni Godka jémba sarékénguka di wun héfambu rekwa du takwa, atéfék getéfambu rekwa du takwa akwi, di xéké. Atéfék du takwa guni Godka jémba sarékéngukaka xékélakindaka nani hundi nawulak akwi diré yamba wakéme. Wunde du takwa xékétaka di hundi bulé, nani ye guni wali rembenka. Buléta di gunika wa, “Wunde du takwa hiyandé yénataka god yatakataka waleka némbuli mwi Godna hundi xéké. Dé wungi re wungi re rendéka di déka jémba ya.” 10 Wungi wata di hundi nawulak akwi gunika angi wa, “Godna nyan Godna getéfambu gayatendékaka di haxé.” Wungi di gunika wa.
Godna nyan Jisas hanja hiyandéka God wandéka dé wambula ramé. Jisas naniré yikafre hurundéka Godna hukémbu xakutekwa mawuli wi naniré haraki yamba hurukéndé.