Pol Timotika tale hayindén nyinga
1
Wuni Pol ané nyinga hayi. Hanja naniré Satanéna tambambu héraakwa God wali, wambula yae naniré hura yitekwa du Krais Jisas wali, wuniré hambuk hundimbu wambéka wuni Krais Jisasna aposel wuni re. Reta wuni méni Timoti, ménika wuni hayi. Hanja méni wuna hundi xékétaka méni Krais Jisaska jémba saréké. Sarékéta wuna nyan maki reméka méniré wuni we.
Nana yafa God wali nana Néma Du Krais Jisas wali méniré yikafre huruta ménika saréfa naata ménika nakélak huru mawuli hwembéte wuni Godré wakwexéké.
Yénataka hundi yamba xékékéme
Hanja wuni Masedoniana héfaré yinjoka huruta wuni méniré wa, méni Efesusmbu reméte. Némbuli akwi méni wun getéfambu reméte wuni mawuli ye. Du nawulak di Kraiska yénataka hundi du takwaré wakwe. Méni diré hambukmbu wataméni, di ména hundi xéka wun yénataka hundi wambula wahafi yandate. Wunde du di sarsaf, mandékana xika akwi, némafwi hundi di buléta re. Di wun jooka buléndat, du takwa deka hundi xéka wun jooka waruta di Godna jémbaka xékélakihafi yata déka jémba yahafi ye. Du takwa wun jémba yanjoka di Kraiska jémba sarékétandi. Nana wamben hundi deka hundi maki yingafwe. Nani du takwaré Kraiska nani wakwe, deka mawuli jémba téndét di yikafre mawuli yata Godka jémba sarékéta du takwaka némafwimbu mawuli yandate. Du nawulak yikafre mawulika hu hwetaka wangété yata di baka hundi male di bulé. Buléta di du takwaré Godna hambuk hundika wakwenjoka mawuli yata di wa, “Nani jémba nani xékélaki. Nana hundi mé xéké.” Wungi wata di Godna hundika jémba xékélakihafi yata, wandan hundika akwi xékélakihambandi.
Nani xékélaki. God hambuk hundi du takwaka dé hwe. Di wun hambuk hundi xékéta yikafre jémba yandat, wu yikafre dé. Wungi nani xékélaki. Hambuk hundi hweta God dé yikafre sémbut hurukwa du takwaka dé saréké, o yingafwe? Wu yingafwe. Hambuk hundi hweta dé haraki saraki sémbut hurukwa du takwaka dé saréké. Wunde du takwa di hundi xékéhafi yata, haraki saraki mawuli xékéta, Godna hundi xékéhafi yata, Godna hundika hu hweta, Godka haraki hundi wata, yafa ayiwaré xiyaata, nawulak du takwaré xiyaata, 10 nawulak du takwa wali haraki saraki sémbut huruta, du nak du wali hwaata, du takwaré sélé ye hura yita, yéna yata, yénataka hundi Godna ximbu wata, wungi huruta di Godka wakwemben yikafre hundika hu hwekwa sémbut nawulak akwi huru. 11 Wun wakwemben yikafre hundi dé Godna yikafre nukwa hanyikwa maki hanyikwa hundika dé. Hanja harékémbeka God wuniré dé waséke, wuni wun yikafre male hundi wawute.
Néma Du déka saréfa nandénka Pol déka diména dé na
12 Nana Néma Du Krais Jisas angi dé wa, “Pol wuna jémba jémba male yatandé.” Wungi wataka wuniré waséketa wunika hambuk hwendéka wuni déka jémba ya. Néma Du wungi hurundéka wuni déka diména wuni nae. 13 Hanja wuni Kraiska haraki hundi wata déka du takwaré héle nambwe diré wuni haraki huru. Wungi huruwuka dé xékélaki, wuni déka yike yata déka jémba sarékéhambawuni. Wungi xékélakita dé wunika saréfa na. 14 Saréfa naata Néma Du Krais Jisas wunika jémba hatita wuniré baka yikafre hurundéka, wuni Kraismbu reta, wuni déka jémba sarékéta déka némafwimbu mawuli ye.
15 Hanja Krais Jisas nana héfaré dé gaya, haraki saraki sémbut hurukwa du takwaré Satanéna tambambu héranjoka. Wu mwi hundi dé. Atéfék du takwa wun hundi jémba xékéndat, wu sékérékétandé. Hanja wuna haraki saraki sémbut atéfék duna haraki saraki sémbutré dé sarékéngwandé. 16 Sarékéngwandéndéka dé Krais Jisas wuniré bari xiyahambandé. Xiyahafi yata wunika saréfa naata dé wuniré yikafre huru, du takwa nawulak akwi déka yikafre mawulika xékélakindate. Du takwa wuniré xéta angi watandi, “Krais Jisas wun haraki saraki sémbut hurukwa duré dé yikafre huru, dé huli mawuli hérae jémba rendéte. Naniré akwi yikafre hurutandé. Yikafre hurundét, nani huli mawuli hérae jémba retame, wungi re wungi re. Krais Jisas déré yikafre hurundénka nani wungi nani xékélaki.” Wungi watandi.
17 God dé nana Néma Du dé. Wungi re wungi re retandé. Dé yamba hiyakéndé. Nani déré xéhambame. Dé hafu dé God dé. Wungi maki nani déka ximbu harékéta déka némafwi hambukéka watame, wungi re wungi re. Wu mwi hundi dé.
Timoti hambuk yata Godna jémba jémba yatandé
18 Wuna nyan Timoti, mé xéké. Hanja nani Godna ximbu profetna hundi méniré wa, hukémbu yateméka jémbaka. Wun hundika sarékéta némbuli wuni méniré wambula we, wun jémbaka. Méni hanja wamben hundika sarékéta Godna jémba jémba yataméni. Xi warekwa du hambuk yata jémba téndaka maki, méni Godna jémba yata, hambuk yata jémba tétaméni. 19 Téta méni yikafre mawuli yata Krais Jisaska jémba sarékéta God hwendén mawuliré hulukitaméni. Du nawulak di God hwendén yikafre mawulika xékéhafi yata di Krais Jisaska hu hwe. Déka hu hwetaka, déka jémba sarékéhafi yata, di gumbu haraki yandé gunjambé maki di haraki re. 20 Himeneus bér Aleksander wungi bér re. Reta bér Godka haraki hundi wa. Haraki hundi wambéka wuni wa, “Béni naniré mé yatakataka yi. Satan béna néma du reta bénika hatitandé. Béni Godka wambula haraki hundi yamba wakémbéni.” Wungi wuni wa, bér Godka wambula haraki hundi wahafi yambét bérka mawuli yikafre yandéte.