Korinmbu rekwa du takwaka Pol hukémbu hayindén nyinga
1
Pol
God wuniré wasékendéka wuni Pol Krais Jisasna aposel wuni re. Nana bandi Timoti, wuni wali reta ani ané nyinga hayi gunika. Guni Korinmbu reta Kraisna hundi xékékwa du takwa, guni Akaiana hafwambu rekwa Godna du takwa atéfék, gunika akwi ani ané nyinga hayi.
Nana yafa God nana Néma Du Jisas Krais akwi guniré yikafre huruta, nakélak huru mawuli hwembét, guni jémba rengute ani Godré wakwexéké.
Pol Godna ximbu dé haréké
Nani nana Néma Du Jisas Kraisna Yafa Godna ximbu harékétame. God dé du takwaka saréfa naakwa yafa dé. Dé du takwana mawuliré yikafre hurukwa God dé. Xak nawulak du takwaka yandét ani diré yikafre hurumbete, dé ana mawuliré wungi yikafre huru. Xak anika yandéka dé aniré yikafre hurundéka maki, ani wungi diré yikafre hurunate, God ana mawuliré dé yikafre huru. Hanja séfélak xak Kraiska yandén maki, némbuli séfélak xak di anika ya. Séfélak xak yandaka maki, ani Krais wali natafa mawuli héranaka God séfélak nukwambu dé ana mawuliré yikafre huru. Du nawulak aniré haraki hurundaka ani hangéli héra gunika. Guniré yikafre hurunat, guni God wali jémba rengute, ani wun hangéli héra gunika. Hangéli héranaka God dé ana mawuliré yikafre huru. Guni akwi ani hangéli héranaka maki hangéli héraata, guni aniré xéta wendé nahafi yata Kraisna jémba yatakahafi yata jémba rengute, God dé ana mawuliré yikafre huru. Hurundét ani guna mawuliré yikafre hurutaani. Ani xékélaki. Hangéli héranaka maki, guni akwi hangéli héra. Héranguka God ana mawuliré yikafre hurundéka maki, guna mawuliré akwi dé yikafre huru. Wungi xékélakita gunika sarékéta ana mawuli yikafre dé ya.
Wuna nyama bandi, ani Esiana héfambu renaka anika yandan xakéka xékélakingute, ani mawuli ye. Némafwi xak yae dé aniré haraki hurunjoka huru. Hurundéka ani némafwi hangéli héranaka wun xak ana hambukré dé sarékéngwandé. Sarékéngwandéndéka ani ana mawulimbu angi wa, “Wafewana ani bari hiyataani?” Wungi wata angi akwi ani wa, “Kot xékékwa néma du di wa, du nawulak bari hiyandate. Ani wunde du maki ani re. Bari hiyataani.” Wungi ani wa. Ani ana hambukéka sarékéhafi yata hiyandé du takwaré husaramékwa Godka male haxénate dé wun xak anika ya. 10 Yandéka ani hiyawata renaka dé God aniré hérae yikafre hurundéka ani jémba re. Renaka dé hukémbu akwi dé aniré hérae yikafre hurutandé. Aniré yikafre hurundénka ani God aniré wambula yikafre hurutendékaka haxéta jémba re. 11 Guni anika Godré wata guni akwi aniré yikafre huru. Séfélak du takwa God aniré yikafre hurundékaka sarékéta Godka diména naata déka ximbu harékéndate dé God guna hundi séfélak du takwana hundi xéka aniré yikafre hurutandé.
Pol diré yéna yahambandé
12 Nani ané jooka xékélakita nani yikafre mawuli ye. God naniré yikafre hurundéka nani guni wali reta, nak hafwambu rekwa du takwa wali reta, nani yikafre sémbut huruta yikafre mawuli male yata, yéna yahafi yata nani jémba re. Nani nana mawuli sarékémbu nani wungi rehambame. God hwendén yikafre mawuli xékéta nani wungi huruta jémba re. Wungi xékélakimbeka nana mawuli yikafre dé ye. 13-14 Gunika hayimben hundiré guni xéta jémba xékélakingute nani hayi. Hundi nawulak fakuhambame. Hayimben hundiré xéta guni wun hundika jémba xékélakitanguni. Némbuli guni nana atéfék jémbaka akwi nanika akwi xékélakihambanguni. Nawulak male guni xékélaki. Nana Néma Du Jisas wambula yatendéka nukwa guni nanika jémba xékélakingute nani mawuli ye. Wun nukwa nani gunika yikafre mawuli male yatembeka maki, guni nanika yikafre mawuli male yatanguni.
15-16 Guni nanika yikafre mawuli yangukaka xékélakita, wuni Masedoniaré yinjoka yita tale guniré xénjoka wuni wa. Guniré xétaka Masedoniaré ye yatakataka wambula yae guniré wambula xénjoka wuni wa. Wungi wata yambu yéték guniré xéta guniré yikafre hurunjoka wuni mawuli ya. Guniré wambula xéwut guni wuniré yikafre huruta wunika nawulak jondu hwengut wuni Judiana héfaré jémba yinjoka wuni wa.
17 Yingi guni wa, guna mawulimbu? Wungi yanjoka wataka, wungi yahafi yata, wuni yénataka hundi wakwa du wuni re, o yingi maki dé? Wungi yanjoka wata wuni wuna mawuli sarékémbu male wuni wungi wa, o yingi maki dé? Deka mawuli sarékémbu hurukwa du di yéna yata di wa, “Xéxé.” Wungi wataka yahambandi. Di yéna yata di wa, “Yingafwe.” Wungi wataka di ya. 18 God wungi maki du yingafwe. Dé wandékangalambu male dé huru. Hurundéka maki nani angi wahambame, “Xéxé yingafwe.” Nani wambeka maki nani huru.
19 Wuni, Sailas, Timoti, wungi nani Godna nyan Jisas Kraiska guniré hundi wa. Dé “yawundu” akwi “yingafwe” akwi wahafindé. Dé natafa hundi male wata dé gunika angi male we, “yawundu.” 20 Hanja séfélak nukwambu God dé nana mandékaré wa, “Guniré yikafre hurutawuni. Wu mwi hundi dé.” Wungi wandéka déka nyanmbu wun hundi atéfék mwi hundi dé ya. Wungi yandéka nani atéfék Kraisna ximbu Godka wata Godna ximbu harékéta nani wa, “Ména hundi mwi hundi dé.”
21 Wun God dé nanika hambuk hwe. Hwendéka nani guni wali hambuk yata Kraiska jémba sarékéta déka hundika “Mwi hundi dé” nani na. Wun God dé naniré waséke, déka jémba yambete. 22 Wun God dé nani Kraisna hundi xékékwa du takwaré dé wa, nani déka du takwa reta yikafre sémbut male hurumbete. Dé déka Hamwinya nanika hwe, nani dé hukémbu akwi naniré yikafre hurutendékaka xékélakimbete.
Pol dika bari yihambandé
23 God wuna mawuli xékélakita dé angi akwi xékélaki. Wawuka hundi wu mwi hundi male dé. Wungi xékélakita dé guniré watandé. Wuni rengukaka sarékéta, gunika némafwi xak hwenjoka hélék yata, wuni gunika wambula yahambawuni. 24 Nani guna mawuli sarékéka néma du renjoka hélék nani ye. Guni Krais Jisaska jémba sarékéta déka hundika “Mwi hundi dé” nanguka guna mawuli jémba dé té. Wungi téngukaka xékélakita, nani guna mawuliré yikafre hurumbet guni yikafre mawuli yata guna du takwa wali jémba rengute nani mawuli ye.