2
Méni Krais Jisasna xi warekwa du maki jémba tétaméni
Wungi maki, wuna nyan, méni mé xéké. Krais Jisas naniré yikafre hurundéka nani dé wali natafa mawuli héraata re. Méni wungi reta hambuk yataméni. Hanja séfélak duna makambu téta wuni yikafre hundi wa. Wawuka méni xéké. Xékétaka némbuli méni wun hundi wandan maki hurukwa duré wataméni. Wamét di ména hundi jémba xékéta du takwaré jémba wakwetandi.
Xi warekwa du hambuk yata jémba téndaka maki, méni akwi Krais Jisasna yikafre xi warekwa du méni. Wungi remét nawulak xak ménika yandét, méni nani wali hangéli héraata hambuk yata jémba tétaméni.
Xi warekwa du warenjoka huruta di déka néma duna hundi xékénjoka dé mawuli ye. Mawuli yata déka néma duna hundi xékéta dé xi warekwa jémba male ya. Nak maki nak maki jémba yahambandé. Du nak fétékérénjoka mawuli yata dé tale fétékérétendaka hambuk hundi xékétandé. Xékétaka dé di wali fétékéra ye diré sarékéngwandétaka dé tale ye yikafre joo hératandé. Dé deka hundi xékéhafi yata dé wun yikafre joo yamba hérakéndé. Du nak déka yawimbu hambuk jémba yata hénoo setaka hukémbu dé atéfék du takwaré sarékéngwanda dé tale wun yawimbu hénoo hérandét, wu sékérékétandé. Wun sataku hundi hufukéka mé saréké. Sarékémét Néma Du yikafre mawuli hwendét méni atéfék hundika jémba xékélakitaméni.
Jisas Kraiska wambula mé saréké. Dé hiyandéka God déré wambula husaraméndéka dé wungi re. Dé Devitna mandéka dé. Wungi wuni Kraisna yikafre hundimbu wa. Wawuka déka mama wuniré haraki huruta wuniré séndé gembu husolotaka, haraki saraki sémbut hurukwa duré husolotakandaka maki. Wungi husolotakandaka dé Godna hundi séndé gembu rehambandé. Dé jémba dé yi. 10 Di wuniré haraki hurundaka wuni hangéli héraata wuni roohafi yata jémba re. God du takwaré dé waséke, di déka du takwa rendate. Di akwi Krais Jisaska jémba sarékéndat, dé diré Satanéna tambambu hérandét, di dé wali wungi re wungi re jémba rendate, wuni hangéli héraata hambuk yata re.
11 Ané hundi wu mwi hundi dé. Ané hundika mé saréké:
Nani dé wali hiyataka, hukémbu nani dé wali wungi re wungi re jémba retame.
12 Hambuk yata, déka jémba yatakahafi yata, hukémbu nani dé wali néma du reta du takwaka jémba hatitame.
Nani angi wambet, “Déka xékélakihambame.” Wungi wambet, dé nanika watandé, “Dika xékélakihambawuni.” Wungi watandé.
13 Dé wandéka maki dé huru. Nani wambeka maki huruhafi yambet, dé wandéka maki hurutandé. Dé wandén hundi yamba yatakakéndé.
Yikafre jémba yakwa duka God mawuli yatandé
14 Méni Krais Jisasna hundi xékékwa du takwaré wun hundi wataméni, di wun hundika yike yandamboka. Méni diré angi wataméni, “Guni Godna makambu téta, hundi buléta, nak maki yikama hundika yamba warukénguni.” Wungi wataméni. Du takwa warundat deka mawuli jémba yamba tékéndé. Du takwa warundaka hundi xékéndat, deka mawuli haraki yatandé.
15 Méni Godna makambu téta yikafre jémba yata, God ména jémba xéta ménika yikafre mawuli yandéte, méni hambuk jémba yataméni. Yata diré Godna hundika jémba wakwetaméni. Mwi hundika jémba xékélakindate, méni diré jémba wataméni. Wata Godna makambu téta méni yamén jémbaka yamba rookéméni. 16 Du nawulak Godka sarékéhafi yata di baka hundi bulé. Wungi bulékwa du takwa di Godka di hu hweta di nawulak haraki saraki sémbut akwi hurutandi. Méni deka hundi yamba xékékéméni. 17 Yikama wasi némafwi yata duna séfi haraki hurutandé. Deka hundi wasi yandéka maki némafwi yandét, nak du takwa xékéndat, wun hundi deka mawuliré haraki hurutandé. Himeneus bér Filetus bér wun hundi wata 18 bér mwi hundina yambu wundé yatakambér. Bér yéna yata angi bér wa, “Nani huli mawuli hérambeka God naniré wundé husaraméndé. Nani hiyambet, dé naniré wambula yamba husaramékéndé.” Wungi wambéka Néma Duna hundi xékékwa du takwa nawulak bérka hundi xékéta, Godna hundi jémba xékéhambandi.
19 Wu yak. God téréndén hwaar dé hambukmbu té. Wun hwaarmbu dé ané hundi hayi, “Néma Du déka du takwaka dé xékélaki.” Ané hundi akwi dé hayi: “Du nak angi wata, ‘Wuni Néma Duna du wuni.’ Wungi wata dé haraki saraki sémbutka hu hwetandé.” Wungi dé hayi.
20 Ané sataku hundi mé xéké. Nak maki nak maki andé di taka, némafwi gembu. Andé nawulak di gol motumbu yataka. Nawulak di silva motumbu yataka. Séfélak yéwa hwetaka di wun yikafre male andé yataka. Nawulak yéwa hwehafi yataka di mimbu andé ta. Nawulak di héfambu yataka. Yikafre andémbu di yikafre jondu taka. Nawulak andémbu di haraki jondu taka. 21 Wungi maki du nak haraki saraki sémbut yatakataka yikafre sémbut huruta dé yikafre jondu takandan andé maki retandé. Dé deka Néma Du Godna du reta, déka jémba yanjoka mawuli yata, déka hundika dé haxé. Haxéta dé wandét, dé déka yikafre jémba yatandé.
22 Wungi maki, méni wayikana duna haraki mawulika hu hweta angi hurunjoka hurutaméni. Méni yikafre sémbut huruta, Godka jémba sarékéta, du takwaka némafwimbu mawuli yata, nakélak huru biya mawuli yata jémba retaméni. Méni yikafre mawuli yata di Néma Duré wakwexékékwa du takwa wali wungi hurutaméni. 23 Du nawulak wangété yata yike yata di baka hundi bulé. Méni xékélaki, buléndan hundi dé du takwana mawuliré haraki huru, di waruta warendate. Xékélakiménka méni di wali hundi yamba bulékéméni.
24 Néma Duna jémba yakwa du angi hurutandé. Dé warunjoka hélék yata, atéfék du takwaré yikafre hurutandé. Dé du takwaré jémba wakwetandé, Godna jémbaka. Du nak déré haraki hurundét, dé mawuli wihafi nakélak tétandé. 25 Du takwa nawulak déka hundi xékéhafi yandat, dé diré yikafre hundi nakélak watandé, di déka hundi xékéndate. Dé wungi wandét, wafewana God diré yikafre hurundét, di deka haraki mawulika hu hwetaka Godna mwi hundika xékélakitandi. 26 Di wungi xékélakita yikafre mawuli yata di Satanéna xakiféké lukwa jémba yitandi. Tale wun xakiféké diré dé huluki, di Satan mawuli yandéka maki hurundate.