Jon hukétéfi hayindén nyinga
1
Jon
Wuni Jisasna hundi xékékwa du takwaka hatikwa néma du reta wuni ané nyinga hayi. Méni, Gaius, ménika wuni hayi. Ménika wuni némafwimbu mawuli ye. Wu mwi hundi dé.
Némafwimbu mawuli yawuka du, wuni Godré wakwexéké, dé méniré yikafre hurundét, méni bar hiyahafi jémba male reméte, ména mawuli jémba téndéka maki. Jisasna hundi xékékwa du nawulak yae di wuniré wa, Godna mwi hundi ména mawulimbu rendékaka. Di méni Godna mwi hundi jémba xéka wandén maki hurumékaka wandaka wuni xéka yikafre mawuli wuni ya. Wuna nyangwal Godna mwi hundi jémba xékéta wandén maki hurundat, wuni deka yikafre sémbutka xéka wuni yikafre mawuli yata mawuli sawuli wuni ye. Nak hundi xékéta wuni wungi mawuli yahambawuni.
Gaius yikafre jémba dé ya
Némafwimbu mawuli yawuka du, méni Jisasna hundi xékékwa du takwaré yikafre huruta méni yikafre jémba male méni ye. Méni dika tale xékélakihafi yata méni diré wungi yikafre huru. Wu yikafre dé. Méni diré yikafre huruméka di naniré ménika hundi wa. Wandaka nani Jisasna hundi xékékwa du takwa, ané getéfambu hérangwanda reta, nani xéké, méni dika némafwimbu mawuli yata diré yikafre huruméka. Di nak hafwaré yinjoka yandat diré wambula yikafre hurutaméni, di yambumbu jémba yindate. Di Godna jémba yandakaka sarékéta, méni diré yikafre hurumét, wu yikafre dé. Di Jisas Kraisna ximbu hundi wanjoka di yitaka yatake. Di Kraisna du takwambu male jondu hérae. Di Jisasna hundi xékéhafi yakwa du takwambu hénoo yéwa héranjoka hélék di ye. Dimbu hérahafi yandakaka sarékéta nani diré yikafre huruta dika jondu yéwa hwetame. Wungi huruta nani di wali Godna mwi hundina jémba yatame.
Diotrefes dé haraki jémba ya
Hanja wuni ména getéfambu reta Kraisna hundi xékékwa du takwaka nyinga nak wuni hayi. Hayiwuka dé Diotrefes, déka ximbu male harékéta dika néma du renjoka mawuli yata, dé wuna hundi xékéhambandé. 10 Xékéhafi yandékaka wuni yae dé hurundén atéfék sémbutka watawuni. Dé guniré yénataka hundi wata nanika dé haraki hundi baka wa. Wun haraki saraki sémbut male yingafwe. Angi akwi dé huru. Jisasna hundi xékékwa du takwa yandat, dé diré yikafre huruhambandé. Huruhafi yata dé wunde duré yikafre hurunjoka mawuli yakwa du takwaré dé watéfi. Watéfita dé diré wa, “Nani Godna hundi bulénjoka hérangwanda rembet, guni nani wali yamba rekénguni, guni wunde duré yikafre hurunjoka mawuli yangunka.” Wungi dé Diotrefes wa.
Demitrius dé yikafre jémba ya
11 Némafwimbu mawuli yawuka du, mé xéké. Méni Diotrefes hurundéka maki, haraki saraki sémbut yamba hurukéméni. Méni yikafre jémba male yataméni. Haraki saraki sémbut hurukwa du takwa di Godka xéhafi ye. Yikafre sémbut hurukwa du takwa di Godna du takwa di re. 12 Atéfék du takwa akwi mwi hundi akwi di Demitriuska yikafre hundi wa. Wungi wandaka nani akwi déka yikafre sémbutka xékélakita déka yikafre hundi nani wa. Guni xékélaki. Wamben hundi mwi hundi dé.
Jon déka dé dinguna na
13 Méniré séfélak hundi wanjoka wuni mawuli ye. Nyingambu hayinjoka hélék wuni ye. 14 Bari yae méniré xénjoka wuni mawuli ye. Ména saawiré xéta sékéré reta hundi bulétaani.
God ménika nakélak huru mawuli hwendét méni jémba reméte wuni déré wakwexéké. Nana nyayikangu di ménika diména nae. Wuni méni wali rekwa nyayikanguka wuni dinguna nae. Wungi nawukaka méni di nak nakré wataméni.
Wuna hundi yak.