Hibruna du takwaka hayindén nyinga
1
Godna nyan nanika dé hundi wa
Hanja God profetmbu dé nana mandékanguré wa. Wata dé séfélak nukwambu nak maki nak maki yambumbu dé diré wa. Némbuli hukétéfi yatekwa nukwambu God déka nyanmbu dé naniré wa. God déka nyanré dé waséke, dé hukémbu atéfék jondu hérandéte. Hanja God déka nyanmbu dé ané héfa atéfék jondu dé hurataka. Déka nyan God hanyindéka maki dé némafwi hambuk yata dé némafwimbu hanyi. Déka sémbut Godna sémbut maki male dé. Dé wandén hundi hambuk dé. Dé wun hundi wandéka atéfék jondu dé wungi re. Dé atéfék du takwa hurundan haraki saraki sémbut yakwanyinjoka dé hiya. Hiyae raama Godna getéfaré dé wara dé hambuk yakwa Godna yika tambambu dé re.
Godna nyan néma du reta Godna enselré akwi dé sarékéngwandé
Dé wumbu reta dé déka yafambu dé yikafre male xi hérandéka déka xi enselna xiré dé sarékéngwandé. Sarékéngwandéka maki, dé hafu dé atéfék enselré dé sarékéngwandé. Mé xéké. Méta enselka God dé angi wa?
“Méni wuna nyan méni. Ané nukwa wuni ména yafa wuni xaku.”
Yingafwe. Enselka wungi wahambandé. Wataka God dé wambula wa:
“Wuni déka yafa retawuni. Dé wuna nyan retandé.”
Wungi dé God déka nyanka dé wa. God déka maka dunya ané héfaré gayandéte mawuli yata dé déka wambula angi wa:
“Godna ensel atéfék déka ximbu métaka harékénda.”
Wungi wataka God déka enselka dé wa:
“God wandét déka ensel di mur maki xaku.
God wandét déka jémba yakwa ensel di ya maki xaku.”
Wungi wataka God déka nyanka dé angi wa:
“God dé wa, ‘Méni God, méni néma du retaméni, wungi re wungi re.
Méni yikafre mawuli yata yikafre sémbut huruta néma du reta ména du takwaka jémba hatitaméni.
Méni yikafre sémbutka némafwimbu mawuli yata haraki saraki sémbutka hélék méni ye.
Yamékaka God, ména God, dé méniré wel hulingu bleké, méni yikafre mawuli yata néma du reméte, méni wali rekwa du takwaka.’ ”
10 Wungi wataka ané hundi akwi dé wa:
“Néma Du, hanja tale méni héfa ekombu rekwa motu méni hurataka, wun héfa jémba téndéte.
Huratakataka méni nyir akwi nyirmbu rekwa atéfék jondu akwi ména tambambu méni hurataka.
11 Wun jondu atéfék hényitandi.
Méni yingafwe. Méni wungi reséketaméni.
Wun jondu atéfék nukwa wur maki nyo xakutandi.
12 Di sanda wur maki nyo yandat, méni diré hérae hulamekétaméni.
Nani nyo nukwa wur hérekitaka huli nukwa wur nakimbeka maki méni nyir héfa, wumbu rekwa atéfék jondu akwi hérekitaka huli nyir huli héfa akwi huratakataméni.
Méni wun jondu maki yingafwe. Méni wungi re wungi re retaméni.
Ména héki hwari yamba hényikéndi.”
13 Dé déka nyanka wungi wataka méta enselré dé angi wa?
“Méni wuna yika tambambu retaméni.
Remét wuni ména mama duré sarékéngwandétawuni.
Sarékéngwandéwut, méni ména man deka maakmbu takataméni.”
Déka enselré wungi wahambandé. Dé wungi wata dé déka nyanré wa. 14 Godna ensel angi di. Di hamwinya maki téta Godka di jémba ya. God du takwaré Satanéna tambambu héranjoka mawuli yata dé wandéka di déka ensel ye di hératendéka du takwaré yikafre huru.