Jisas Krais Jonré wafukandén hundi
1
Ané Jisas Krais wafukandén hundi dé. Tale God dé wun hundi déka hwe, dé déka jémba yakwa duré bari xakutekwa jonduka wakwendéte. Hwendéka dé déka enselré wandéka dé wunika gaya. Wuni déka jémba yakwa du Jon wuni. Dé wunika gaye dé wuniré wun hundi wakwe. Wakwendéka wuni Godna hundi ané nyingambu hayi. Wun hundi Jisas Krais wandén mwi hundi dé. Wuni xéwun jondu atéfékéka wuni ané nyingambu hayi.
Hayiwun jondu bari xakutandé. Xakutendékaka sarékéta guni ané nyingambu hayiwun hundi xéta wangut, God guniré yikafre hurutandé, guni yikafre mawuli yangute. Ané nyingambu hayiwun hundi xékéta wawun maki hurukwa du takwa diré akwi God yikafre hurutandé, di yikafre mawuli yandate.
Jisas Kraisna hundi xékékwa du takwaré dé wa
4-5 Wuni Jon ané nyinga wuni hayi gunika. Guni Jisas Kraisna hundi xéka Esiana héfambu rekwa du takwaka wuni hayi. Guni getéfa angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk wun getéfambu reta Godna ximbu harékénjoka guni hérangwandé.
God dé hanja rendé, némbuli rekwa, hukémbu wungi retekwa God dé. Déka rendéka yikafre jambéna makambu déka Hamwinya angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk di té. Jisas Krais dé Godna atéfék hundi jémba male dé wa. Dé hiyae raama dé hiyandé du takwana maka du dé. Dé héfambu rekwa atéfék néma duna néma du dé. God akwi, déka Hamwinya akwi, Jisas Krais akwi guniré yikafre huruta nakélak huru mawuli hwendét, guni jémba rengute, wuni Godré wakwexéké.
Jisas Krais dé nanika némafwimbu mawuli yata dé déka nyékimbu hurumben haraki saraki sémbut dé héreki. Wungi hérekindéka nani déka du takwa rembeka dé nana néma du dé re. Wungi rendéka nani déka Yafa Godka jémba yata nani pris maki nani re. Krais nukwa hanyikwa maki hanyita atéfék du takwaka néma du retandé, wungi re wungi re. Wu mwi hundi dé.
Mé xé. Jisas Krais buwi wali nyirmbu gayatandé. Gayandét atéfék du takwa déré xétandi. Déré xiyandé du akwi déré xétandi. Dé wambula yandét, atéfék héfambu rekwa hémna du takwa déré xéta saréfa naata gératandi. Wu yawundu. Wu mwi hundi dé.
Nana Néma Du God angi dé wa, “Wuni talena hundi wuni. Wuni hukétéfina hundi wuni. Wun wungi rekwa, hanja rendé, hukémbu xakutekwa God wuni. Wuna hambuk atéfék hambukré sarékéngwandéndéka wuni néma du re.” Wungi dé wa.
Jon Jisas Kraisré dé xé
Wuni guna nyama Jon, wuni guni wali Jisasna hémémbu rembeka di déka mama naniré haraki huru. Jisas nana néma du reta nanika hatita dé naniré yikafre huru, di naniré haraki hurundat nani haraki mawuli xékéhafi yata wendé nahafi yata jémba témbete. Hanja wuni Godna hundi wata Jisaska mwi hundi we wuni néma xérimbu tékwa héfa Patmosmbu wuni re. 10 Wumbu rewuka Néma Duna nukwambu Godna Hamwinya dé wuna mawulimbu sukweka téndéka wuni xéké, némafwi hundi nak wuna hukémbu fuli yondaka maki wandéka. 11 Wun hundi dé wa, “Xéteméka atéfék jondu nyingambu haaye méni getéfa angé tamba yétiyéti angé tamba hufukmbu reta wuna hundi xékékwa du takwaka hwetaméni. Méni Efesus, Smerna, Pergamum, Taiataira, Sardis, Filadelfia, Laodisia, wun getéfambu reta wuna hundi xékékwa du takwaka hwetaméni.”
12 Wun hundi xékétaka wuni wuniré hundi wakwa duré xénjoka wuni yawuleka. Yawuleka wuni xé, gol motumbu yatakandan lam angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk téndaka. 13 Téndaka dé duna nyan maki du nyéndékmbu téndéka wuni xé. Dé séményi nukwa wur sandandéka déka manré dé takatéfi. Déka mawulimbu dé gol motumbu yatakandan yoo dé gi. 14 Déka humbu akwi déka némbé akwi bér wama male bér. Bér sipsip balina wama yuwi maki bér. Bér wama buwi maki bér. Déka dama xérékékwa ya maki dé. 15 Déka man dé yikafre male bras ain maki dé. Du di bras ain yambu tuwa xiyandaka wun bras ain dé jémba hanyi. Déka hundi gu némafwimbu safuruta waakwa maki dé wa. 16 Déka yika tambambu dé hunkwari angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk hura té. Némbi yéték tékwa xi warendaka yar nak dé déka hundimbu xale dé té. Déka saawi dé hambukmbu hanyi, nukwa hambukmbu hanyikwa maki.
17 Wuni déré xéta roota déka man mombu xakre wuni hiyandé du maki wuni héfambu hwa. Hwawuka dé déka yika tambambu wuniré huruta dé wa, “Rookéméni. Wuni tale wuni. Wuni hukétéfi wuni. 18 Wuni wungi rekwa du wuni. Hanja wuni hiya. Mé xé. Hiyae wuni raama wungi re wungi re retawuni. Wuni néma du reta ki wuni hura té, du takwa hiyandaka yambuna ki akwi, hiyandé du takwa rendaka hafwana ki akwi. 19 Xémén jonduka némbuli hundi hayitaméni. Némbuli rekwa jonduka akwi hukémbu yatekwa jonduka akwi hayitaméni. 20 Wafukandéka xémén jonduna mo hundika watawuni. Hunkwari angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk wuna yika tambambu téndaka méni xé. Gol motumbu yatakandan lam angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk akwi méni xé. Wun lam di getéfa angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk wumbu reta wuna hundi xékékwa du takwa maki di. Wun hunkwari di wunde getéfambu reta wuna hundi xékékwa du takwana ensel maki di.”