3
Nani hambuk yata yikafre sémbut hurutame
Méni diré wataméni, di ané jooka wambula sarékéndate. Di gavmanéna hundi xékéta gavmanéna jémba yakwa duna hundi akwi xékétandi. Xékéta wandaka maki hurutandi. Di atéfék yikafre jémba yanjoka jémba tétandi. Di du takwaka hungalimbu haraki hundi wahafi yata, warunjoka hélék yata, du takwaka nakélak huruta, atéfék nukwambu atéfék du takwaré yikafre hurunjoka sarékétandi.
Nani xékélaki, hanja nani akwi di hurundaka sémbut maki nani huru. Hanja nani wangété yata, Godna hundi xékéhafi yata, yénataka hundi xéké. Nani haraki saraki sémbut hurunjoka sarékémbeka wun haraki sémbut nana mawuliré gindéka nani nak maki nak maki haraki saraki sémbut huru. Nani atéfék nukwambu du takwaka haraki mawuli xékéta deka jonduka héranjoka nani mawuli ya. Di nanika hélék yandaka nani dika hélék nani ya.
Nani wun haraki saraki sémbutmbu témbeka naniré Satanéna tambambu héraakwa God dé nanika saréfa naata, nanika némafwimbu mawuli yandénka dé naniré wakwe. Wakweta dé naniré Satanéna tambambu héra. Dé yamben yikafre jémbaka akwi hurumben yikafre sémbutka akwi sarékéhafi yata dé naniré wungi yikafre huru. God déka mawuli sarékémbu dé nanika saréfa naata naniré baka yikafre huru. Huruta dé naniré yakwanyindéka déka Hamwinya nanika huli mawuli hwendéka nani huli mawuli hérae jémba re.
Naniré Satanéna tambambu héraakwa du Jisas Krais naniré yikafre hurundéka God déka Hamwinya nanika blekéndéka déka Hamwinya nana mawulimbu sukweka té. Dé wungi bleka dé naniré yikafre huruta nanika, “Yikafre sémbut hurukwa du takwa di” dé na. Wungi nandéka nani huli mawuli hérae jémba retame, wungi re wungi re. Wungi retembekaka sarékéta nani yikafre mawuli ye.
Wun hundi wu mwi hundi dé. Méni wun hundi wanjoka roohafi yata hambukmbu wataméni. Wungi wuni mawuli ye. Hambukmbu wamét, di Godka jémba sarékékwa du takwa yikafre mawuli yata yikafre jémba yatandi. Wawun hundi yikafre hundi dé. Wun hundi du takwaré yikafre hali hurundé.
Du nawulak di baka hundi waruta, mandékana xika buléta, nak nakéka haraki hundi wata, Judana hambuk hundika di waru. Méni di wali yamba bulékéméni. Deka hundi baka hundi dé. Deka hundi ména mawuliré yikafre yamba hurukéndé. 10 Du nak nak maki hundi wata du takwa wali warunjoka mawuli yandét, méni wun duré wataméni, dé wun hundi yatakandéte. Wamét dé ména hundi xékéhafi yandét, méni déré wambula wataméni, déka hundi yatakandéte. Wamét dé ména hundi xékéhafi yandét, méni déka hu hwetaméni. 11 Dé ména hundi xékéhafi yandét, xékélakitaméni. Dé haraki saraki mawuli xékéta haraki saraki sémbut dé huru. Dé hafu dé déka haraki saraki sémbut dé wakwe. Wakwendéka méni déka hu hwetaméni.
Dika dé dinguna nae
12 Wuni Artemas bér Tikikusré wawut nak ménika yitandé. Ye xakundét méni wunika bari hari yataméni, Nikopolisré. Wuni wumbu retawuni, wali giyaakwa nukwambu. 13 Méni Apolos bér xékélelakikwa du Senasré yikafre huruta jondu hwetaméni, bér yambumbu ye jondu nawulakéka fatikémbémboka.
14 Nana du takwa di jondu fatikékwa du takwaré yikafre huruta dika hwetandi. Di wun sémbut hurunjoka mawuli yandate, wuni mawuli ye. Di baka rendate hélék wuni ye.
15 Wuni wali rekwa du takwa atéfék di ménika diména nae. Méni wali reta Kraiska jémba sarékéta nanika némafwimbu mawuli yakwa du takwaka wuni dinguna nae.
God guniré yikafre hurundéte wuni déré wakwexéké.
Wuna hundi yak.