2
Kava Yemba Kristusna Dahalmom Ishunna.
Seh, nonamba kava prunvnamba yemba, kava yemba wohishunvna Sesoana moanonoam. Wo heva os kava mendekliva moamba manam manam ishunvnamoa, snamba yemba temba nomba nonoanindva eishovpa. Kava nengavnangva os vrevna, kava nonamba yemba wonavrava, kava si manam manam wohmaivethavav, kek vethavav Yesus Kristusm, eva hevna dahalm kruserinim. Nonamba kava prunvnamba yeindamba, kamba wohpolavra vovhoavna, ata kava eva manana kelsta, eisungu vevna pem. Ka vena, numhowol vevna, eva besal nemelmomba ishunvnam, yena nengavnangm weihaloh vewolalm, osm Kristusmangas wohengivm. Kanamba moamba snamba owai, nonoanindva indhanana nengavnangmba weihaloh vewol temba vinvpa. Heva os yimba kamba nunglinamba, wo os yimba Sesoasongolmba eva nunglivnata, himba mendekliandra vewol vev. Kava honamba memba osm vena, yenamba undnahonamba almba Sesoanapopol lovahinvra, nonoanindnapopolva owai.
Sesoasongol Pimba Numhowol Vev.
Kava Sesoana moamba wulvahinv. Monglava indhanamba lovahv nonoanindnonoamsna, manara, himba Sesoam engivpa. Wo himba kamba moalamangnindmba noinda hilwulvna. Kana nowolva hona pethanindnamba owai, eva hona pethanindna kuwulnamba owai, eva merava kethalohv poaitava Sesoaindava. Hona kuwulva doa pilpikovna hevnapopolmba almba. Heva os kava moamba wulvahinv, Sesoana undnam alm beswonam, ten seilm doara hev kokolma vrena nengavnangva, honanapopolmba beswonamba almba pimba. Doara nonam ovim pethaimba hev vewolvnam, Sesoava komandhanamba, daipotava doa ambaram wulphunna kana moalamangnindna andrara. Osm pimba Kristusnindva si senakembellava avav.
Mongova kuwulva hona pethanindnamba levrapiavmoa, memba kava ishoiva. Himba osva vitava, himba ata osva helvakomandhitamoa mendeklimba, krusesramba lepethalmba, temba senakembelliniva pronamba. Heva os novol velohv Sesoana doaramini tombaimora,
Owai, mongova nonglanamoa honamba, owai, mongova hellenamoa honamba, owai, mongova olhavavmoa, osva mani hevpa dihi Sesoava kokolma vinv, henomba temba himba hemba und vivpa. Aisaia 64:4
10 Heva os Sesoava doa kamba moalamangnindmba ambara vithinna honamba hevsongolnana. Sesoasongolva manam manam temura nonorangas lohv, eva merava kethalohvav poaitava Sesoaindamba. 11 Men honamba os, mongova es eva lihavav, os henonamba nengavnangva os lohv. Nongas indhanarinina hevsongol, ten amnavm hena nihmera, hengas lihamnav hena nengavnangva. Eva osta Sesoava. Mongova indhanariniva lihavavmoa hena nengavnangmba. Hevsongolangas lihamnav hena nengavnangmba.
12 Memba Sesoasongolta pimba Kristusnindmba wohtv. Tihsongova owai, pimba wohtvmoa. Pimba dumbna hona Sesoasongolva, osm pimba nonora avav manimani, temba pimba Sesoava daswolnamba. 13 Kava nonamba moamba wulvahinvrava, kava sna moanamba ishunvramoa, temba indhanamba wulamanamana vevpa. Kava noi moamba wulvahinvra, ten kam numha vrevnam Sesoasongol. Noinda kava Sesoana moalamang wulvahinv, velokusa vinilmba indhanamba, himba temba Sesoasongolnamba avnamba.
14 Indhanariniva osva Sesoasongolhui lohtava, himba vravavmoa moanonoava Sesoanaminiva. Manara himba os nengvra, gekala uv. Sesoasongol napopolangas himba heva phovhoawol vevav, osva lehra Sesoasongolnamini. 15 Heva os indhanariniva Sesoasongolnamba lohtava, himba manapenam lesvhoawol vevra manam manam. An eva hemba lesvhoavav. 16 Sesoana tombaimorava os novol velohv,
An si levrapiavav nengavnangmba mendeklinamba? An si hemba numhavav? Aisaia 40:13
Owai, heva os pivva av Kristusna nengavnangna, manara Sesoasongolva piinda einv.