15
Kristusmoa Besal Nemel Vevm.
Seh, kava yemba os ninginv, keknam nengeuvmona vevm besal nemelmom, ten kav wulprunnam yem. Yimba doa nonora av hona besal nemelmona, wo nonapopol yimba keknam undnahonamba avna. Wo yimba keknamba wohkek vethatava moamba besal nemelmoriniva, wo hona besal nemelmorangas si yemba Sesoava lopshawol vevav. Heva ora ye tanam keknam engm owai viv, osrava Sesoava si yemba lopshawol vevavmoa.
Kava doa yeinda holothunna hona moamba, nemetva kava temba vranamba. Wo honamba moamba hevm mendeklinonoa. Os Kristusmba daheinna pina indkoklara, os novol velohv doaraminimorava Sesoana tombaimorava. Wo hemba singvina, wo henga beswonam hevnatovna phona, samblamongonin venamba pokamarava, os novol velohv Sesoana doaraminimorava tombairava. Wo himba hevmba ambara vethamnana Pitamba, eva hevna moalamangnindm 12pelaram.
Sismba nonamba Yesusva hevmba holvonithinvnamba indhanamba, nomba temba himba 500pelarava keknamba undnahonamba avnamba. Monglava nomba indhanamba mendah aevulv. Monglamba doa doara sihana. Wo henga holvonethamnana Yemsm hevm, wo hengava sismba hevna moalamangnindm. Eunilnonoamba himba holvonethamnana hevmba kam, wo kava nonamba hemba undnahonamba keknamba lohvhoamnana os. Kava eunillam monglam moalamangnindm lohvhueinna, manara kava indhanakoklarini lohna seilva.
Noinda indkumbiva moalamangnindva mendeklinonoa, kava owai. Memba honamba, noinda kava doa indkokla vewol vevna Sesoana Kristusnindmba. Wo honinda osva kamba sevrelmba owai, osva moalamangnindrini lohv. 10 Heva os Sesoava hev kamba wavra vovhoamnana, osmba memba kavpa lohvpa daipotava. Wo nomba henamba wavrava kamba owai, ombamba plotho sambaihamnanamoa. Kava nona andra vevna, kuvhoawol vevna monglamba moalamangnindmba. Wo heva os owai, kava kavhova honamba andra vevnamoa. Memba Sesoava wavra vihanam, memba kava nona andra vev. 11 Noinda osva, vei ka men, eva mongla moalamangnind, kava moamba eukvrivpa honi mongawamongas. Wo yimba doa honana keknam undnahonam avna.
Pimba Si Henga Phosohvav Beswonam.
12 Elsus kava ishuvmona velvohv, osva Kristusva dahanamba, henga beswonam phona. Wo manara monglava yimba olvohv, osva indhanamba si phosohvramoa mindilva hengava? 13 Honamba tanamba lohtava, osva owai, mongova si hengava mindilva phovavmoa, wo eva osta Kristusva phonamoa mindilva. 14 Wo honamba tanamba lohtava, osva Kristusva phonamoa, si kana moamba ombam ambo moalm ishuvra. Wo yenamba undnahonamba keknamba almba, ombam ambo plalhui si luhunvav.
15 Wo honamba tanamba lohtava, osva yenamba undnahonamba almba plalhuiva luhuntava, kava moangakalanind osva lovahv. Manara, kava yemba doara eishoraohvna, osva Kristusva doa phona pokamariniva. Heva os honamba tanamba lohtava, osva mongova si hengava phovavmoa, eva Sesoava Kristusmba osva wolaihaphonamoata. 16 Tanamba honamba osva lohtava, Sesoava si wolapho vevavmoa indhanamba, eva pimba osva ningvra, Sesoava Kristusmba wolaihaphonamoata. 17 Wo honamba tanamba lohtava, osva Kristusva phonamoa, yenamba undnahonamba almba ambo ombam luhunv. Yimba mendah pevna indkoklanahonam av.
18 Wo honamba tanamba lohtava, osva pimba mendah pinamba indkoklanahonamba avpa, himba nomba temba doarava Kristusmba undnahonamba lovahthamnanamba, wo dalnamba, hemba hoai vilona. Heva os owai, henga hemba si phovhoavav. 19 Pimba Kristusmba nengviluwuv, pim vuhebesalla sandhalm. Heva os hona pinamba undnahonamba almba huiva petharamangasva luhuntava, pimba kolvrowolalmba, pivkola wavro. Manara, pina nengavnangva, sewonamba aevulalmba senakembellava ambo ombam luhunv.
Pol Unna, Kristussna Miva Phona Pokamariniva.
20 Heva os Kristusva tanam henga phona mindilva. Himba hesna miva desimbui phona pokamariniva, osm nonglalm, nomba eva temba sihavpa mindva, si eva os phopiavrata. 21 Dahana plalva doara lohna Ataminda, noina ten hev indkokla venam. Wo eva osta mongova indhanariniva beswonamba vena, osm indhanamba henga phosohvra. 22 Indkumbiva memba pivva avpa, Atamna sespelva si wohdalvra. Wo eva ambo osta, Kristusindangasta pimba indkumbiva si os avra beswonamba hengava. 23 Indkumbimba si wolapho vevav henga beswonam. Heva os mongawulmba lohohrava owai. Doa Kristusva hev deisinna, miva pholmba. Wo nonamba Kristusva hengava homba provavpa, nomba hevnamba si phopiavav beswonam.
24 Kristusva provrava, manimani si os wohkingpiavav, memba osm, himba si os wohindkokla vewol vevav tihsongokoklam manimani, ten keknamangas lohpravm. Wo eva himba hevtindimba si sandhavav Sesoa aralna englisra. 25 Manara, Kristusva si kuwul wulluhunvav, verava, Sesoa aral ungundmba wohindkokla vewol vevav. 26 Ungundmba eunumborava, doa eunillava daham wohkingpiavav. 27 Manara, Sesoana doaramini tombaimorava os novol velohv,
Sesoava manimani bumbvoholothona hena englisra. Buk Song 8:6
Nomba osva memba ovpa, manimani hena englisra holothuv, memba ambara ambo, osva Sesoamba hevmba pethavmoa. Owai, Sesoava memba, noi manimani memba bumbvoholothov Kristusna englisrava. 28 Wo doa manimani nomba Kristusna englisrava lohvrava, wo Sesoana ombolva si eva hevmba aralna ninisingi desvhoavav. Sesoava memba, himba manimani hohlonamba Kristusna englisrava. Wo Kristusva ovhoavav Sesoana ninisingi, osm Sesoava hev wohavav kuwulva manana manana.
Pol Unna, Indhanamindva Phosohmba Owai Vetava, Pimba Andrasambalm Ambo Viv.
29 Indhanamindva hengava pulvomba owai vetava, wo es hevpa indhanamba viv, nomba temba ponamba poswol viv, kolvrowolalmba indhanamba, nomba temba hemba dalvnamba? Wo esram hevpa ponamba ombamorava poswol vivna? 30 Wo es hevpa eva kava viv? Manaram kava kavmba eva andusuihamana velvohv elsusva, Kristusna andraramba? 31 No sia okomba, no sia okomba elsus kava snal lohv, maim oi, mindil doa kamba dahana. Seh, memba tanam, osva kava eisilangas einv yemba, yimba kana mongawa Kristusnindva.
32 Indhanakoklava kamba helvakomandhalm vivna diva Evesusrava, wo yimba es ningv, manam kava vralm vevna hona andrarava? Mindilva hengamba phopialmba owai vetava, osoa pioa ambo innenakrangas wulanga lohra, manara noinda simerava pimba wohsihavav, os puehalnindva pimba eishunv. 33 Manam yimba moangakalamomba ahalungu vinvra, owai. No indhanakoklamongova yimba epawohallava, si yenamba wevsabesalmba hiluvla vewol vilenginvra. 34 Henga beswonam ovhoapro pevnavhora, nengavnangkoklam sahoklalm doa nomoa wohnombol viu. Kava ishunv yemba honamba, osm lou vinda yemoa, eva pevm weihaloh avramana veo, manara monglava yimba mendah tit vriv Sesoamba.
Snatovna Si Hengava Pivva Avav?
35 Mongova indhanariniva kamba osva sahowol vetava, es hevpa hengava mindilva phopiavav? Wo snanihna himba si avra? 36 Sna moamba himba nomba temba eishovrava, owai, himba nengavnanghui uvra. Yimba nonora av honamba, osva yimba mana vema lolva endheiva, boasna nihilva di brao vei pethamera, wo veiva, hengava os nilva wulphoi. 37 Wo nonamba yimba endharava, nomba yimba endhavavpa si owai, lohvavmoa hevna nihnamba, osmba si sewonamba snal lohvav. Heva os nomba temba yimba endhavpa ambo lol, mava sramov, mava mana vemamongo.
38 Wo Sesoava doara doa os wohvena, nihmba daswolalmba. Wo Sesoa yunalm daswolna seselna kulna movolna indakonda notongom notongom notongom, heva nomba hevna tilla, hevna tilla, osangas. 39 Manimani indhana owai, mongawatovnamba vilovmoa, indhanamba mongawatovna av, tatamba indatovna, tuawava indanam indatovna, tambkova indanam indatovna.
40 Wo eva vei, manimani senamininamba indanam mongawatovna, eva manimani pethariniva indanam mongawatovna. Eva manimani senaminiva, huhmohva indanam mongawatovna, wo eva manimani pethariniva, huhmohva indanam mongawatovna. 41 Okombana huhmohva indanam heva hevna. Weisva heva huhmoh hevna indanam mongo, wo nomthowolva eva heva indanam hevna huhmohna, wo nomba paiva eusilva indakondakonda huhmohna indanam.
42 Pimba indhanamba eva osta. Nomba pina tovolkolava singvivrava, si di pethamera pethalm nilhavav. Wo heva os nomba hevna nihna mindva henga phosohvrava, si mueisowa vilovavmoa. 43 Nomba tovolkolava singviliheivrava, owai, temba ovovral. Heva os doa phoi, temba besal. Nonamba tovolkolamba moankomandhivpa, owai, ombam ambo. Wo heva hengava phovpa, himba keknamangas Sesoasongolnapopol av. 44 Nomba mindva temba singvivrava, hona petharam alm. Temba hengava phovrava, senakembellam alm.
Hona nihva pinamba, daipotam hona petharam alm. Wo heva os si sewonamba nihva pinamba indanam senakembelliniva. 45 Manara, Sesoana doaramini tombaimorava os novol velohv,
Indhanariniva mimiriniva doara lohna, Atam. Wo Sesoava hemba und vraohna, nonapopolm loholm. Stat 2:7
Heva os sisminiva Atamba lohnamba, wo himba hevsongolnapopol undva daswolna, indhanamba nonapopolmba wohalmba. Memba Kristus hev.
46 Hona indhanariniva, memba undva daswolvpa, hesnamba pronamoa. Atamsna hesna lohna miva, hom loholm petharam, wo Kristusva sis prona. 47 Mimiriniva indhanarinimba, Sesoava pethana vena. Wo sisnindrini prona senakembellini.
48 Indhanamba pethariniva sna mongawatovna, ten noi mimirini indhanarini, hona petharini lohnam. Wo pimba indhanamba senakembelliniva, si snal avav, ten noi indhanarini, hev ten senakembellini pronam. 49 Daipotava pivva snanihna, men hona indhanarini petharini lohnam. Wo eva ambo osangasta si sewonamba pimba os nilhawol vevav, ten noi indhanarini senakembellini lohnam.
50 Seh, kava ishunv yemba honam, si yimba saivvavmoa Sesoatindilmba hona pevna nihnamba petharininamba. Manara, mana vemava nomba lelnam mueisowa vepewol vevm, si lehrava lohvavmoa senakembellava, diva temba nomba mana vemava mueisowa vepevavmoa. 51 Wo heva os yeoa hillivm, yem ka ishunv hona poaita moainalmoa. Pimba si indkumbimba dalvavmoa, heva os pimba indkumbiva si indatov solthoapravav. 52 Si ambo wingmsna yihvoh vevav. Pimba si os indkumbiva anilhamana vevra yuhvohtara, ovra, novtuwing kava vei, os si pimba vinvav. Honamba si nonam vevav, ovsongolnindriniva vuvpa piavrava. Nonamba vuvpa pieivrava, wo nomba temba doarava sihaomana vevnamba, si himba nonam wohphopiavav hevna nemel nihnahonamba, yunalmba wohalmba. Wo pimba nonamba mendahva avrava, pimba si os snatovnata nilhapravav.
53 Hona nihva pethariniva, memba mueisowa vewol vevpa lelnamba, heoa yunam nilhara, osm si sewonam sewonam yunalm wohlohvav. Memba osm, honamba nihva, memba dalwol vevpa, eva heoa os nilharata, yunalmangas dahahui. 54 Tanam, honamba nihva, memba lelnamba mueisowa vewol vevpa, himba henga nilhavav, osm es eva mueisowa vevav. Wo honamba nihva memba dalvpa, himba henga nilhavav, osmba dalvramoa. Doa honamba osva vilprovrava, wo honamba Sesoana doaraminimomba tombairiniva si os tanamba wohvevav,
Dahalmba, Sesoava doa kinwondamsna nengas pipihana, pinamba ungundriniva pelpiapihinna. Aisaia 25:8
55 Noinda pimba indkumbiva osva uv,
Men dalvm, hi yenamba kuwulalmba luhunv? Men dalvm, hi yenamba nonapopolmba nihsesoava vreihunv indhanamba? Hosea 13:14
56 Dahamba pimba nihsesoava vreihunvpa, manara, pimba indkokla viv. Wo pina indkoklarava pimba wetat owol viv, manara, Sesoana lohohmora lohv. 57 Heva os pivva Sesoamba os umniv, yimba lehra. Noinda osra, himba doa pimba lundthoana, daosmba nombslahalm pivna mendeklina Yesus Kristusnana. Memba os, doa pimba kuewuli nomba temba pivva hemongova daos uhuwul-epravnamba, temba pivna indkoklava pimba kekaiv viavnamba.
58 Seh, yeoa keknam wohavm. Manam yimba nihva wuliheimnivav, mana vemakoklamba yemba hengamba weihaloh vewolalmba. Elsus yeoa pevmoa werombroh vivm mendeklina andraraoa. Yimba nonora av, osmba yenamba mendeklina andrava si pelthasimbeihivavmoa.