3
Polna Andra Yutanindna Meisungundra Lohvna.
Kava Polva buimera av. Kamba noinda buirava wolaihasuvna, kava yem Yutanindna meisungundm kolvrowol vevnam Kristus Yesusna. Kava os nengv, yimba nonora av, osva Sesoava kamba vraohna hona moainal andrava, yemba kolvrowolalmba. Sesoava kamba venana, osm levrapiara kana poaita moainalmomoa. Himba hev ambo kamba nethamnana. Kava doa novol vewol vena honamba eskand. Wo yimba nomba nunglivrava, temba kava novol vewol venamba, yimba di osva levrapivolvav, osva ora, kava tanam levrapiav poaita moainalmomba Kristusnamba. Indhanamba nomba temba nemetva doarava avnamba, Sesoava ishunvnamoa hemba honamba poaita moainalmomba. Heva os daipotava Sesoasongolla, Sesoava doa ambara vithinna no poaita moainalmomba hevna moashulnindmba, eva osoa kam moalamangnindm.
Honamba poaita moainalmomba os lohv, yemba Yutanindna meisungundva si wohlundthoavav yunalm, nonamba Sesoava temba ieinvpa hevtindimba, ambo lohohra, os kav Yutanind men avm. Yutanindna meisungund mongawulm moakot vena Yutanindmongo, os maim ovna, mongawanind kava. Noinda Sesoava si hemba samblamba awothowolvav mongawulm. Osva Sesoava doara pimba omokalthinna Kristus Yesusnashara. Yutanindna meisungundva honana av, noinda besal nemelmora. Sesoa kamba undalm vrevna, noinda kava lohvna andranindrinielmba, ishomana vinilmba besal nemelmomba. Sesoa kamba vraohna hevna moalamangva, wo kava noinda henapopolva andra vevna.
Kava keusingi luhunv indkumbina Sesoatindirava. Heva os Sesoava kamba wavra vovhoamnana, ishomana vinilm Yutanindna meisungundnindm besal nemelmom, nom manimani Kristusnam. Nomba manimani mindkombawonam, levrapivolalmba, es eva seivilvav, osm Kristusva eva mendeklim awothowolm daswolalm vev Yutanindna meisungundm.
Wo Sesoa vraohna kamba andrava, ishomana vinilmba indhanamba Sesoana poaita moainalmomba. Nomba poaitamomba seilmba Sesoava komandhana, os vena, honamba ovm petham manam manam mendah venamoa, veiva, daipota heva men. Sesoava honita, manam manam memba vewol venamba. 10 Henamba nengavnangva osm lohv, nonamba ovsongolnindva pimba Kristusnindmba nungeilvrava, himba si os levrapivolvav Sesoana nengavnangmba, temba mindnamba luhungu vevpa. Nomba ovsongolnindva eva keknasowolta, noinda Sesoava hemba mi wolana manaram manaram. 11 Honamba nengavnangva Sesoava doara vrena, nonam mendah venamoa nom manam manam. Wo Sesoava himba hevna nengavnangva holothona Kristus Yesusinda pina mendekliinda, hoanavho vrungamnalm.
12 Noinda Kristusinda pivva ambv Sesoaindava beswonamba pepehhuiva. Pimba honamba vivav, noinda doa pimba lovahthamnana Kristusmba undnahonamba. 13 Wo kava men yemba os unv, manam yimba mindnamba duus vivra honindava, kava memba nihsesoava ahalvpa, nonamba kava memba yemba kolvrowol vaomana vevpa. Owai, indk vithu, manara, kana nihsesoava yemba undwonam sandhav.
Kristus Yemoa Beswonam Vewol Vera.
14 Himba besal nengavnangva vrena, indkumbim awothowolalm, noinda kava mulumbdandna lohvhoalohmanav aramba. 15 Himba aral woheinv ovsongolnindna, pethanindna, wo hev honamba nihilva awowol vawovna. 16 Kava mulumbdandna lohvhoamnavpa, os sembayang velohmanav, yem kekaiv velm eusmonamsna, nonapopolm alm hevsongollam. Wo noinda osva yimba si keknam avav. Himba si osangas vinvav, manara himba manimani besalangas iav, nonamba pimba kolvrowolalmba.
17 Kava sembayang vinv yemba, osm Kristusva si yeindava einvra, noinda yimba keknam undnahonam amnav. Kava sembayang vinv yemba, osm yenamba und vewolalva si keknam lohprinvav, nonamba temba yimba indhanamba und vewol vivpa. Oi, ti pethara lohv keknamangas. 18 Kava sembayang vewunvna yem, eva Sesoatindim indkumbim, osm heoa hevna kelsra lovahthara, levrapivolalm Kristusna mendeklim und vewolalm, nomba temba himba pimba und vewol vevpa. Kava osm sembayang vinvna yemba, yeoa levrapivolo, osoa mendeklinonoa, wohkuvhoawol vev. 19 Kristusna und vewolalva mendeklinonoa, ombandhanariniva mongova es eva levrapiavav. Heva os kava yemba sembayang vewunv, osm yimba si levrapivolvav nomba und vewolalmba. Wo yemba osva Sesoava si lundthoavav manana manana, nonapopolmba almba, wo yemba si pilivhoawol vevav.
20 Sesoanapopol pimba av, noinda osva manimani himba wohvevav, nomba mana vemava pimba osihminivrava, ningminivrava, wo himba henga nosra sena moawohonam huhlinvav. 21 Wo noinda osva Kristusnind Sesoana okulimnivm hena nihilmoa elsus osangas.