6
Pevna Mongawa Kristusnindmoa Akolvramana Vevm.
Kristusnind, mongova yimba hona Kristusnindriniva sahonam mana vemava vevra, yeoa henooa, ten avm Sesoasongolna, ye hemoa henga sishona vrivm beswonam, osm himba wuleihavra hevna indkoklamba. Yeoa honaoa vivm taivwonam. Heva os pepehna vivm, eva yemba plel vevavta Setanna newondmorava. Akolvra vevm owapevmoa, ovra, henona men kinmba lohv. Nonamba yimba honamba osva vivrava, yimba temba tanam osva wohengivra wevsamba Kristusnamba. Mongova osva nengvrava, kava lehra besal lohv, owai, himba besalva lohvmoa, himba ambo hevm indkokla vrev. Himba manam hevmba wivevav owalna novrava. Himba nomba heva hevna andram lesvhoawol vevra. Wo osva himba nomba ishovra moamba, temba himba hevpa osva nomba venamba. Henomba heva hevna, henomba heva hevna, os si dumbvra Sesoanaminiva, nomba temba pimba andrava vildavpa huiva.
Hemba nomba numhowol vivrava Sesoana moamba, osoa mana vema besaloa hevnaoa moang vinvra, henom ten hevm numhowol vivnam.
Undva Pinamba Osonnamsna Osorini.
Hillu, yimba es eva Sesoamba dasalmba novtotholmba vinivav. Indhanariniva osorava nongas psewol vev, ten hev nongas wolanam. Himba osomba wolavrava, hevna doaramini undm engvravra, heva os si sewonamba hemba wohindkokla vevav. Heva os himba wolallava, osmba Sesoasongoloa indk vethara noinda, himba si avav osva yunalm beswonam Sesoasongolnapopol. Noinda pimba manam gimus vivav, beswonamba wevsamba velmba. Manara pimba si vravra pivna osonnamba, nonam nihilnonoa vevram. Manam pimba kivrapravav. 10 Wo noinda osva, nonamba pivva ningminivrava mana vemava, kolvrowolalmba indhanamba monglamba, pivva wohvengas vivra. Heva os pioa keknam hilwilvra nomoa, temba himba Sesoamba amnavpa undnahonamba pimundva.
Polna Eunillini Tombaimoa.
11 Honapetava memba kava kavho novol vei. Nunglu, kava novambawonam novol vewol vei. 12 Monglava indhanamba yinavena vewol oviv, yenamba nihtovmba kueinilmba. Himba honamba osm velm viv, Yutanindva si hemba os unvra, yimba lehra viv osva. Honamba pem viv himba, osra hemba si sahonam vewol vivav, himba Kristusna krusemangas engivra. 13 Nomba temba doava henamba nihtovpa kulenginnamba, himba owai, wohengivmoa lohohmomba, heva os himba yenamba ninginv, nihtovm kueinilmangas. Wo himba hevpa indk vethapravav, noindava temba himba yemba yinavena vewol ovivpa, nomba velmba.
14 Kava ata sna indhanamba mendekli nihilva vravavmoa, temba himba andra vivpa snamba. Kruseangas pivna Yesus Kristusna, tenangas plalva, kava wivevpa. Yesusmba krusera dahana, wo kava indk vethav honindava, memba Kristusva venamba kruserava. Pethanindna wevsava doa suwemsna wohvuthuindana, maim oi, doa kamba wohdahana, wo noinda osva kava hengava engvavmoa hona wevsamba hona pethariniva. 15 Owai, honamba mendekliva lohvmoa, osva indhanamba hevna nihtovpa vevra, kueivra, eva owai. Mendekliva men, nemel indhanamsna avm, Sesoa hev ten venam. 16 Sesoaoa yemoa wavra vrowol vera, memba yimba Kristusna besal nemelmomba engminivpa. Wo yimba si indwonam avra, yem pevm eva Sesoatindim indkumbim.
17 Kava nengvmoa, osva mongova indhanariniva henga kamba kinmba holothomnavav, Mosesna lohohmomba engmanalmba. Kana nihra hoaival luhungu vev. Memba osm luhungu vev, kava Kristus Yesusna andranindrini. 18 Kana Kristusnind, kava sembayang vev, osm Yesus Kristus pivna mendekli yemoa undalm vewol vevra. Doata.