2
Doa osva Sesoava vewolna ovm petham, wo indakonda hevnavhora lohpravna, mani mani mani. Doa sapturava Sesoa nonglana, ona, andrava kavnamba doa kava vepiana, hengava kava ata andra vevavmoa. Ona, andrava kava vungavnamba, englava kava tatongavna, venamba, mongona englava mongasal tovhoana. Wo noinda himba saptumba hevelm kanothona no minguram, no minguram osangas. Osm annind annind pethanindva kamba ningminivra, sembayangna okolawulangavra.
Moamba Memba Sesoava Os Indhanam Vewolna, Denwitmusra Sandhana.
Yaweva (Sesoava) os vena ovm petham, wo moamba mongmomba men lohv os. Yawe petham ovm vena, pomba ovriniva mendah owai, wolaihapravnamoa, wo noinda sungeitva lohvnamoa. Indhanamba mendah owai, noinda osomba vivnamoa, wo noinda denwitva osonnamba owai, lohvnamoa petharava. Pomba hasvovnamoa, ambo pethamerini lohosa vena. Phonamba, vena, os gavna, os gavna, pethava uwulila vetha vungu vevna.
Doa Yawe petha psevra, tendorinilm noi weis vre. Doa povsiha vemnana lomosmera, noinda tendoriniva vavatan venamba, pholahanga.
Doa Yawe denwit wolana di mongona pethara, ten okomba pholohvm. Pethava nomba os nengthavna, Iten, wo no petharava, no tendorinim hev venam, di desvhoana hemba. Doa di hev tim ve, vevna snanovna snanovna, besal novna, besal movolva endwol vevna, hlalm.
Wo no denwitmusra mongova timovpa lohvna, honamba indhanariniva nevrava, si dahavavmoa, yunalm si wohamana vevav. Wo mongova eva lohvnata, honamba indhanariniva netava, hev si wohlihavav, memba mona besal, temba monakokla.
10 Wo mongo pomba diva livna Iten pethara, osm denwitmusrava noi sihavna. Doa nomini venamba, pomba nomba kalakula velaha, vena ihilvna, ihilvna, 11 mongova os ningthivna Pison, mongova os ningthivna Gihon, mongova os ningthivna Tikris, mongova os ningthivna Yupretis.
Pomba Pisonmba weisming vrena mongom petham, os ningthivna Havila petha, wo diva golva lohvna, 12 golva besal. Diva timba lovahvnamba, nenelva teihnungva besal vinvna, os uvna, deliam. Wo diva eva honmba nalohuku vevna, honmba nomba besal, wo diva mindnam lohv, os nengsm uvna, oniks.
13 Wo pomba Gihonmba weisming vrena mongom petham, os ningthivna Kus petha.
14 Wo eva pomba Tikrisva os gana, venamba, Asiria pethara nohalm, ten okomba pholohvm. Doa pomba mongova os ningthivna Yupretis.
15 Doa Yaweva no tendorinim desvhoana Itenda, omnana, denwitmusra hui ao, wo beswonam lengwol vawovm, kekalvho vewol vevm. 16 Honaoa inneoa yeoa nevm, timov mani mani hona denwitrinioa. 17 Heva os yimba manam nevav nomba timovpa, kava os ona, yimba netava, yimba pev si wohlihavav, memba mona besal, wo temba monakokla. Yemba kava ovomnav no timovpa, wo yimba netava, nonamba lohvav yenamba dahalmba.
18 Doa Yaweva ona, osva sahokla vev, tendoriniva hevhoangas amana vevra. Sehelm ka vemnara, ora hev, wo mongawulm ahamana evevra, andra evevra. 19 Doa petha psevra, wo no pethanamba tuawam manam manam, tatam manam manam, nom os weis vewol vena. Doa nomba wongana, tendorinim os omnana, es yimba nihilva awowol vevav? Doa tendorini nihilm awowol ve, wo nihilva noi wohluhunvna. 20 Vevna, deuvrinim awowol vena, sungeitrinim awowol vena, tuawam awowol vena. Heva os tendoriniva hevna sehelmba nonglanamoa, hev ahamana evelm.
21 Doa Yaweva tendorinim ninmind vrena, himba ninpolva livnamba, doa Sesoa almangkel tendorinina velavra, henga ehlathamnana nihilmba, 22 doa ungevlirinim vena no tendorinina almangalnamba, tendorini indamba wainga.
23 Tendorini ona, pai, menta kanamba sehelva, snal men kav lohvm. Kelva henamba kana kellini, nihilva henamba kana nihillini. Sesoava kana kelna veiva, noinda yunam kava os awov, ungevlirinim, manara, tendorinina nihrini himba velavrana.
24 Doa nom lihvriv, tendoriniva aralavalmba pewolehawol veiva, wo ongali enewolkohowolvav, wo os hemba nilhawolvav mongawa nihnamba. 25 Seilva nihps os ahamana evevna, louva evevnamoa, owai.