11
Yaweva Bapilon Kembelnindna Moamba Sendekonda Vewol Vena, Indakondamona Vinna.
Nemetva indkumbiva mongawamona avna, wo himba sevrivna mana vemamba mongawamona. Wo anganamba, os avavho vilangavna, venamba, venamba, dom okomba phovm, doa petha venamba di Bapilonda, di aevulthana nepundra.
Doa hevm ambo ishuvna, wou, petha suwera singre vi, honmsna nilhara, nonam deuvm vilm. Doa vinamba, mana vema meilna vinamba petharini, tenenna nihna, kethapetha vevna, nona sithawol vivra si honmba. Doa hev una, mendekli deuvkembel pioa velvohra, wo mongova deuvpa pivm os vivav, verava, ovm tuhlohvra. Wo indhanamba pina andrava nunglinvra, pai, wo pivm unvra, andral. Noinda si pi homeis bukethungu vevm os, no petharam no petharam owai.
Doa heva os owai, Yaweva ona nonglalm pihana deuvkembelm deuvmendeklim, noi andra vinam. Hev ona, nunglu, Noana towandva mongawatindi, wo moamba mongasal, wo mongawulmangas himba euvmona vevna, heva os kava doara doa ishunna, bukethungu veo indakonda, no petharam no petharam. Heva os owai, himba deuvkembelva mongasal mendeklikumbi vivna. Mani hengava si vivav hevna nengavnangnamba, memba osva vivpa?
Doa pi peivrava, indakondamona vine, osm moamba owalva ishovrava, owalva tit vivra. Wo osoa vena, nomba kembelva deuvpa puleihina, wo bukethungu vena, no petharam no petharam. Doa nomba kembelva os sevrivna Bapel, osm uvna, indakondamoa wulbukethav, manara, Yawe Bapelnindm indakondamona vinna, wo himba bukethungu vena.
Semtindi Os Nowana.
10 Men Semtindiva os nowana. Noana ombol Sem lohna, wo Semba osomba 100pelara venamba, ombol pola, Apaksatm awona. Honamba os phona, pueumbva hivrapianamba, osomba sambla vewolna. 11 Wo Semba osomba 500pelara henga anamba, wo otolva phomnavna tuendis mutundis.
12 Apaksatva osomba 35pelara venamba, ombol pola, wo Selam awona. 13 Apaksatva osomba 403pelara henga venamba, wo otolva phomnavna tuendis mutundis.
14 Selava osomba 30pelara venamba, ombol pola, Eperm awona. 15 Wo Selamba osomba 403pelara venamba, henga anamba, wo otolva phomnavna tuendis mutundis.
16 Eperva osomba 34pelara venamba, ombol pola, Pelekm awona. 17 Wo Eperva osomba 430pelara henga anamba, otolva phomnavna tuendis mutundis.
18 Pelekva osomba 30pelara venamba, ombol pola, Leum awona. 19 Wo Pelekva henga osomba vena 209pelara, henga anamba, wo otolva phomnavna tuendis mutundis.
20 Leuva osomba 32pelara venamba, ombol pola, Serukm awona. 21 Wo Leuva henga osomba 207pelara venamba, henga anamba, wo otolva phomnavna tuendis mutundis.
22 Serukva osomba venamba 30pelara, wo ombol pola, Nahorm awona. 23 Wo Serukva osomba 200pelara henga anamba, otolva phomnavna tuendis mutundis.
24 Nahorva osomba venamba 29pelara, wo ombol pola, Teram awona, 25 wo Nahorva henga anamba, osomba 119pelara venamba, wo otolva phomnavna tuendis mutundis.
26 Terava osomba 70pelara venamba, ombol samblamong pho, os awowol vena Apram, Nahorm, Haranm.
Teratindiva Os Nowana.
27 Teratindi nowana os. Terana ombolva samblamong, Apram, Nahor, Haran. Wo Haranmba mendekli venamba, ombol polamna, Lotm awona. 28 Wo Terava mendah lohvna, Haranmoa os wohdahana. Di Bapilon pethara Ur kembella hemba dahana, ten di doara aval lengnam.
29-30 Doa Apramba ongam vrana Saraim, himba yunam phangangal avna. Wo Nahorva eva ongam vrana, Milkam Haranna molm. Molva mongova Iska.
31 Doa Tera phonamba, Bapilonm wuleihana, honam wongana, ombolm kolm umbeindilm. Ur kembellini venamba, wonganamba, ona Kenan petharam pulvotam, wo owai, ambo di Haran kembella aevulthana. 32 Wo di Haran kembella Teramba os wohdahana, osomba hevnamba 205pelara os lohmanana. Doa.