36
Esauna Ombolva Os Phona.
Memba moamba Esauna, nihilva mongo lohmanavna Etom. Wo hena ongalva samblamong aevulvna, nihilva Ata, Oholipama, Basemat. Atava nomba Elonna mol, nomba Hittindirini. Oholipamava nomba Anana mol, nomba Anava Sipeonna ombol lohna, nomba Hivtindirini. Basematva nomba Ismaelna mol, wo Nepaiotna moasalal. Doa Atava otolm lengna tuendisrini, os awona Elivasm, wo Basematva otolm lengna tuendisrini, os awona, Ruelm, wo Oholipamava tuendism samblamongm towand vena, vei Yeus, Yalam, Kora. Memba honamba Esauna towandva os nowana diva Kenan petharava.
Doa Esauva hona pethamba Kenan pethamba wuleihavna, mongnahalm gavna, wo ongalm otolm andranindm tatam huhul venamba wohnahonam, wo os wongana. Wohva tatamba nomba himba doara dombna di Kenan pethara. Wonganamba, hevna boaslalmba Yakopmba dasvholahangana. Noinda dasvholahangana, hevna sapiva mindnam lovahmanavna, boaslalnamba eva mindnam lovahmanavna, wo innemba huti vovhoavna, sapiva hlalmba, wo Esauiva Yakopiva mongawulva no petharava eva es ahavta, owai. Doa Esauva wonganamba, di wonavhoana Etom pethara olopethal.
Memba novol velohv Esauna umbeindil, wo pimba os ningthiv Etomtindi. 10 Esauna yivelongova Atava otolm mongasal lengna, tuendisrini Elivas. 11 Wo sisva Elivasva ombolm 5pelara towand vena, nihilva Teman, Omar, Sevo, Gatam, Kenas. 12 Elivasna aslongova ana, nihilva Timna, wo himba otolm mongasal lengna tuendisrini, nihilva Amalek. 13 Wo Esauna hovriniongova ana Basemat, wo himba otolm mongasal lengna tuendisrini, Ruel. Wo sisva Ruelva ombolva 4pelara towand vena, nihilva Nahat, Sera, Sama, Misa. 14 Wo Esauna aslongova ana, nihilva Oholipama, wo himba Anana mol, Anava nomba lohvna Sipeonna ombol. Wo Oholipamava ombolva samblamong towand vena, nihilva Yeus, Yalam, Kora.
15 Doa Esauna umbeindpolva os nowana. Esauna yiveltowondva lohna, nihilva Elivas, wo himba mindnam os nowana Temantindi, Omartindi, Sevotindi, Kenastindi, 16 Koratindi, Gatamtindi, Amalektindi. Men honamba os phona Atana umbeindpolva, Atava Esauna yivelongo ana. 17 Esauna hovrini ombolva lohna Ruel, wo himba mindnam os nowana Nahattindi, Seratindi, Samatindi, Misatindi. Men honamba os phona Basematna umbeindpolva, Basematva Esauna hovriniongo ana. 18 Wo Esauna aslongova ana Oholipama, himba Anana mol, wo himba mindnam os nowana Yeustindi, Yalamtindi, Koratindi. 19 Memba honamba Esauna umbeindpolva os phona.
Seirtindiva Os Nowana.
20 Indhanamba seilva Etom pethara aevulvna, wo hev una, kava Seirtindi aevulv. Seirva nomba doara lohna Hortindirini, wo hevna ombolva umbeindpolva os aevulvna, Lotan, Sopal, Sipeon, Ana, 21 Dison, Eser, Disan. 22 Doa nomba Lotannamba umbeindpolva os phona Horitindi, vei Hemantindi. Wo Lotanna muskovol ana, nihilva Timna. 23 Wo nomba Sopalnamba umbeindpolva os phona, Alvantindi, Manahattindi, Epaltindi, Sevotindi, wo Onamtindi. 24-26 Wo Sipeonmba nomba ombol samblamba towand vena, nihilva Aya eva Ana. Wo sisva Ananamba ombolva mongasal lohmana, nihilva Dison. Wo Disonnamba umbeindpolva phonamba Hemtantindi, Espantindi, Itratindi, Seratindi. Wo Anana molva ana, nihilva Oholipama. (Hona indhanariningas Anava nonglana, pomba mellini phov, pomba nomba suwepav vevna. Himba aralna donkim dahwol vevna di pethakoklara, os nonglana.) 27 Wo nomba Esernamba umbeindpolva phonamba Bilhantindi, Savantindi, Akantindi. 28 Wo nomba Disannamba umbeindpolva phonamba, Ustindi eva Arantindi. 29 Doa hev honingas hevtindiva aevulvna Etom pethara, Horna Seirna umbeindpol, Lotantindi, Sopaltindi, Sipeontindi, Anatindi, 30 Disontindi, Esertindi, Disantindi.
Kuwul Mendekli Etomnindm Wulvahinvna.
31 Doa seilva Israelnindnamba kuwulva mendekliva wulluhunnamoa, owai mendah. Wo doara kuwul mendekli wulluhunvna Etomnindnam. Mongova dahavna, mongo hevnavhorava lohvhoavna. 32 Seilva Bela kuwulva wulluhunna, himba Beorna ombol lohna Dinhapa kembellini. 33 Wo sismba Yopap wulluhunna, himba Serana ombol Bosra kembellini. 34 Wo hengava sismba Husam kuwulva wulluhunna, himba Temantindirini, 35 wo hengava sismba Hatat kuwul wulluhunna, himba Betatna ombol Avit kembellini. Himba ahalvamana vevna Mitiannindmongo, wo engilpiengina di Moap pethara. 36 Doa hengava sismba Samla kuwulva wulluhunna, himba Masreka kembellini. 37 Wo hengava sismba Saul kuwulva wulluhunna, himba Rehopot kembellini lohvna, nomba di Yupretis pora lohvna. 38 Wo hengava sismba Balhanan kuwulva wulluhunna, himba Akporna ombol. 39 Wo hengava sismba Hatar kuwulva wulluhunna, himba Pau kembellini. Himba ango vrana Mehetapelm, himba Matretna mol avna, Mesahapna muiangol.
40 Doa Esauva simbel luhunna, indkumbina hona Etom kembelnindnamba, Timnatindim, Alvatindim, Yetettindim, 41 Oholipamatindim, Elatindim, Pinontindim, 42 Kenastindim, Temantindim, Mipsartindim, 43 Makteltindim, Iramtindim. Himba di aevluwul vevna, wo indhanamba hena pethamba os sevrowol vivna, hetindi hetindi hetindi.