40
Yosepva Mongnindna Inungpunungna Plalmom Velokusa Vinna Hevm.
Doa Pero kuwulna andranindrini samblava hev sahonam evevna. Wainpolna kuwuli rotina kuwuli honi Perom sahonam evemnana. Perova Isipnindna mendekli kuwul wulluhunvna, wo honi andranindrini sambla elohmanana. Wo Pero tandwol ve honi andranindrini samblamba, doa buiram hemba wolasiha ve, wo no hena buiduvrava, ten Yosepm doara wolaihasihanam.
Doa buina kuwulva Yosepm omnana, yeoa honamoa indhanarini samblamoa dahwol vevm. Doa no indhanarini samblava diva buirava os ahana esvema i. Wo himba inungpunung evena, indanam himba evewolvna, wo plalva eva indanam. Wo Yosepva nongalphonamba simekumbra, wo he nongalna, duus avahav. Wo hev osihinna, manara yimba sahonamba duus avahav? Wo hev ohomnana, kava inungpunung eveiva, wo huiva indhanariniva owai, ata kamba moamba ishunta inungpunungna plalmba. Doa Yosep unna, Sesoangas heva hev pimba ishunvav no inungpunungna plalmba. Wo kam ihishomnotok pevna inungpunungmom nom.
Wainpolna Kuwulna Inungpunungmoa.
Doa wainpolna kuwul ishomnana hemba. Hev ona, kanamba inungpunungva os, murapetava kava nonglana grevweselm. 10 Nomba klalva samblamong liavna. Doa mothol venamba, vlel peholothonamba, wo sesel ve, movol ketha lelnam. Wo nihil vena, venamba, aembul ksuvho doa. 11 Wo kava mokva Peronamba wulluhvna, doa ka pueite grevna movolva, wo englana kelvowol ve, wo wainpolva pihavna di mokra. Wo os kava vrahona Peromba kavna kuwulmba.
12 Wo Yosep ona, hona inungpunungna plalmomba os, grevklalva samblamongova liav, osm lehvrev simba samblamong. 13 Nomba simba samblamongova vepiarava, wo Perova yenamba wevsakoklamba si os maivethavav, wo yemba buiriniva wolaihangavav. Wo osva yemba henga Perova hevna andramba wolaihasihavav, daha Perom wainoa moknahonam vrahovav, nemet ten pev kuwul wulluhunam wainpolna andranindm. 14 Hello beswonam, yimba osva avrava, daha kamoa nengmanavm, kam wavra vovhoamnavrava, wo Perom os ishomno, Yosepva yena buirava nembaipeta avma, doa wolaihapho. 15 Manara, seilva nemetva indhanamba kamba nis ambo waiambna kavna pethariniva, Hiprunindna pethariniva homba, kava ophonamoa. Wo eva hona petharava mana vemamba kava venamoa, wo kamba ombamora huiva bui vina. Doa kaoa pholahangara.
Rotina Kuwulna Inungpunungmoa.
16 Doa rotina kuwul hellena, inungpunungmom besal hevm lehra, wo Yosepm ishomnana, kava eva os inungpunung veita. Honamba os, kava sumbva samblamong kura ingavna, 17 wo merava senamba rotiva snanovna snanovna pilivhoana, kav vewol venam. Wo Pero kuwulva ata nevav. Heva os tuawa hlavna honamba rotiva sumbriniva. 18 Wo Yosep ona, hona inungpunungmomba os lohv, sumbva samblamongova euvhalohv, osm lehvrev simba samblamong. 19 Nomba simba samblamongova vepiarava, doa os Perova yemba wolaihaphovav hona buiduvriniva, doa yena kuwulva kovho. Wo yena nihilva tiklara vendkleihavav, wo tuawa yenamba nihilva wuhhlahalv vewuvav.
20 Doa simba samblamong venamba, Perova ona, innemba ata hlavav deti honanamangasm, avamba kamba doarava honanam lengna. Wo himba hevna andranindm ishunna. Wo no wainpolna kuwulm waipro, eva no rotina kuwulm waipro buirini, wo honi andranindrini samblamba indthoawol vinna hena mongo andranindna novra. 21 Wo Pero wainpolna kuwulmba velaihangana hevnam andram, os seilm ten doara hev andra vevnam. 22 Wo rotina kuwulnamba kuwul kovhoamna, vendkleihina. Perova os vinna, ten Yosep inungpunung plalmomba seilm doara ishunnam. 23 Heva os wainpolna kuwulva hengava nengmananamoa Yosepmba, owai, maivethana.