48
Yakopva Hevna Umbeindil Samblam Awothowolna, Hevna Nengavnangna Somgong Vrowolna.
Doa Yosepva hellena, aramba uvavul venav. Doa himba aralm engganamba, ombol samblam wongana, Manaseim Evraimim. Doa aralva hellenamba, ona, omb memba kamba vengsihav. Wo himba saha vrevna pholmba, phonamba, vuhera avna, os ombolmba ishomnana. Sesoa mendekliva kam seilva phomnana di Lusra Kenan pethara, kam awothona, ona, yetindiva si mindnam phovav. Manara, kav si yemba kolvrowol vevav, wo memba pethava yimba avpa, si kava yetindim kovorahunvav, wo si himba wohvaohuthuivav.
Doa Yakopva mendah ishongamnavna, kava yena ombpov samblam ninginv Evraimim Manaseim, yimba men hui Isip petharava towand venamba, kava mendah di kavna pethara aevulvnam. Wo kava os hemba ninginvmoa, kanamba umbeindil sambla owai, kanamba ombol sambla, oi kavna yiveltowond, pethamnal. Wo si yimba pevm kana puewulva moang vinvrava, wo pevna mongo ombolmba manam yimba dembraohvav, owai, hevm moang vinu Evraimim Manaseimangas. Mongova yimba waiatava ombpovmba, manam yimba dembraohvav kana puewulva. Owai, heoa espeta daha ambo dombvma Evraimina Manaseina englisharini. Men kava yemba ishomnav avapevnilmba Reselnilmba. Nemetva kava mindnam nengmanavna, wo hemba di Kenan pethara dahanamba, kava mindnam wo vevna. Kava di singvena Eprata mona pethalla, nonam ten kav wonprovnam Mesopotamia petharini. Mani Eprata kembelliniva oklama. (Daipota indhanamba os Epratamba ningthiv Betlehem kembel.)
Doa Yakopva Yosepna ombol samblam nongalnamba, aralm osahmana, anna memba ombol samblava? Yosep omnana, memba kana ombol samblava, Sesoa kamba hui holvorombtrahona Isip pethara. Doa aral omnana, hom murapetam wonproo, kava awothowolm vev. 10 Henamba novpa sahoklal, himba beswonamba nongalvnamoa, doa hemba mundkola vena. Doa Yosep hevna ombol samblamba murapetam wonpro, eindil sendara othowolna mehtatnahonam. 11 Wo hev Yosepm omnana, seilva yimba hoai vena, wo kava nengvnamoa, yemba nonglalmba hengava. Heva os Sesoa kamba beswonam vrevna, wo noinda men kava yemba nongalv ombpovnahonam.
12 Doa Yosep hevna ombol samblam holvorawolnamba eindilna plisrini, wo hev ku petharam kusithamna aralm. 13 Doa Yosep phonamba, hevna ombol samblam kleiharombtia. Mongova sihana englana kevrana, mongova nihana englana kevrana. Doa hev desvhoawolna, Evraimba sihanasis desvhoana eindilna englara, Manasemba nihanasis desvhoana. 14 Doa eindil hevna engla holothowolinna, awothowolm. Wo boasna himba hevna englam imhravhoawolna, nihamba os gana Evraimna kuram, boaslalna kuram, sihamba os gana Manasena kuram, etelinam.
15 Doa Yakopva mendah ishovna moamba, awothowol vena Yosepm eva otolsamblam, ona, Sesoa hona otolsamblamoa koldombra, ten kana arai eindi doara elohmanavnam, kamba himba desvhuluhmana vevna, veiva daipota men. 16 Wo eva Sesoana ovsongolnindriniva hona otolsamblamoa koldombra, temba kamba ungundna englisriniva mohvenamba. Si indhanamba hona ombol samblamba nungeilvav, unvav, memba umbeindpolva Yakopna, Aprahamna, Isakna, wo si hetindiva mindnam nuweku vevra.
17-18 Doa Yosepva nonglana, aralm koasve, omnana, owai osva, Manaseva men etel lohmanav, wo yeoa pevna niham hevna kura holotho. Doa hev aralna englam kevrana, ona Manasena kura holotho. 19 Wo aral omnana, owai, kava nonora, wo mekava yem ishomnav, Manasetindiva si mindnam phovavta, heva os hena boaslalva si mendekli polohvav, wo hetindiva si esvema kekel vethangavav no petharam no petharam.
20 Wo osva Yakopva hevna umbeindil samblam awothowolna, henga unna, si yetindiva mindnam nuweku vevav Israelnindangas. Wo sism Israelnindva indhanam awothowol vivav, himba os unvav, Sesoa yem beswonam vewol vevra, oi hev ten nemet Evraimim Manaseim vewol venam. Os Yakopva hevna umbeindil samblam ishunna, pethamnalva mi gavav, yiveltowondva sis lohvav.
21 Doa Yakopva Yosepm ishomnana, yimba nonglav kamba, murapeta kamba doa dahalm vev, heva os Sesoa yemba waiavav, wo yemba henga si waingavav pevna petharam, pevna simbepevna petharam. 22 Wo yimba garava, yeoa pethamoa nomoa vaohotho Sekemra, temba petha besal lohv. Yem kava kovoraohv, yena etehumunpevmba owai. Kava kavm doa doara ungundna petham muehvena Amornindna pethamba.